Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Za organizację studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialni są:

 1. Koordynator ds. Praktyk  – mgr Wioletta Haliniak
 2. Doradca Edukacyjno-Zawodowy  – mgr Justyna Knap, mgr Magdalena Siroń
 3. Kierunkowi Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych:

– Administracja – mgr Andrzej Borowski,

– Architektura – mgr inż. arch. Karol Tymczak,

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mgr Łukasz Borkowski,

– Finanse i rachunkowość – dr Katarzyna Żuk,

– Gospodarka przestrzenna – mgr inż. Marek Roszczewski,

– Informatyka – dr Marcin Smolira,

– Socjologia – mgr Monika Różycka-Górska,

– Stosunki międzynarodowe – dr Maria Mazur,

– Transport – dr Ernest Gnapowski,

– Zarządzanie – mgr Anna Bielak.

 

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

 1. Zgłoś się do Doradcy edukacyjno-zawodowego (pokój nr 200), z którym odbędziesz wstępny wywiad. Na jego podstawie Doradca udzieli Ci porady co do wyboru miejsca praktyk.

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca zweryfikuje je pod kątem możliwość odbycia tam praktyki zawodowej.

 1. Po odbyciu rozmowy z Doradcą i otrzymaniu potwierdzenia, zgłoś się do Koordynatora ds. Pratyk (pokój nr 107a) w celu odebrania skierowania i umowy o praktykę, którą będziesz zobowiązany przedłożyć swojemu opiekunowi nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyki.
 2. Praktyka
 3. Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz:

*  potwierdzenie udzielenia porady,

*  skierowanie na praktykę zawodową,

*  umowę o organizację praktyk,

*  sprawozdanie z przebiegu praktyk,

*  zaświadczenie o odbyciu praktyk,

*  dodatkowo w przypadku kierunku Architektura: dziennik praktyk.

 

Pamiętaj! Student jest zobowiązany do posiadania  aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia dostępne są w Dziale Kadr i Płac (pok. 310a, tel. 81 45 29 419)

 

Pracujesz, odbywałeś wcześniej praktyki lub staż? Ty również możesz mieć zaliczone praktyki! 

Pełnomocnik, na wniosek studenta może w poczet praktyki zaliczyć:

1)      wykonywaną przez studenta pracę zawodową, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyk;

2)      status studenta lub absolwenta innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbycie lub odbywanie praktyki zawodowej w trakcie nauki;

3)      prowadzenie działalności gospodarczej;

4)      uczestniczenie w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

– pod warunkiem zgodności z programem studiów i osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk na tym kierunku.

 

W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia Pełnomocnikowi podania oraz dokumentów potwierdzających zgodność wykonywanych obowiązków z programem studiów oraz osiągnięcie efektów kształcenia. Dokumenty te powinny zawierać w szczególności:

1)      wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;

2)      okres wykonywania pracy lub innej działalności;

3)      rodzaj i zakres wykonywanych czynności;

4)      podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

 

Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej (pok. 308), dzięki czemu możesz zrealizować praktyki podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA.

 

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie praktyk i chcesz porozmawiać z kierunkowym Pełnomocnikiem ds. Praktyk Zawodowych w załączniku znajdziesz terminarz konsultacji Pełnomocników.

 

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na adres: praktyki@wspa.pl
(w korespondencji prosimy podawać imię, nazwisko i kierunek studiów oraz tel. kontaktowy).

 

Godziny przyjęć: Koordynatora ds. Praktyk – mgr Wioletta Haliniak (pok. 107a);

nr kontaktowy: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@wspa.pl

 • Poniedziałek: 8.00 – 11.00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 10:00-13:00
 • Czwartek: 08:00-11:00
 • Piątek: nieczynne
 • Sobota: 8.00 – 11.00 (zj. 1,3,5,8,10)
 • Niedziela: nieczynne  

W dniu 20.06.2019r. (czwartek) dyżur Koordynatora ds. Praktyk zostaje odwołany.

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy – mgr Justyna Knap, mgr Magdalena Siroń (pok. 200);

nr kontaktowy: 81 45 29 439, e-mail: biurokarier@wspa.pl

 • Poniedziałek: 9.00 – 14.00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 9.00-14.00
 • Czwartek: nieczynne
 • Piątek: 9.00-14.00
 • Sobota: 8.00-14.00 (zj.1,2,4,5,6)
 • Niedziela: nieczynne  

W dniu 21.06.2019r. (piątek) dyżur Doradcy Edukacyjno-Zawodowego zostaje odwołany.

W wyniku porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin, UM Lublin przyjmie na praktykę studentów z kierunków: Administracja, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Stosunki międzynarodowe, Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Socjologia, Zarządzanie oraz Transport.

Przyjęcie studenta na praktykę uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii na wniosku złożonym z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do UM Lublin.

W związku z tym, iż liczba miejsc jest ograniczona, osoby zainteresowane odbywaniem praktyk w UM Lublin proszone są o pilny kontakt z Koordynatorem ds. Praktyk -> praktyki@wspa.pl

Załączniki

dziennik-architektura

podanie do pelnomocnika

sprawozdanie

zaswiadczenie o odbyciu praktyk

zal 10 regulamin praktyk zawodowych

wymiar godzin praktyk 2018-2019

terminy konsultacji pelnomocnikow ds. praktyk zawodowych zimowy 18-19

adm-program-praktyk

aru-program-praktyk

dks-program-praktyk

fir-program-praktyk

gp-program-praktyk

inf-program-praktyk

soc-program-praktyk

stm-program-praktyk

trt-program-praktyk

zaz-program-praktyk