fbpx

Studenci – studia

KTO może wyjechać?

Stypendystą programu Erasmus+ w WSPA może zostać każdy student WSPA, posiadający aktywny status studenta (nie przebywający na urlopie dziekańskim, ani skreślony z listy). Wyjątkiem w przypadku wyjazdów na studia są studenci projektowi, studiujący na kierunkach bezpłatnych. Ci studenci niestety mogą brać udziału w wyjazdach na studia do zagranicznych uczelni partnerskich, mogą natomiast brać udział w praktykach wakacyjnych.

Dodatkowe wymogi:
– ukończone 18 lat,
– ukończony I rok studiów (dotyczy tylko studiów licencjackich – studenci na studiach magisterskich mogą wyjechać już na I roku),
– znajomość języka angielskiego, lub języka kraju do którego się jedzie, na poziomie co najmniej B1.

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmus+ możesz wyjechać tylko do uczelni w następujących krajach (pod warunkiem, że WSPA ma z nimi podpisaną umowę o współpracę): kraje członkowskie UE  – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja; kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia; oraz dodatkowo: Wielka Brytania, Turcja, Republika Północnej Macedonii, Serbia.

Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w ramach programu Erasmus+ mogą prowadzić uczelnie posiadające ważną kartę ECHE, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z WSPA porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Możesz odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Możesz wyjechać na Uczelnię, którą sam sobie wybrałeś pod warunkiem, że posiada ważną kartę ECHE i wyrazi zgodę na przyjęcie Cię na część studiów, a także pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków WSPA, niezbędnych do zakwalifikowania się na wyjazd.

NA JAK DŁUGO można wyjechać?

Na okres od 3 do 12 miesięcy. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.  Pobyt za granicą w ramach Erasmus+ może być także podzielony na 2 odrębne wyjazdy w obrębie 2 różnych semestrów do 2 różnych uczelni partnerskich. Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej może się różnić w zależności od kraju oraz uczelni.

Okres studiów odbytych za granicą w ramach Programu Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej i nie powinien wydłużać ogólnego czasu studiów.

UWAGA!!!

Do puli 12 miesięcy wliczają się wszystkie miesiące spędzone za granicą w ramach Erasmus+, praktyki, studia, niezależnie od uczelni z której dana osoba wyjeżdża! Jeżeli studiujesz na 2 uczelniach jednocześnie limit pozostaje bez zmian (12 miesięcy w ciągu całego okresu studiów na danym poziomie) – długość nie ulega zwiększeniu w przypadku większej liczby uczelni. Reguła jest stała – do 12 miesięcy w trakcie studiów licencjackich oraz ponownie do 12 miesięcy w trakcie studiów magisterskich.

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmus+?

O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.
Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmus+ szukaj w odpowiedniej zakładce, albo u uczelnianego koordynatora Erasmus+ w Dziale Współpracy Międzynarodowej (pok. 115).

JAKIE DOKUMENTY trzeba wypełnić przed wyjazdem na stypendium Erasmus+?

Przed wyjazdem stypendysta musi wypełnić następujące dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)
  3. Umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium
  4. Test językowy on-line
  5. Dostarczyć zaświadczenie o aktywnym statusie studenta
  6. Dostarczyć zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czesnego
  7. Dostarczyć podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami, obowiązkami i prawami studenta biorącego udział w programie Erasmus+.

CZYM JEST umowa i porozumienie o programie zajęć?

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii!

Poza Learning Agreement należy podpisać z WSPA umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Student jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich punktów umowy, którą podpisuje z WSPA przed wyjazdem za granicę.

JAKIE ubezpieczenie?

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem w następujących zakresach: koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana bezpłatnie przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Czy okres studiów za granicą ZOSTANIE ZALICZONY przez macierzystą uczelnię?

WSPA gwarantuje uznanie okresu studiów za granicą, w oparciu o zastosowanie  Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji  Punktów (ECTS).

Uczelnia macierzysta jest zobowiązana do uznania okresu studiów spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), potwierdzonego dostarczoną w odpowiednim czasie Kartą zaliczeń (Transcript of Records).

Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżających w ramach wymiany studentów żadnych opłat za naukę (np. wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.)

Decyzję o zaliczeniu studentowi okresu studiów odbytych w uczelni podejmuje Dziekan.

Uczelnia macierzysta (wysyłająca) studenta, zalicza okres studiów odbytych za granicą na podstawie „wykazu zaliczeń” wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej, określającego czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu.

Uzyskane przez studenta i potwierdzone w „wykazie zaliczeń” oceny ECTS, zostaną po zaliczeniu mu przez uczelnię macierzystą okresu studiów odbytego za granicą, przepisane na oceny stosowane w uczelni macierzystej, zgodnie z zasadami systemu ECTS.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) gwarantuje transfer punktów uzyskanych za zaliczone przez studenta zajęcia. Po powrocie formalnościami związanymi 
z uznaniem punktów zajmuje się właściwy organ lub właściwe władze uczelni macierzystej.

JAK WYGLĄDA NABÓR I KWALIFIKACJA studentów do programu Erasmus?

Nabór studentów do udziału w programie Erasmus odbywa się dwa razy w roku.

Nabór studentów do programu Erasmus+ odbywa się na podstawie:

− formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej,
− wyników testu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka obcego,
− średniej ocen za wyniki w nauce
− opinii opiekunów kół naukowych (w przypadku przynależności studenta do tych organizacji)
− działalności społecznej i naukowej na rzecz uczelni (np. Buddy-program).− opinii opiekunów kół naukowych (w przypadku przynależności studenta do tych organizacji)
− działalności społecznej i naukowej na rzecz uczelni (np. Buddy-program)

W przypadku, gdy dany student brał już wcześniej udział w Programie Erasmus+ w WSPA, brany jest również pod uwagę stopień wywiązania się wymogów programowych podczas poprzedniego/poprzednich wyjazdów – liczba uzyskanych ECTS, w przypadku praktyki – opinia opiekuna, terminowość rozliczania się z dokumentów itp.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowy terminarz rekrutacji do programu Erasmus w danym roku akademickim zostaje podany, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem składania dokumentów.

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne. Studentowi przysługuje odwołanie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus WSPA od decyzji UKK w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, na adres: internationaloffice@wspa.pl.

Jak wyglądają WARUNKI FINANSOWANIA nauki w ramach programu Erasmus+?

Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje od uczelni macierzystej dofinansowanie pobytu za granicą w formie stypendium.

Miesięczna stawka stypendium jest ściśle określona i wyliczana jest w elektroniczny systemie MT+. Kraje biorące udział w programie Erasmus+ podzielone są na trzy grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Lista co roku aktualizowana przez Komisję Europejską i  znajduje się do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSPA.

W celu otrzymania stypendium z programu Erasmus+ student zobowiązany jest do założenia konta bankowego prowadzonego w EUR i utrzymywanie go, co najmniej do czasu rozliczenia przyznanego mu stypendium. Koszty operacyjne związane z przelewem środków na wskazane przez studenta konto osobiste ponosi WSPA.

Wypłata stypendium w formie przelewu bankowego następuje po podpisaniu Umowy Student-Uczelnia, i wypłacana jest w dwóch ratach:

 pierwsza rata jest wypłacana po wypełnieniu wszystkich formalności niezbędnych do realizacji wyjazdu. Wysokość pierwszej raty stanowi 80% całości przyznanego stypendium,
→ druga rata stypendium jest wypłacana po całkowitym rozliczeniu się studenta z wyjazdu za granicę (zarówno formalnym, jak i merytorycznym).

W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości praktyki za granicą zaplanowanej w Umowie Student-Uczelnia, wysokość stypendium ulega pomniejszeniu o kwotę automatycznie kalkulowaną przez system w oparciu o ilość dni, które nie zostały zrealizowane zgodnie z umową.

W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu studiów oraz innych umów (pobiera stypendium socjalne, za wyniki w nauce itp.).

Skip to content