fbpx
Studia Podyplomowe

MBA w IT

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Dla osób, które w dniach 14-30 września 2023 r. dostarczą komplet dokumentów rekrutacyjnych czesne będzie obniżone o 20 %.

Studiuj za 1 540 zł miesięcznie 

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

MBA w IT

Studia MBA w IT mają za zadanie usystematyzować i poszerzyć wiedzę od strony finansowej, organizacyjnej i biznesowej w branży IT. Program studiów ma za zadanie dostarczyć Słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, opracowania strategii rozwoju organizacji, a także analizy i wdrażania procedur mających na celu usprawnienie działań i rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży.

Studia MBA w IT będą doskonałym wyborem dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w obszarze IT. Skierowane są do kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, kadry kierowniczej IT, osób pracujących w branży IT – w tym właściciele, konsultanci, doradcy IT oraz wszystkich tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Program studiów umożliwia nabycie umiejętności menedżerskich w obszarze finansów przedsiębiorstwa, marketingu międzynarodowego, komunikowania się i zarządzania zespołem, formułowania strategii firmy, negocjacji, sprawnego podejmowania decyzji, przywództwa oraz zapoznanie się ze sztuką prezentacji.

Studia MBA w IT będą realizowane we współpracy z uczelnią International School for Social and Business Studies, www.mfdps.si/en. Umowa partnerska będzie polegała na realizacji modułu Zarządzanie projektami i narzędzia wspomagające IT przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną Uczelni Partnerskiej ze Słowenii. Wykłady i warsztaty realizowane przez wykładowców z Celje stworzą możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i kwalifikacji zagranicznej kadry akademickiej Słuchaczom uczestniczącym w studiach.

Realizacja modułu Zarządzanie projektami i narzędzia wspomagające IT w trzecim semestrze studiów ma na celu scalenie nabytej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi w zakresie zarządzania i funkcjonowania branży IT. Przeprowadzenie zajęć w ramach danego modułu ma na celu wzrost kompetencji uczestników w zakresie zarządzania projektami, współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nadzorowania projektów w środowiskach wirtualnych i zdalnych. Nabyte umiejętności pozwolą słuchaczom studiów podyplomowych MBA w IT na samodzielne opracowanie Biznes Planu projektów IT, który jest jednym z kluczowych warunków zaliczenia studiów.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) lub osób posiadających 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim

lub

 • osób posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, chcących podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu obszarami IT.
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy informatycznej oraz przygotowanie Słuchaczy do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze IT. Podczas kształcenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania biznesem i przedsiębiorstwem, analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapoznają się z szerokim spektrum rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki czemu staną się renomowanymi specjalistami w codziennej praktyce zawodowej.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

 1. studia trwają trzy semestry;
 2. zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych;
 3. forma zajęć: blended (dwa spotkania stacjonarne: rozpoczęcie i zakończenie studiów) zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17;
 4. Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni WSPA z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl lub za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów, a także stworzenie Biznes Planu projektów IT, który będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacz uzyska również prestiżowy certyfikat Uczelni Partnerskiej International School for Social and Business Studies, potwierdzający uzyskanie wysokich kwalifikacji menadżerskich w branży IT.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza

32 godz.

Kultura organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej

24 godz.

Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT

16 godz.

Marketing międzynarodowy i analiza rynków

32 godz.

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT

16 godz.

AI – Big Data – Machine Learning

16 godz.

Zarządzanie projektami IT

32 godz.

Zwinne zarządzanie projektami

16 godz.

Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług

16 godz.

Organizational Design – skalowanie firmy

16 godz.

Przywództwo

8 godz.

Psychologia przywództwa

8 godz.

Narzędzia i systemy efektywnego lidera

8 godz.

Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej

8 godz.

Soft skills w IT

16 godz.

Zarządzanie własnym rozwojem i potencjałem

16 godz.

Istota, struktura, czynniki i metody analizy efektywności zasobów ludzkich

8 godz.

Miękkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

8 godz.

Kompetencje menedżerskie

8 godz.

Komunikacja interpersonalna (m.in. problemy komunikacyjne, przekazywanie informacji zwrotnej, asertywność, wywieranie wpływu, elementy negocjacji)

16 godz.

Lider a menedżer (w tym narzędzia i budowanie marki osobistej)

16 godz.

Wystąpienia publiczne 

8 godz.

Praca w zespołach międzypokoleniowych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych (kwestie zespołów zadaniowych, kultury współpracy pokoleń X, Y i Z, pracy w środowiskach międzynarodowych)

16 godz.

Strategiczne Domain-driven design i topologie zespołów

8 godz.

Zarządzanie zmianą

16 godz.

Strategiczne zarządzanie organizacją

24 godz.

Biznes plan projektów IT

16 godz.

 

 

MODUŁ REAZLIZOWANY PRZEZ UCZELNIĘ PARTNERSKĄ

 

Zarządzanie projektami i narzędzia wspomagające IT

16 godz.

 

 

Łącznie 440 godzin

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 1 000 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (15 rat): 1 540 zł
Opłata semestralna: 7 000 zł
Opłata za cały tok studiów: 21 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content