Praca socjalna

Tylko 2 900 zł rocznie!
 • przyszłościowy kierunek
 • specjalizacje odpowiadające rynkowi pracy
cc

Informacje o kierunku

Kierunek nauczania Praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki; patologie społeczne; uzależnienia; bezrobocie; ubóstwo; marginalizacja społeczna; niewydolność opiekuńcza rodzin; bezradność w kwestiach wychowawczych i wiele innych.

Kształcenie na kierunku Praca socjalna  umożliwia zdobycie solidnej wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych – ich przyczyn, sposobów rozwiązywania oraz profilaktyki,  praktycznych umiejętności diagnozowania problemów społecznych i podejmowania działań naprawczych.  Studenci zdobywają wiedzę na zajęciach warsztatowych i projektowych oraz praktykach zawodowych

Współpracujemy z licznymi ośrodkami administracji publicznej  m. in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych. Naszym studentom zapewniamy renomowane miejsca praktyk zawodowych.

Praca socjalna jest nauką stosowaną i zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn, uwarunkowań i mechanizmów powszechnie występujących problemów społecznych, diagnozowaniem sytuacji problemowych oraz konstruowaniu  działań naprawczych. Praca socjlana ma na celu pomoc jednostkom i rodzinom w trudnych sytuacjach,  takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, niewydolność opiekuńcza itd. Praca socjalna zakłada doraźne świadczenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym do momentu odzyskania pełnej zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz reintegrację społeczną osób, które doświadczają różnorodnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Przygotujemy Cię do pracy w kraju i za granicą w:

 • środowisku domowym osoby starszej i niepełnosprawnej
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • publicznych i niepublicznych zakładach pomocy społecznej
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie

Warto studiować Pracę socjalną w WSPA! Zapewniamy:

 • Kształcenie praktyczne.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.