fbpx

Europejskie Standardy Edukacyjne

Poznaj WSPA - Europejskie Standardy Edukacyjne

WSPA w Lublinie – na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadza europejskie standardy nauczania. Zakładają one samodzielne układanie – w określonym zakresie – programu studiów przez studenta. Dopasowanie programu studiów do zainteresowań, potrzeb i możliwości studiującego gwarantuje szereg korzyści:

 • Maksymalne wykorzystanie czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta – maksymalizacja zadowolenia ze studiów.
 • Uzupełnienie obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nie ujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku – poszerzenie kompetencji uzyskanych po ukończeniu studiów.
 • Uzyskanie niezbędnych kompetencji społecznych poprzez realizację modułów pogłębiających świadomość studenta – większa skuteczność w przyszłym środowisku pracy.
 • Możliwość realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku w ramach wykorzystania modułów „swobodnego wyboru” – uzyskanie dodatkowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
 • Możliwość realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej bez konieczności uzupełniania różnic programowych po powrocie – pewność, że przedmioty zaliczone za granicą zwolnią studenta z nadrobienia różnic programowych w kraju.
 • Elastyczność i indywidualizacja studiowania polegająca na doborze treści i częściowo tempa studiowania do własnych potrzeb i możliwości – minimalizacja sytuacji natłoku zajęć i trudności z zaliczeniem treści.
 • Nacisk na języki obce – zdobycie kompetencji językowych zapewniających sprawne posługiwanie się językiem obcym oraz możliwość poszerzenia programu studiów o zajęcia z dodatkowego języka obcego.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych – przydatna wiedza praktyczna o tym, jak założyć i rozwinąć własną działalność gospodarczą.

Innowacyjność proponowanego sposobu studiowania dotyczy nie tylko organizacji toku studiowania, ale także metod i form prowadzenia zajęć. WSPA – w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych uczelni wyższych – odchodzi od podawczego sposobu przekazywania wiedzy, z której trudno skorzystać w praktyce, na rzecz nauczania problemowego (student samodzielnie rozszerza swoje kompetencje rozwiązując określone problemy postawione przez nauczyciela i realizując projekty w trakcie zajęć).

Projekty

Studenci w grupach opracowują i realizują pod okiem wykładowcy wspólny projekt związany z ich zainteresowaniami z danej dziedziny. Działanie to ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy zawodowej w przyszłości. Nasi absolwenci wyróżniają się na rynku pracy, ponieważ poza wiedzą teoretyczną zdobywaną w trakcie studiów, posiadają konkretne doświadczenia związane z określonym zawodem. Pracodawcy poza wiedzą wymagają od kandydatów umiejętności takich jak:

 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność analizowania sytuacji i wyciągania wniosków,
 • umiejętność komunikowania się i współpracy w grupie.

Cechy te z sukcesem rozwijane są w trakcie realizacji projektów.

Warsztaty

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, której istotą jest aktywne uczestnictwo w zajęciach wszystkich studentów – wykładowca jest mentorem i moderatorem podejmowanych działań. Wszyscy członkowie zajęć działają, uczą się wzajemnie, rozwiązują problemy, wyciągają wnioski. Ważną rolą wykładowcy jest nie tylko umiejętne sterowanie wydarzeniami, ale także bycie otwartym na propozycje i sugestie studentów. Dzięki tej metodzie każde zajęcia są inne, kształtują inne postawy, uczą rozwiązywania nowych sytuacji problemowych.

Absolwent naszej uczelni to osoba dobrze przygotowana do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, jest skuteczny w działaniu, potrafi skoncentrować się na realizacji celu i poszukiwać różnych rozwiązań. Jednocześnie jest to osoba umiejąca działać w grupie i dla potrzeb grupy. Cechy te są obecnie niezwykle pożądane na rynku pracy.

Rozwój

Dzięki nowatorskim metodom i formom nauczania, studiowanie w WSPA – oprócz zdobycia praktycznych umiejętności z danego kierunku – to czas odkrywania siebie, własnych możliwości, kreowania pasji i ich rozwijania. Bo dobrze wykształcony człowiek, to nie tylko osoba kompetentna w swojej dziedzinie, znająca dobrze języki obce, ale także posiadające kompetencje społeczne i świadoma własnego potencjału. I takich studentów kształcimy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Skip to content