Praktyki zawodowe

Dziekanat - Praktyki zawodowe

Osoby odpowiedzialne za organizację studenckich praktyk zawodowych

Koordynator ds. Praktyk – mgr Wioletta Montusiewicz

Doradca Edukacyjno-Zawodowy  –  mgr Magdalena Siroń

Kierunkowi Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych:

– Administracja – dr Paweł Rogalski

– Architektura – mgr inż. arch. Karol Tymczak

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mgr Łukasz Borkowski

– Finanse i rachunkowość – mgr Andrzej Borowski

– Gospodarka przestrzenna – mgr inż. Aleksandra Cybul

– Informatyka – mgr Arkadiusz Gwarda

– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – mgr Magdalena Stefaniak

– Projektowanie wnętrz – mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

– Socjologia – dr Ewa Miszczak

– Stosunki międzynarodowe – dr Maria Mazur

– Transport – mgr Mateusz Hamera

– Zarządzanie – mgr Anna Bielak

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca Edukacyjno-Zawodowy zweryfikuje je pod kątem możliwości odbycia praktyki zawodowej.

Krok 2 Po odbyciu rozmowy z Doradcą Edukacyjno-Zawodowym i otrzymaniu porady, zgłoś się do Koordynatora ds. Praktyk w celu odebrania skierowania i umowy o organizację praktyk:
pokój nr 107a; nr tel: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@wspa.pl

Jesteś zobowiązany przedłożyć te dokumenty opiekunowi praktyk nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyk.

Krok 3 Praktyka

Krok 4 Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz do Koordynatora ds. Praktyk:

 1. potwierdzenie udzielenia porady
 2. skierowanie na praktykę zawodową
 3. umowę o organizację praktyk
 4. sprawozdanie z przebiegu praktyk
 5. zaświadczenie o odbyciu praktyk
 6. w przypadku kierunku Architektura – dodatkowo dziennik praktyk

Obowiązek ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW

 1. obowiązkowe – dla studentów odbywających praktykę w roku 2020/2021
 2. dobrowolne – dla pozostałych studentów 

Informujemy, iż termin zgłoszeń upłynął.
Osoby, które nie zgłosiły się w obowiązującym terminie muszą wykupić ubezpieczenie indywidualnie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
m.brodziak@wspa.pl lub pod numerem telefonu: 81-45-29-419

 

Zwolnienie z odbywania praktyk

Pracujesz, prowadzisz działalność gospodarczą, odbywałeś wcześniej praktyki lub staż?
Ty również możesz mieć zaliczone praktyki! 

Pełnomocnik, na wniosek studenta, może zaliczyć w poczet praktyk:
 1. wykonywaną przez studenta pracę zawodową, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyk;
 2. status studenta lub absolwenta innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbycie lub odbywanie praktyki zawodowej w trakcie nauki;
 3. prowadzenie działalności gospodarczej;
 4. uczestniczenie w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

pod warunkiem zgodności z programem studiów i osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk na tym kierunku.

Aby ubiegać się o zwolnienie z odbywania praktyk, student jest zobowiązany do przedłożenia Pełnomocnikowi:

 • podania
 • dokumentów potwierdzających zgodność wykonywanych obowiązków z programem studiów
 • osiągnięcia efektów kształcenia
Dokumenty te powinny zawierać w szczególności:
 1. wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;
 2. okres wykonywania pracy lub innej działalności;
 3. rodzaj i zakres wykonywanych czynności;
 4. podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

 Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej , praktyki możesz zrealizować podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA:
pok. 115; nr tel: 81 45 29 468, e-mail: internationaloffice@wspa.pl

 

Ważne informacje dotyczące praktyk

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na: praktyki@wspa.pl

W korespondencji prosimy podawać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz tel. kontaktowy.

Zgodnie z §24.1 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy i wynikają z uchwalonych programów studiów i programów kształcenia. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej.”

Zgodnie z §24.5 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Brak zaliczenia praktyki jest równoznaczny z obowiązkiem jej ponownego odbycia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.”

Godziny przyjęć: Koordynatora ds. Praktyk – mgr Wioletta Montusiewicz (pok. 107a)

 

Koordynator ds. Praktyk – mgr Wioletta Montusiewicz (pok. 107a)

nr kontaktowy: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@wspa.pl

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: od godz. 08:00 do godz. 12:00
 • Środa: od godz. 11:00 do godz. 15:00
 • Czwartek: od godz. 08:00 do godz. 12:00
 • Piątek: od godz. 11:00 do godz. 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy – mgr Magdalena Siroń (pok. 200);

nr kontaktowy: 81 45 29 439, e-mail: biurokarier@wspa.pl

 • Poniedziałek: 9.00 – 14.00
 • Wtorek: 9.00 – 14.00
 • Środa: 9.00-14.00
 • Czwartek: 9.00 – 14.00
 • Piątek: 9.00-14.00
 • Sobota: 9.00-15:00 (zj.2,3,4,5)
 • Niedziela: nieczynne  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSPA z dnia 09.04.2020 r. dyżury w siedzibie WSPA zostają zawieszone do odwołania. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skip to content