fbpx

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Jakość kształcenia WSPA – Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (dalej: WSZJK) jest kompleksowym zestawieniem procedur oraz wytycznych odnoszących się do wszystkich kierunków, form i poziomów kształcenia oraz obejmuje każdy z obszarów działalności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (dalej: WSPA) mający wpływ na przebieg kształcenia i jego rezultaty.

Funkcjonowanie WSZJK ma na celu w szczególności:
 • wspieranie realizacji przyjętej polityki jakości;
 • wspieranie realizacji przyjętych strategii rozwoju WSPA oraz jej jednostek podrzędnych, szczególnie w zakresie w jakim dotyczą kształcenia;
 • monitorowanie poziomu jakości kształcenia w WSPA;
 • identyfikowanie i niwelowanie słabych lub problematycznych stron procesu kształcenia w WSPA;
 • systematyczne podnoszenie poziomu jakości kształcenia w WSPA.
Poza organami statutowymi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie strukturę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:
 • Organy statutowe WSPA: Rektor, Prorektor ds. ogólnych, Kanclerz, Dziekani, Prodziekani, Senat, Kwestor;
 • Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia;
 • Dyrektor Centrum Jakości Kształcenia;
 • Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia;
 • Kolegium Dziekańskie;
 • Konwent Rozwoju;
 • Zespoły ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;
 • Rady konsultacyjne dla poszczególnych kierunków studiów.
Pliki do pobrania:

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedury Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Sprawozdanie z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021-2022

Raport – Badanie opinii Studentów 2022-2023

Odpowiedź Rektora na raport z badania opinii Studentów 2022-2023

 

Skip to content