Pracownicy – prowadzenie zajęć

Wyjazdy pracowników na prowadzenie zajęć dydaktycznych

W ramach Programu Edukacja, pracownik dydaktyczny WSPA może wyjechać w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do uczelni, z którą podpisana jest umowa o współpracę w ramach ww. Programu.

Państwa do których można wyjechać na prowadzenie zajęć:

 • Islandia
 • Norwegia
 • Liechtenstein

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd musi być pracownikiem WSPA zatrudnieniowym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena Indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility Agreement) uzgodnionego z uczelnią przyjmującą, określającego zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty:

 • Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020, a 30 września 2022.
 • Podczas pojedynczego wyjazdu trwającego od 1 dnia do 6 tygodni, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
 • Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Edukacja zostanie sporządzona pisemna umowa.
 • Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania i wypełnienia przez niego wszystkich warunków umowy.
 • Pracownik zobowiązany jest do przywiezienia z instytucji przyjmującej otrzymanego zaświadczenia potwierdzającego: okres pobytu w tej uczelni oraz zrealizowanie celu wyjazdu. Zaświadczenie to musi zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Pracownik powinien ubezpieczyć się przed wyjazdem (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
 Zasady naboru i  kwalifikacji  pracowników WSPA na wyjazdy na prowadzenie zajęć

Nabór pracowników na wyjazdy odbywa się w systemie ciągłym i trwa do momentu wyczerpania środków.

Nabór i kwalifikacja pracowników prowadzone są w oparciu o:

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej WSPA, wypełniony przez pracownika oraz dodatkowo podpisany przez właściwego koordynatora.
  Pobierz: Formularz zgłoszeniowy
 • Indywidualny program nauczania zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą.
  Pobierz: Mobility agreement staff teaching

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco – brak sztywnych terminów rozpatrywania wniosków.

Kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu wniosków:

 • Doświadczenie zawodowe i staż pracy
 • Swoboda komunikacji w języku uczelni partnerskiej lub w innym wspólnym języku, niezbędnym do realizacji wyjazdu w celu prowadzenia zajęć
 • Ilość wyjazdów z Programu Edukacja. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy

W sytuacjach wyjątkowych mogą odbywać się komisyjne rozmowy z kandydatami na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć. Kandydaci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni roboczych wcześniej).

Liczba wyjazdów, zależy od wysokości środków przyznanych Uczelni w postępowaniu konkursowym przez FRSE.

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w Dziale Współpracy Międzynarodowej i rozesłane emailem do osób zainteresowanych.

Kandydaci mogą odwołać się od decyzji o przyznaniu dofinansowania w ciągu 7 dni od uzyskania informacji na temat wyników naboru. Odwołania należy kierować na piśmie: na adres internationaloffice@wspa.pl

Dokumenty uprawniające pracownika do wyjazdu do uczelni partnerskiej.

 Umowa pomiędzy uczelnią, a pracownikiem uczelni zakwalifikowanym do wyjazdu. Umowa określająca warunki wyjazdu oraz pobytu pracownika (termin, wysokość stypendium oraz zobowiązania obu stron). Zawierana jest pomiędzy pracownikiem i WSPA.

Indywidualny program nauczania (Staff Mobility Agreement) – przygotowany przez pracownika w porozumieniu z uczelnią macierzystą i zagraniczną. Plan ten musi zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkie trzy strony (obie uczelnie i pracownika starającego się o wyjazd) jeszcze przed wyjazdem.

Finansowanie w czasie pobytu za granicą, system rozdziału grantu oraz organizacja obsługi finansowej wypłat stypendiów.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Edukacja pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą i stanowi dofinansowanie, a nie pełne finansowanie wyjazdu.

Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Edukacja zależy od długości pobytu, przy czym pracownik otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży (stawki obliczane według kalkulatora odległości zgodnie z zasadami programu), a także dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, obliczane według stawek określonych w zasadach programu.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Edukacja dla osób niepełnosprawnych.

Sposób wypłaty stypendium (forma i sposób płatności, częstotliwość rat, itp.) będzie uzgodniony przed wyjazdem i zapisany w umowie.

Rozliczenie wyjazdu do uczelni przyjmującej

Po ukończeniu pobytu w uczelni przyjmującej pracownik jest zobowiązany w ciągu 30 dni dostarczyć następujące dokumenty:

 • potwierdzenie pobytu w uczelni – certyfikat lub inny dokument, który powinien być sporządzony na papierze firmowym lub z pieczęcią uczelni, zawierający dokładny termin pobytu, (daty od…. do…, zgodne z datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią,
  a pracownikiem) oraz zakres prowadzonych przez pracownika zajęć, w wymiarze co najmniej 8 h. Potwierdzenie podpisuje osoba uprawniona w uczelni przyjmującej do wydawania zaświadczeń;

Niedopełnienie formalności stanowi podstawę do anulowania umowy i żądania zwrotu otrzymanego przez pracownika grantu.

REALIZACJA WYJAZDU NA PROWADZENIE ZAJĘĆ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Poza trybem stacjonarnym prowadzenia zajęć na uczelniach zagranicznych, w przypadku, gdy taka forma zajęć nie jest dostępna ze względu na sytuację epidemiczną, dozwolone są następujące formy realizacji mobilności:

 • online – wykładowca musi zrealizować minimum 8 godzin zajęć online na uczelni przyjmującej, realizując je w kraju docelowym (Norwegii, Islandii, Liechtenstein)
 • forma hybrydowa – wykładowca musi zrealizować minimum 2 dni robocze poza miejscem zamieszkania, pozostałe zajęcia mogą odbywać się w formie online.

Obowiązek informacyjny
Pobierz: Obowiązek informacyjny

 

Informację na temat wysokości dofinansowania można znaleźć poniżej:

https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-ii-mobilnosc-w-szkolnictwie-wyzszym/#stawki-mobilnosc-kadry-5

Skip to content