Ogłoszenia

Stypendia - Ogłoszenia

Stypendia w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 można składać wnioski
o przyznanie świadczenia w formie:
1. stypendium socjalnego
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
3. zapomogi
4. stypendium rektora (dotyczy tylko studentów kierunku Zarządzenie II stopnia, którzy rozpoczęli naukę od I semestru w roku akademickim 2019/2020)

Termin złożenia wniosków: do 15 lutego 2021

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia w semestrze zimowym 2020/2021

1) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium socjalne zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (dotyczy stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Regulaminu, bądź w przypadku zmiany sytuacji materialnej zobowiązani są do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie uprawnień do świadczeń na WSPA (Załącznik nr 13) wraz
z dokumentacją.

2) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 20
do Regulaminu

3) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium Rektora dla najlepszych studentów
nie składają kolejnego wniosku.

Wnioski o świadczenia dla studentów WSPA w Lublinie składane są:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2) w okresie ograniczenia lub zawieszenia Uczelni wnioski składane są przez przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów oraz załączników, w tym wypełnionego i podpisanego wniosku na adres mailowy WSPA w Lublinie (stypendia@wspa.pl), do wniosku należy dołączyć oświadczenie nr 30 i dostarczyć oryginały dokumentów we wskazanym przez WSPA w Lublinie terminie, wszystkie załączone dokumenty należy umieścić w zaszyfrowanym folderze (z wykorzystaniem 7-Zip), folder należy zaszyfrować wg wzoru:
nazwisko.imię.kod kierunku.data urodzenia
np. Kowalski.Jan.INF.01.11.2000

Przypominamy, że obowiązkiem studenta ubiegającego się o stypendium jest znajomość Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów WSPA.

Wzory wniosków oraz akty prawne obowiązujące w roku akademickim 2020/21 dostępne są na stronie WSPA :
Student, stypendia, akty prawne
Student, stypendia, wzory wniosków

Świadczenia dla studentów WSPA w Lublinie w roku akademickim 2020/21

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie w semestrze zimowym:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

rozpoczyna się 1 października 2020 r. a kończy 20 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSPA (student, stypendia).

harmonogram

Świadczenia dla studentów WSPA w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram przyjmowania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 zostanie udostępniony na stronie internetowej Uczelni we wrześniu br.

Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021

 

Wnioski o przyznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć do 15 października 2020 roku w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 
 
Skip to content