Gospodarka przestrzenna

Tylko 330 zł miesięcznie
cc

Informacje o kierunku

Studia gwarantują Ci uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami, najmem i pośrednictwem.

             WARTO U NAS STUDIOWAĆ GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ
                        JAKO JEDYNA UCZELNIA W KRAJU OFERUJEMY:

 •   W TRAKCIE STUDIÓW INŻYNIERSKICH ZREALIZOWANIE PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

     DAJE TO MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH
                   JEDEN ROK WCZEŚNIEJ ORAZ OSZCZĘDNOŚCI
                                FINANSOWE RZĘDU 4 000,00 ZŁ.
   
 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO.
 • UZYSKANIE WPISU DO CENTRALNEGO REJESTRU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENTRALNEGO REJESTRU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI.
 • ZAJĘCIA Z TECHNOLOGII KREATYWNOŚCI, KOMPETENCJI I INTEGRACJI, KOMPETENCJI MIĘKKICH NIEZBĘDNYCH W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ O ZATRUDNIENIE.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada interdyscyplinarną wiedzą z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzą ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania - we współpracy ze specjalistami innych dziedzin - opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności REWITALIZACJA otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji, operatora programu lub projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze kraju, UE jak i poza nią. Posiada  umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności WYCENA NIERUCHOMOŚCI otrzymuje dyplom inżyniera i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie wyceny nieruchomości. 

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, NAJMEM I POŚREDNICTWO otrzymuje dyplom inżyniera i dodatkowo uzyskuje wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Zdobyte umiejętności pozwalają na wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomościami  oraz  zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami  zarówno na terenie Polski jak i zagranicą.

  Przygotujemy Cię do pracy w:

  • biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych,
  • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • wydziałach planowania urzędów administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
  • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami,
  • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
  • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych jako, zarządca nieruchomości, bądź jako rzeczoznawca majątkowy.