Gospodarka przestrzenna

Tylko 330 zł miesięcznie
Biurowiec

Informacje o kierunku

Studia gwarantują Ci uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nimi. Gospodarka przestrzenna to kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie specjalistów w obszarze zagospodarowania przestrzeni, urbanistyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada interdyscyplinarną wiedzą z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzą ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną.

Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania - we współpracy ze specjalistami innych dziedzin - opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie: rzeczoznawstwa majątkowego, gospodarki nieruchomościami, lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

  Przygotujemy Cię do pracy w:

  • pracowniach urbanistycznych,
  • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości,
  • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
  • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych jako, zarządca nieruchomości, bądź jako rzeczoznawca majątkowy.

  Warto u nas studiować Gospodarkę przestrzenną! Atuty kierunku:

  • Studia gwarantują uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego.
  • Dodatkowo studenci będą mogli zdobyć podstawy wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i ich zarządzania.
  • Specjalistycznie wyposażone pracownie!
  • Możliwość udziału w organizowanym przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”! „Rozwój osobisty, kariera, rynek pracy”!; „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy".
  • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
  • Możliwość uczestnictwa w projektach unijnych pozwalających na udział bezpłatnych dodatkowych specjalnościach oraz zajęciach z matematyki i fizyki!
  • Możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach w kraju i za granicą!
  • Aktywny udział w życiu studenckim czy to w kole naukowym czy Samorządzie studentów.
  • Możliwość realizacji własnych pomysłów i własnej ścieżki rozwoju – my jesteśmy tylko po to aby Ci w tym pomóc!