Ogłoszenia

Stypendia - Ogłoszenia

Nieczynny Dział

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022 dyżur stypendialny z dnia 15.10.2021 (piątek) zostaje przeniesiony na 19.10.2021 (wtorek). Zapraszamy w godzinach 9:0012:00.

 

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2021/2022

Informujemy, że  trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 będą przyjmowane w  Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39,  w terminie  do 2 listopada br., w godzinach od 7.30 do 15.30.

szczegółowe informacje

Świadczenia dla studentów WSPA w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Składanie wniosków stypendialnych (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych) w roku akademickim 2021/2022 trwa do 23 X 2021 r. i odbywa sie zgodnie z harmonogramem.

– pocztą tradycyjną (na adres Uczelni z dopiskiem „stypendia”)
– osobiście pok.110 (I piętro)

harmonogram 2021-2022 zimowy

Stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022

 

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 20 października 2021 roku w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa :

Szczegółowe informacje

 

 
 

Stypendium Rektora dla studentów WSPA w Lublinie na kierunku Informatyka II stopnia

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie stypendium Rektora rozpoczyna się 25 marca 2021 r. a kończy 9 kwietnia 2021 r.

Wnioski o świadczenia dla studentów WSPA w Lublinie składane są:

1)za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

2)w okresie ograniczenia lub zawieszenia Uczelni wnioski składane są przez przesłanie czytelnych  skanów  lub  zdjęć  oryginałów  dokumentów  oraz  załączników,  w  tym wypełnionego  i  podpisanego  wniosku  na  adres  mailowy  WSPA  w  Lublinie (stypendia@wspa.pl), do wniosku należy dołączyć oświadczenie nr 30 i dostarczyć oryginały  dokumentów  we wskazanym   przez    WSPA   w   Lublinie   terminie,  wszystkie  załączone  dokumenty  należy  umieścić  w  zaszyfrowanym  folderze
(z wykorzystaniem 7-Zip),   folder   należy   zaszyfrować  

wg   wzoru: nazwisko. imię. kod kierunku. data urodzenia,

  1. Kowalski.Jan.INF.01.11.2000

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSPA (student, stypendia).

Pobierz zarządzenie:

Zarządzenie Rektora

Stypendia Santander

Szanowni Studenci i Absolwenci,

Ruszyła kolejna edycja Stypendiów Santander. Udział w tych projektach daje Państwu dodatkową możliwość zdobycia kompetencji oraz certyfikatów cenionych na rynku pracy. Zachęcamy do aplikowania i ciągłego rozwoju.

Aktualnie trwające nabory:

• Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling – Ironhack

• Stypendium Językowe Santander | English courses – British Council

• Studencki Nobel

• Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK

• Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades

• Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje cyfrowe

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.santander.pl/santander-universidades/stypendia

Stypendia na semestr letni 2020/2021 – wypłaty

Planowany harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr letni 2020/21

1. za m-c marzec: 29.03.2021

2. za m-c kwiecień: 27.04.2021 r.

3.za m-c maj: 27.05.2021 r.

4. za m-c czerwiec: 23.06.2021 r.

Stypendia w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 można składać wnioski
o przyznanie świadczenia w formie:
1. stypendium socjalnego
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
3. zapomogi
4. stypendium rektora (dotyczy tylko studentów kierunku Zarządzenie II stopnia, którzy rozpoczęli naukę od I semestru w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020)

Termin złożenia wniosków: do 15 lutego 2021

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia w semestrze zimowym 2020/2021

1) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium socjalne zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (dotyczy stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Regulaminu, bądź w przypadku zmiany sytuacji materialnej zobowiązani są do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie uprawnień do świadczeń na WSPA (Załącznik nr 13) wraz
z dokumentacją.

2) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 20
do Regulaminu

3) Stypendyści, którzy otrzymali stypendium Rektora dla najlepszych studentów
nie składają kolejnego wniosku.

Wnioski o świadczenia dla studentów WSPA w Lublinie składane są:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2) w okresie ograniczenia lub zawieszenia Uczelni wnioski składane są przez przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów oraz załączników, w tym wypełnionego i podpisanego wniosku na adres mailowy WSPA w Lublinie (stypendia@wspa.pl), do wniosku należy dołączyć oświadczenie nr 30 i dostarczyć oryginały dokumentów we wskazanym przez WSPA w Lublinie terminie, wszystkie załączone dokumenty należy umieścić w zaszyfrowanym folderze (z wykorzystaniem 7-Zip), folder należy zaszyfrować wg wzoru:
nazwisko.imię.kod kierunku.data urodzenia
np. Kowalski.Jan.INF.01.11.2000

Przypominamy, że obowiązkiem studenta ubiegającego się o stypendium jest znajomość Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów WSPA.

Wzory wniosków oraz akty prawne obowiązujące w roku akademickim 2020/21 dostępne są na stronie WSPA :
Student, stypendia, akty prawne
Student, stypendia, wzory wniosków

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres Urzędu.

Więcej informacji na: https://www.lubelskie.pl/…/studenckie-stypendia…/

Skip to content