Cudzoziemcy

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021

Cudzoziemcy

Zasady rekrutacji

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ubiegając się o przyjęcie na studia w WSPA, Kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych procesem rekrutacyjnym dokumentów:

 • Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA 
  Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA;
 • oryginał świadectwa dojrzałości oraz suplement opatrzony apostille 
  (szczegóły: Ukraina apostille.in.ua lub Białoruś https://edu.gov.by/about-ministry/prostavlenie) z tłumaczeniem na język polski (przez polskiego tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym notarialnie);
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm;
 • kserokopia paszportu oraz wizy/karty pobytu, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski;
 • certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiegominimalny poziom A2
  (gdy kandydat nie posiada żadnego dokumentu, natomiast wykazuje się znajomością języka polskiego, uczelnia potwierdzi, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka pozwalają na podjęcie studiów)
   WSPA prowadzi również Letnią szkołę języka polskiego.
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz dodatkowo:

 • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
  Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
  – rysunek z natury;
  – rysunek z wyobraźni;
  – kompozycja z prostych brył geometrycznych.

Dla kandydatów na kierunek Lingwistyka stosowana dodatkowo:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego (na poziomie minimum B1).

Dodatkowo dla kandydatów na studia II stopnia

 • Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplement opatrzony apostille;
 • Tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski (przysięgłe lub notarialnie potwierdzone).
Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Skip to content