fbpx
Studia Magisterskie

ZARZĄDZANIE

O kierunku

Zarządzanie to kierunek, który kształci przyszłych specjalistów, menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala studentowi poszerzyć wiedzę z zakresu finansów, marketingu, prawa oraz analizy danych.  Zarządzanie jest dobrym wyborem zarówno dla absolwentów I stopnia zarządzania, jak i dla osób, które mają dyplom studiów licencjackich, bądź inżynierskich na innym kierunku i chciałyby podnieść kompetencje w obszarach takich jak zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami czy też zarządzanie strategiczne. 

Atuty kierunku

Warto rozpocząć studia na kierunku Zarządzanie, ponieważ:

 • kształcenie ma charakter praktyczny, co oznacza, że w ramach zajęć studenci przygotowują projekty dotyczące realnych zagadnień, odpowiadające na istniejące w otoczeniu problemy,
 • kadra dydaktyczna to zespół doświadczonych praktyków biznesu, mogących poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w prestiżowych przedsiębiorstwach, bądź we własnych firmach.
 • studenci mają szansę wykorzystać nabytą wiedzę oraz umiejętności i odbyć praktyki zawodowe w firmach partnerskich, takich jak: Grupa Bury, POL-SKONE, Stokrotka, Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie, ZUS.
 • zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod, narzędzi i technik i pozwalających na własny rozwój w trakcie studiów,
 • studenci mają możliwość uczestnictwa w programie Erasmus, a tym samym wyjazdów zagranicznych i nauki na uczelniach partnerskich,
 • program studiów jest oparty na Technologii Kreatywności, co pozwala studentom na rozwijanie umiejętności nieszablonowego myślenia.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie mając szerokie perspektywy zawodowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych, interaktywnych i eventowych,
 • instytucjach finansowych, takich jak banki, domy maklerskie i towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • firmach konsultingowych i funduszach inwestycyjnych,
 • działach marketingu, sprzedaży i finansów w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych,
 • w charakterze Project Managera,
 • w charakterze analityka finansowego/giełdowego;
 • w charakterze eksperta ds. bankowości inwestycyjnej,
 • strukturach firm z branży TSL na stanowiskach związanych z planowaniem zasobów produkcyjnych i ich magazynowaniem,
 • w charakterze specjalisty do spraw eksportu, importu i szeroko pojętej spedycji,
 • przedsiębiorstwach państwowych, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
 • w firmach rodzinnych lub własnej działalności gospodarczej.

Możliwość studiowania online

Studiowanie przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. W semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Informacje o kierunku
Specjalności
Czesne

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z czterech specjalności – E-biznes i nowoczesne formy marketingu, Menedżer finansowy oraz Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Studia ze względu na połączenie uniwersalnej wiedzy zarządczej z gruntowną wiedzą specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny. W programie przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które z pewnością, praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie. Nowatorskie podejście do procesu nauczania oraz praktyczne przygotowanie do zawodu pozwala na realizację indywidualnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

E-biznes i nowoczesne formy marketingu

Dzięki specjalności student uzyska nowoczesną wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej, nauczy się jak prowadzić biznes w Internecie, pozna główne wzorce zachowań konsumentów w Internecie. Zyska gruntowną wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technologicznych e-biznesu. Nauczy się analizować, interpretować i oceniać zjawiska w zakresie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej. Będzie potrafił projektować różne modele e-biznesu.

Menedżer finansowy

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie nowoczesnych trendów i rozwiązań dotyczących zarządzania finansami. W procesie nauczania nacisk położony jest na nabycie i rozwój umiejętności zarządzania finansami w praktyce. Dzięki specjalności student nauczy się wdrażać nowoczesne i skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania finansami w podmiotach sektora prywatnego i publicznego oraz będzie potrafił dokonać analizy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Ponadto, zdobędzie umiejętności reagowania i podejmowania decyzji w warunkach niepewności i kryzysu finansowego, a także nauczy się projektować strategię finansową przedsiębiorstwa dzięki nabyciu kompetencji w obszarze doradztwa finansowego. Student będzie miał możliwość realizacji projektów finansowych wspólnie z partnerami biznesowymi naszej uczelni.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – NOWOŚĆ!

Dzięki specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności nie tylko z dziedziny zarządzania, ale także z zakresu ekonomii, finansów, transportu i  informatyki. Nauczysz się jak planować procesy logistyczne i dobrze nimi zarządzać. Będziesz potrafił/potrafiła wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne,(np. elektroniczne giełdy usług logistycznych) wspierające zarządzanie logistyką.

Zdobędziesz także wiedzę w zakresie budowania strategii logistycznych. Poznasz przydatne w Twojej przyszłej pracy techniki zarządzania łańcuchem dostaw i przepływem zapasów. Uzyskasz kompetencje w zakresie efektywnego organizowania działalności operacyjnej firm oraz planowania i koordynowania logistyczną obsługą klienta.

Zarządzanie innowacjami – NOWOŚĆ!

Zarządzanie innowacjami to specjalność stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie ukierunkowane na projekt, który znajdzie uznanie na rynku i zapewni przyrost efektywności finansowej firmy. To specjalność dedykowana dla osób posiadających odwagę zmiany otoczenia oraz chęć wprowadzania nowych pomysłów jako nowoczesny lider firmy. Specjalność przygotuje studentów do pracy w zespole, w którym planowanie i zarządzanie jest szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia konkretnych celów poprzez realizację projektu w zakresie jego zainicjowania, zaplanowania, wdrażania i skutecznej komercjalizacji innowacji.

Po zakończeniu studiów na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie innowacjami:

 • będziesz umiał kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym,
 • będziesz umiał udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku,
 • będziesz umiał kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju,
 • będziesz zdolny do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • będziesz miał wiedzę, jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital,
 • będziesz wiedział jak pomóc osobom, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie,
 • będziesz mógł pracować w instytucjach transferu technologii czy parkach technologicznych.

Kluczowy atut:

 • Student ze współpracującymi firmami z WSPA, samodzielnie lub w grupie wykreuje, opracuje i zweryfikuje innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe, a także opracuje dla niego sposób i metodologię adaptacji i wdrożenia!
 • PROJEKTY 'REAL-CASE’ – nauka metodą projektową, dotycząca realnych problemów biznesowych i technologicznych, zgłoszonych przez firmy i organizacje współpracujące.
 • W ramach specjalności zostanie przekazana pełna wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na doświadczeniach praktyków.

Kariera

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi absolwentom znalezienie ciekawej pracy w charakterze animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora gospodarczego do spraw rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalista do spraw pozyskiwania funduszy. Absolwent specjalności będzie mógł stworzyć własną organizację opartą na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami. Absolwent będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

 

 

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł
Studia online (przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość):
 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content