fbpx
Studia Podyplomowe

WDROŻENIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESACH FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 451 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania organizacji

Współczesne organizacje funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się świecie, który charakteryzuje się nieprzewidywalnością i niepowtarzalnością. Nieprzewidywalność, której doświadczamy na co dzień, to niemożność antycypowania przyszłości w związku ze zmiennością i niepewnością procesów i zdarzeń. Niepowtarzalność to trudność w znalezieniu optymalnej sekwencji działań, gdyż dotychczas (w przeszłości) stosowane modele, rozwiązania, schematy, czy instrumenty, nie dają się zastosować do bieżących sytuacji i wydarzeń.

Żyjemy w czasie, w którym stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest warunkiem trwania i rozwoju naszych organizacji. Mądra symbioza gospodarki, społeczeństwa i środowiska z zachowaniem solidarności pokoleń (czyli troski o nasze dzieci i wnuki) stanowi podstawę funkcjonowania współczesnego świata. Chcemy przyjrzeć się zasadom zrównoważonego rozwoju z różnych punktów widzenia, zaczynając od analizy zmieniającego się świata i kluczowych trendów rozwojowych. Ważne będzie spojrzenie na strategiczne wyzwania stojące przed gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Nie może zabraknąć spojrzenia pod kątem menedżersko-zarządczym, gdzie towarzyszyć nam będzie refleksja nad kompetencjami obecnych i przyszłych liderów i szefów organizacji pracujących w zespołach interdyscyplinarnych, różnokulturowych i międzypokoleniowych. Kluczowe znaczenie ma kwestia zarządzania przez wartości i umiejętność myślenia w kategoriach projektowych.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji menadżerskich umożliwiających efektywne zarządzanie z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Podczas studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczących identyfikowania problemów i wyzwań środowiskowych, społecznych, gospodarczych oraz organizacyjnych związanych z zieloną transformacją gospodarki i ich rozwiązywaniem. Słuchacze studiów poznają także praktyczne przypadki zastosowania zrównoważonych rozwiązań i wykorzystania Green skills oraz korzyści, jakie są ich efektem.

Podejmowane zagadnienia podczas studiów zilustrują wielopłaszczyznowe ujęcia zarządzania w dynamicznie zmieniającym się środowisku w perspektywie strategicznej i operacyjnej z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy, w tym właścicieli, pracowników, partnerów społecznych i klientów.

Dla kogo?

Podejmowanie przez przedsiębiorstwa wyzwań dotyczących realizacji celów zrównoważonego rozwoju zmieniać będzie podejście w odniesieniu do systemów zarządzania, budowania strategii, realizacji działań operacyjnych i raportowania ponoszonych nakładów i korzyści. Studia są przeznaczone dla osób, które chcą tworzyć, zarządzać i pracować w organizacjach, działających sprawnie i skutecznie a jednocześnie zgodnie ze swoją misją, szanując otoczenie społeczne i środowiskowe. Studia kierowane są dla:

 • kadry zarządzającej
 • kierowników zespołów projektowych i osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych w sektorach: komercyjnym, publicznym, i społecznym
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania w warunkach zielonej transformacji i zielonych kompetencji, CSR/ESG
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju (specjalista/ka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności)
 • osób, które chcą pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami z zastosowaniem zrównoważonych rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania w rozwoju organizacji

o studiach

Organizacja studiów:

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia – w trybie weekendowym – soboty i niedziele, w godzinach 8-17;
 • zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów oraz gier symulacyjnych;
 • forma zajęć: blended learning*
 • forma zaliczenia studiów – zaliczenie modułów objętych programem; zaliczenie projektu grupowego z wybranej problematyki objętej programem

*blended learning (forma hybrydowa) – łączy zajęcia tradycyjne (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz egzamin z obroną pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

PROGRAM

 

Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju

8 godz.

Wyzwania i trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

8 godz.

CSR/ESG i Zrównoważony Rozwój z perspektywy zarządzania

12 godz.

Odpowiedzialność biznesu w czasach kryzysów

8 godz.

Gospodarka obiegu zamkniętego, efektywna zasobowo i energetycznie

16 godz.

Odpowiedzialny i zrównoważony biznes

8 godz.

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

8 godz.

Przedsiębiorczość w zakresie wyzwań środowiskowych i społecznych

12 godz.

Przedsiębiorczość skupiona na innowacjach społecznych

8 godz.

Samorząd terytorialny w warunkach zrównoważonego rozwoju

16 godz.

Ekonomia współdzielenia

8 godz.

Zarządzanie strategiczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju

12 godz.

Rola liderów w organizacjach przyszłości

16 godz.

Kompetencje dla przyszłości

8 godz.

Zarządzanie przez wartości

8 godz.

Zarządzanie projektami i zespołami

14 godz.

Zrównoważone finanse

8 godz.

Łącznie 178 godzin

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 451 zł
Opłata semestralna: 2050 zł
Opłata za cały tok studiów: 4 100 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Skip to content