Gospodarka przestrzenna

cc

Informacje o kierunku

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego. 

 

WARTO U NAS STUDIOWAĆ GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ
        JAKO JEDYNA UCZELNIA W KRAJU OFERUJEMY:

 • W TRAKCIE STUDIÓW INŻYNIERSKICH ZREALIZOWANIE PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

     DAJE TO MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH
                   JEDEN ROK WCZEŚNIEJ ORAZ OSZCZĘDNOŚCI
                                FINANSOWE RZĘDU 4 000,00 ZŁ.
   
 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO.

 

 

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych,
 • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • wydziałach planowania urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności REWITALIZACJA otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji, operatora programu lub projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze kraju, UE jak i poza nią. Posiada  umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności WYCENA NIERUCHOMOŚCI otrzymuje dyplom inżyniera i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie wyceny nieruchomości.