Szanowni Studenci,

Informujemy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kod kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane, co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  uprzejmie informujemy, iż student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadzwyczajną sytuację.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o zapomogę (załącznik nr 12 oraz załącznik 22) należy zeskanować wraz z załącznikami (dokument potwierdzający) i przesłać drogą mailową na adres: stypendia@wspa.pl 

Jednocześnie przypominamy, iż Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Załącznik do Zarządzenia nr 57/R/WSPA/2018-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu znajduje się  znajduje się na stronie internetowej WSPA w zakładce:  Student –> Stypendia –> Akty prawne

Wzory wniosków

Rodzaje stypendiów(w tym zapomoga)

Przypominamy, że dn. 14.02.2020 r. upłynął termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2019/2020.

Przypominamy, że zgodnie z §5 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.

Przypominamy także, że zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci (studia licencjackie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie), którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2019 do września 2020 włącznie) w kwotach określonych w umowie.

 

W związku  ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2020 roku o 350 złotych brutto (wzrost o 133% w stosunku do poprzedniej kwoty powiększającej minimalne wynagrodzenie za pracę), a także wzrostem kosztów związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług edukacyjnych, szkoleniowych i kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury Uczelni o około 13%, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wydaje Zarządzenie nr 11/K/WSPA/2019-2020 (skan zarządzenia znajduje się w załączniku).

Zarządzenie ws. podwyżki czesnego

Przypominamy, że termin płatności czesnego rocznego i semestralnego za semestr zimowy

w roku akademickim 2019/2020 dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia

upływa 02 września 2019 r.

Czesne w formie rat miesięcznych powinno być regulowane do 1-go dnia miesiąca (z góry)

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.

Przypominamy, iż zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do września 2020 roku włącznie).

 

W związku z powyższym w miesiącach lipiec-sierpień-wrzesień należy regulować czesne miesięczne w kwotach określonych w umowie.

 

Studenci III roku studiów licencjackich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 9 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do czerwca 2020 roku włącznie).

 

Studenci IV roku studiów inżynierskich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 6 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do marca 2020 roku włącznie).