fbpx

Studenci – praktyki

Gdzie ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+?

O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni, w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub innej analogicznej jednostce. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację oraz ocenę kandydatów, pomagając w dopełnieniu formalności i wypłacając stypendium Erasmus+.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmus+ możesz wyjechać na praktykę z WSPA do następujących krajów – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz dodatkowo: Wielka Brytania, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Student samodzielnie szuka miejsca na odbycie praktyki lub korzysta z kontaktów oferowanych przez WSPA.  Studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmus+.

Praktyki zagraniczne mogą odbywać się w przedsiębiorstwach/firmach, placówkach naukowo – badawczych, organizacjach non-profit i innych instytucjach (muzea, biblioteki, szpitale itp.)

Praktyki zagraniczne nie mogą odbywać się w:

 • instytucjach unijnych
 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami
 • polskich placówkach dyplomatycznych za granicą
Na jak długo można wyjechać?

Na okres od 2 do 12 miesięcy, w obrębie całego okresu studiów licencjackich/inżynierskich. W przypadku kontynuacji studiów (studia magisterskie) student ma ponownie 12 miesięcy do wykorzystania w ramach Erasmus+. Pojedyncza praktyka trwa zazwyczaj ok. 3 miesięcy – studenci mogą wyjechać kilkukrotnie, np. wybierając różne firmy/kraje itp. w celu poszerzenia swoich kwalifikacji. W przypadku posiadania wolnych środków istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania praktyki za granicą.

UWAGA!!!

Do puli 12 miesięcy wliczają się wszystkie miesiące spędzone za granicą w ramach Erasmus+, praktyki, studia, niezależnie od uczelni z której dana osoba wyjeżdża! Jeżeli studiujesz na 2 uczelniach jednocześnie limit pozostaje bez zmian (12 miesięcy w ciągu całego okresu studiów na danym poziomie) – długość nie ulega zwiększeniu w przypadku większej liczby uczelni. Reguła jest stała – do 12 miesięcy w trakcie studiów licencjackich oraz ponownie do 12 miesięcy w trakcie studiów magisterskich.

Jakie dokumenty są wymagane przed wyjazdem na praktykę w ramach Erasmus+?
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) – wypełnione, podpisane oraz z pieczątką firmy przyjmującej na praktykę
 3. Umowa Erasmus+ między studentem a WSPA
 4. Wypełniony on-line test językowy
 5. Potwierdzenie o aktywnym statusie studenta
 6. Potwierdzenie o nie zaleganiu z opłatami czesnego
 7. Ubezpieczenie (KL, NNW, OC), przy czym studentów mających obywatelstwo polskie obowiązuje także EKUZ (darmowa karta wydawana przez NFZ)
 8. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami, obowiązkami i prawami studenta biorącego udział w programie Erasmus+.
Czym jest umowa i program praktyki Erasmus+?

Z uczelnią macierzystą (oraz z firmą przyjmującą) należy podpisać umowę, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.

Jakie ubezpieczenie?

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć w następującym zakresie: KL, NNW oraz OC. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ;

WAŻNE!

Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Każdy student powinien sprawdzić jaki rodzaj ubezpieczenia jest wymagany przez firmę, w której realizowana będzie praktyka.

Czy okres praktyk za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię?

Podstawą zaliczenia studentowi praktyki jest pisemne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce oraz zrealizowanie założeń programowych praktyki z jej oceną, wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej.

Uczelnia gwarantuje studentowi zaliczenie praktyki, zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie jej za równoważną z praktyką odbytą w kraju, o ile stanowi ona integralną część programu studiów w uczelni macierzystej i jest zgodna z programem, jaki student realizowałby w Polsce w trakcie praktyk obowiązkowych. W przeciwnym razie praktyka zagraniczna traktowana jest jako praktyka dodatkowa.

Aby praktyka mogła zostać zaliczona jako obowiązkowa, jej tematyka powinna być zbieżna z kierunkiem studiów i powinna spełniać warunki określone dla praktyki obowiązkowej. Aby mieć pewność, że wybrana praktyka będzie zaliczona, student powinien przed wyjazdem skontaktować się bezpośrednio z Działem Praktyk WSPA w celu uzyskania potwierdzenia i ewentualnych dalszych informacji.

Jak wygląda nabór i kwalifikacja studentów do programu Erasmus+?

Nabór studentów do udziału w programie Erasmus+ odbywa się w trybie ciągłym, przez cały rok, aż do wyczerpania środków.
Nabór studentów do programu Erasmus+ dotyczącego wyjazdów na praktykę odbywa się na podstawie następujących dokumentów:
⇒ wypełnionego przez studenta formularza zgłoszeniowego (dostępny do pobrania w załącznikach)
Dokument należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna (UKK), w skład której wchodzą:

 • Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
 • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
 • Lektor języka angielskiego lub innego języka europejskiego

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów do wyjazdu na praktykę zagraniczną.
Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji UKK, do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w WSPA, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.

Jak wyglądają warunki finansowania praktyki w ramach programu Erasmus?

Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje od uczelni macierzystej dofinansowanie pobytu za granicą w formie stypendium.

Miesięczna stawka stypendium jest ściśle określona dla poszczególnych grup państw (o różnym poziomie kosztów utrzymania) w odniesieniu do przyznanego naszemu krajowi budżetu na wypłaty dla studentów. Kraje biorące udział w programie Erasmus+ dzielone są na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. Lista co roku aktualizowana przez Komisję Europejską, znajduje się do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej WSPA.

W celu otrzymania stypendium z programu Erasmus+ student zobowiązany jest do założenia konta bankowego prowadzonego w EUR i utrzymywania go, co najmniej do czasu całkowitego rozliczenia z wyjazdu.

Koszty operacyjne związane z przelewem środków na wskazane przez studenta konto osobiste ponosi WSPA.

Wypłata stypendium w formie przelewu bankowego następuje w dwóch ratach:

 • pierwsza rata jest wypłacana do tygodnia przed planowaną datą wyjazdu na praktykę za granicę (wysokość pierwszej raty stanowi 80% całości przyznanego stypendium)
 • druga rata stypendium jest wypłacana po całkowitym rozliczeniu się studenta z wyjazdu za granicę (zarówno formalnym, jak i merytorycznym).

W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości praktyki za granicą zaplanowanej w Umowie Student-Uczelnia, wysokość stypendium ulega pomniejszeniu o kwotę automatycznie kalkulowaną przez system w oparciu o ilość dni, które nie zostały zrealizowane zgodnie z umową.

W przypadku wydłużenia praktyki (chęć wydłużenia należy zgłosić na minimum miesiąc przez planowanym końcem obowiązującej praktyki, w celu potwierdzenia przez WSPA posiadania wolnych środków), ostateczna kwota stypendium zostaje zwiększona. Podstawą do określenia dokładnej wysokości II raty jest potwierdzenie długości pobytu wystawione przez firmę po zakończeniu praktyki.

W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu studiów oraz innych umów (m.in. pobiera stypendium socjalne, za wyniki w nauce itp.).

Skip to content