fbpx

PO WER

PO WER. Założenia projektu

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni lub zrealizowania praktyk w instytucji zagranicznej.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą lub zagranicznej praktyki, studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych i zagranicznych przedsiębiorstwach, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Studenci - praktyki

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mają możliwość spędzenia minimum 2 miesiące na praktyce w zagranicznym przedsiębiorstwie. Wyjazdy na praktykę w ramach PO WER są realizowane na takich samych zasadach jak wyjazdy w ramach Erasmus+.

Zalety udziału w programie:
 • w przypadku wyjazdu na zagraniczną praktykę w ramach programu PO WER, student nie traci stypendium socjalnego w WSPA. Jest ono wypłacane tak samo jakby się było w Polsce
 • studenci zakwalifikowani na wyjazd, dostają wyższe o 200 EUR miesięcznie stypendium Erasmus+, dzięki dofinansowaniu z programu PO WER
 • możliwość poznania ludzi z całego świata
 • podniesienie stopnia znajomości języków obcych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku
 • możliwość uznania praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej*

* Aby praktyka mogła zostać zaliczona jako obowiązkowa, jej tematyka powinna być zbieżna z kierunkiem studiów i powinna spełniać warunki określone dla praktyki obowiązkowej. Aby mieć pewność, że wybrana praktyka będzie zaliczona, student powinien przed wyjazdem skontaktować się bezpośrednio z Działem Praktyk WSPA w celu uzyskania potwierdzenia uznania praktyki i dalszych informacji.

Studenci - studia

Studenci którym przysługuje stypendium socjalne, oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mogą spędzić jeden lub dwa semestry na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wyjazdy na studia w ramach PO WER są realizowane na takich samych zasadach jak wyjazdy studentów w ramach Erasmus+.

Zalety udziału w programie:
 • w przypadku wyjazdu na studia za granicą w ramach programu PO WER, student nie traci stypendium socjalnego w WSPA. Jest ono wypłacane tak samo jakby się było w Polsce
 • studenci zakwalifikowani na wyjazd, dostają wyższe o 200 EUR miesięcznie stypendium Erasmus+, dzięki dofinansowaniu z programu PO WER
 • możliwość poznania ludzi z całego świata
 • podniesienie stopnia znajomości języków obcych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku
Skip to content