Czas na przedszkole

PROJEKT: „Czas na przedszkole”
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 2021-03-01 do: 2022-08-31
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 303 036,80 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 107 581,28 zł

Pierwsze w województwie „PRZEDSZKOLE AKADEMICKIE” zostanie utworzone w ramach projektu „Czas na przedszkole” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w  ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nr umowy RPLU.12.01.00-06-0064/20-00

Celem główny projektu jest zwiększenie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej przez utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących w Kraśniku (gmina miejska) w wieku 3-5 lat i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty do 31.08.2022r.

Grupę docelową projektu stanowi 45 dzieci (23 dziewczynek i 22 chłopców) w wieku 3-5 lat z miasta Kraśnik, która zostanie objęta zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej.

Zajęcia będą prowadzone przez 12 miesięcy, w 3 grupach 15-osobowych, łącznie dla 45 dzieci w wieku 3-5 lat, w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. bez przerwy zimowej i wakacyjnej. Zajęcia będą odbywać się przez 5 dni w tygodniu (pon.-pt), w wymiarze 10 h zegarowych dziennie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania merytoryczne:

Zadanie nr 1. Dostosowanie pomieszczeń

Zadanie nr 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową

Zadanie nr 3. Prowadzenie zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe:

*Zajęcia logopedyczne

*Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

*Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Czesne

Tylko 200 zł za miesiąc

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione książki i pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie oraz całodzienne wyżywienie.

Skip to content