fbpx

W związku  ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2020 roku o 350 złotych brutto (wzrost o 133% w stosunku do poprzedniej kwoty powiększającej minimalne wynagrodzenie za pracę), a także wzrostem kosztów związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług edukacyjnych, szkoleniowych i kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury Uczelni o około 13%, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wydaje Zarządzenie nr 11/K/WSPA/2019-2020 (skan zarządzenia znajduje się w załączniku).

Zarządzenie ws. podwyżki czesnego

Przypominamy, że termin płatności czesnego rocznego i semestralnego za semestr zimowy

w roku akademickim 2019/2020 dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia

upływa 02 września 2019 r.

Czesne w formie rat miesięcznych powinno być regulowane do 1-go dnia miesiąca (z góry)

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.

Przypominamy, iż zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do września 2020 roku włącznie).

 

W związku z powyższym w miesiącach lipiec-sierpień-wrzesień należy regulować czesne miesięczne w kwotach określonych w umowie.

 

Studenci III roku studiów licencjackich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 9 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do czerwca 2020 roku włącznie).

 

Studenci IV roku studiów inżynierskich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 6 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do marca 2020 roku włącznie).

Informujemy, iż podczas zjazdu 2018/2019 Dział rozliczeń finansowych ze studentami będzie czynny:

26.01.2019 r. (sobota): 9:00-14:00

Przypominamy, że dn. 14.02.2019 r. to termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2018/2019.

Przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.

 

Przypominamy także, że zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci (studia licencjackie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie), którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2018 do września 2019 włącznie) w kwotach określonych w umowie.

Przypominamy, że termin płatności czesnego rocznego i semestralnego za semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019

(studia I i II stopnia) upłynął 12 września 2018 r.

Czesne w formie rat miesięcznych powinno być regulowane do 1-go dnia miesiąca (z góry).

 

Studenci, którzy do tej pory nie opłacili czesnego rocznego, semestralnego lub zalegają

z opłatami rat miesięcznych zobowiązani są do uregulowania czesnego

do dn. 20 grudnia 2018 r.

i przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: rozliczenia@wspa.pl

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.