WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT)

 1. Realizacja wyjazdów szkoleniowych zagranicznych STT w ramach programu Erasmus+ odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a Narodową Agencją Programu Erasmus+, w wyniku postępowania konkursowego.
 2. W ramach programu Erasmus+ pracownik WSPA może wyjechać na szkolenie do uczelni zagranicznych posiadających: ważną Kartę Uczelni Erasmusa ECHE na rok 2019/2020 lub do instytucji/przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z uprawnionych państw, określonych mianem Krajów Programu:
  • 27 krajów Unii Europejskiej;
  • Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Wielkiej Brytania;
  • Turcja;
  • Republika Macedonii Północnej;
  • Serbia.
 1. Celem wyjazdu szkoleniowego STT pracownika w programie Erasmus+ powinien być udział w szkoleniach organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być:
  • Pracownikiem WSPA zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 1. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena:
  • Indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility Agreement) – uzgodnionego z uczelnią/instytucją przyjmującą, w którym określone będą zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia, harmonogram pracy oraz zadania pracownika.
 1. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2019, a 31 maja 2021. Wyjazd typu szkoleniowego (STT) powinien trwać minimum 2 dni, przy czym zalecany czas pobytu to 3-5 dni – dotyczy Krajów Programu.
 2. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
 3. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania i wypełnienia przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium podzielone na 2 raty powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami w umowie.
 4. W przypadku wyjazdu pracownika, który nie otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+ (wyjazd bez stypendium/ wyjazd ze stypendium zerowym) muszą być spełnione wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznawania stypendium.
 5. Pracownik zobowiązany jest do przywiezienia z instytucji przyjmującej otrzymanego zaświadczenia o długości pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu, przy czym zaświadczenie to powinno zawierać informację o charakterze odbytego szkolenia.
 6. Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pracownik powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu, według wzoru ogłoszonego przez NA.
 7. Przed wyjazdem na szkolenie, pracownik powinien się odpowiednio ubezpieczyć na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków).

 Zasady naboru i kwalifikacji pracowników WSPA na wyjazdy szkoleniowe STT

 1. Nabór pracowników na wyjazdy STT odbywa się w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków.
 2. Nabór i kwalifikacja pracowników prowadzone są w oparciu o:
  • Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej WSPA, podpisany dodatkowo przez właściwego koordynatora)
  • Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility Agreement), zaakceptowany przez uczelnie/instytucję przyjmującą (program powinien być adekwatny do wykonywanych obowiązków służbowych) – w przypadku wyjazdu pracownika w celach szkoleniowych
 1. Wnioski Kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ będą rozpatrywane przez:

⇒ Uczelnianego/ Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+

 1. Kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu wniosków:
  • Doświadczenie zawodowe i staż pracy;
  • Swoboda komunikacjiw języku uczelni/instytucji przyjmującej lub w innym wspólnym języku, niezbędnym do realizacji wyjazdu szkoleniowego;
  • Forma zatrudnienia(umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna). Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników zaleca się preferencyjne traktowanie pracowników etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych);
  • Priorytetowo będą traktowane szkolenia prowadzące do powstania nowych, wspólnych projektów międzynarodowych.
 1. Liczba wyjazdów, zależy od wysokości środków przyznanych Uczelni przez Narodową Agencję w postępowaniu konkursowym.
 2. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w Dziale Współpracy Międzynarodowej i rozesłane emailem do osób zainteresowanych.

Kandydaci mogą odwołać się od decyzji o przyznaniu dofinansowania w ciągu 7 dni od uzyskania informacji na temat wyników naboru. Odwołania należy kierować na piśmie: na adres internationaloffice@wspa.pl.

 Dokumenty uprawniające pracownika do wyjazdu do uczelni/instytucji przyjmującej.

 1. Umowa pomiędzy uczelnią, a pracownikiem uczelni zakwalifikowanym do wyjazdu. Umowa określająca warunki wyjazdu oraz pobytu pracownika (termin, wysokość stypendium oraz zobowiązania obydwu stron). Zawierana jest pomiędzy pracownikiem, a WSPA.
 2. Indywidualny program szkolenia (Staff Mobility Agreement) przygotowany przez pracownika w porozumieniu z uczelnią/instytucją macierzystą i zagraniczną. Plan ten musi zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkie trzy strony (obie uczelnie/ instytucję i pracownika uczelni) jeszcze przed wyjazdem – dozwolone są dokumenty w formie skanu.

Finansowanie w czasie pobytu za granicą, system rozdziału grantu oraz organizacja obsługi finansowej wypłat stypendiów.

 1. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą i stanowi dofinansowanie, a nie pełne finansowanie wyjazdu.
 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus+ zależy od długości pobytu, przy czym pracownik otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży (stawki obliczane według kalkulatora odległości zgodnie z zasadami programu), a także dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, obliczane według stawek określonych w zasadach programu.
 3. Stawki obowiązujące w programie Erasmus+ są ustalane i podawane przez Narodową Agencję.
 4. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.
 5. Sposób wypłaty stypendium (forma i sposób płatności, częstotliwość rat itp.) będzie uzgodniony przed wyjazdem i zapisany w umowie.

Rozliczenie wyjazdu do uczelni/instytucji przyjmującej

 1. Po ukończeniu pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany w ciągu 30 dni dostarczyć do Koordynatora Erasmus+ następujące dokumenty:
  • potwierdzenie pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej – certyfikat ukończenia szkolenia lub inny dokument, który powinien być sporządzony na papierze firmowym lub z pieczęcią uczelni/instytucji przyjmującej, zawierający dokładny termin pobytu, (daty od… do…, zgodne z datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią/Instytucją, a pracownikiem) oraz temat szkolenia. Potwierdzenie podpisuje osoba uprawniona w uczelni/instytucji przyjmującej, do wydawania zaświadczeń;
  • sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej w formie ankiety on-line stypendysty programu Erasmus+.
 1. Niedopełnienie formalności stanowi podstawę do anulowania umowy i żądania zwrotu otrzymanego przez pracownika grantu.