fbpx

Opiekun w żłobku

Cel

Celem kursu „Opiekun w żłobku” jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli opiekuna i wychowawcy w żłobku lub klubie dziecięcym. Zadaniem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i wychowania dzieci w wieku do 3 lat oraz rozwijania kompetencji interpersonalnych i pedagogicznych opiekunów. Program kursu został przygotowany w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna. Decyzja nr 13/2023

Nabyte umiejętności

Osoba uczestnicząca w kursie „Opiekun w żłobku” zdobędzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym. Nabędzie umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka za pomocą różnych metod oraz pozna sposoby ich zaspokajania. Zdobędzie wiedzę w zakresie pielęgnacji, zdrowia, zasad zdrowego żywienia, czynności higienicznych oraz udzielania dziecku pierwszej pomocy. Będzie potrafiła zapewnić i zorganizować we właściwy sposób proces opieki w żłobku lub klubie dziecięcym poprzez organizację zabaw i zajęć dostosowanych do wieku dziecka. Nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykształci odpowiedni sposób komunikacji i budowania relacji z dzieckiem i rodzicami. Nabędzie umiejętność radzenia sobie ze stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

Kurs „Opiekun w żłobku” zapewni uczestnikom przygotowanie praktyczne i teoretyczne, niezbędne do pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Kurs pomoże zwiększyć kompetencje w opiece nad dziećmi oraz poprawi jakość świadczonej opieki.

Potwierdzenie ukończenia kursu 

Uczestnicy kursu po ukończeniu części teoretycznej, pozytywnym zdaniu egzaminu oraz odbyciu 80 godzin praktyk w żłobku, otrzymają certyfikat nadający kwalifikację i potwierdzający nabyte umiejętności.

Wymagania:

Uczestnik kursu powinien mieć udokumentowane minimum średnie wykształcenie.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz formalnych kwalifikacji do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Metody pracy:

Wykłady, warsztaty oraz zajęcia praktyczne w przestrzeni żłobka.

Termin najbliższego szkolenia:

Lipiec 2023 r. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć:
  • formularz zgłoszeniowy
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania poniżej)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji WSPA

Informacja zwrotna o uruchomieniu kursu zostanie przesłana drogą mailową przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Rekrutacja (parter – pokój 026)
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do druku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (2)

Opiekun w żłobku

Najważniejsze informacje

  • Planowany start: lipiec 2023 r.
  • Czas trwania kursu: 3 miesiące (200 godzin dydaktycznych)
  • Grupy: 16-18 osobowe
  • Tryb kursu: zajęcia w trybie popołudniowym/weekendowym (piątek, sobota, niedziela)
  • Miejsce odbywania kursu: siedziba uczelni oraz zajęcia praktyczne w Żłobku Uniwersyteckim maluch.net w Lublinie przy ul. Bema 1.
  • Koszt kursu: 1500 zł.

Praktyka

Po ukończeniu części teoretycznej uczestnicy odbędą 80 godzin praktyk. Uczestnicy kursu samodzielnie wybierają miejsce praktyk. 

Organizator kursu oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.

Autorka programu

Mgr Dorota Agata Głogowska – zawodowo pedagog, właściciel i dyrektor żłobków uniwersyteckich maluch.net w Lublinie, trener, wykładowca akademicki. Absolwentka studiów pedagogiczno-muzycznych UMCS oraz administracji KUL. Praktyk z 10-letnim doświadczeniem pracy w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na stanowiskach nadzorczych i pedagogicznych.

„Stawiam na przygotowanie merytoryczne i praktyczneZnam realia pracy w żłobku i bieżące problemy, jakie ma przed sobą właściciel czy opiekun w żłobku. Dbam o właściwe standardy jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz opracowuję i wdrażam odpowiednie procedury. Najwięcej radości i satysfakcji daje mi jednak codzienna praca z dziećmi: budowanie w nich poczucia bezpieczeństwa, obserwowanie ich rozwoju, prowadzenie różnych zabaw oraz stały kontakt z rodzicami.

Jestem wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jestem także trenerem w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Ośrodku Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR. W ramach tej współpracy przeprowadziłam szkolenia o tematyce „Formy opieki nad dziećmi wieku do lat 3” dla podmiotów publicznych oraz niepublicznych w zakresie ponad 500 godzin.”

Koszt szkolenia
Program szkolenia

Cena

Koszt szkolenia to 1500 zł

Minimalna liczba uczestników wynosi 16 osób. 

1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

 

20 h

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

 

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

 

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki,

 

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym,

 

25 h

b) aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

 

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

 

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

 

e) mechanizmy rozwoju dziecka,

 

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

 

120 h

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

 

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

 

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

 

4) kompetencje opiekuna dziecka

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

 

35 h

 

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

 

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

 

e) emisja głosu,

 

5) Praktyki zawodowe

 

 

80 h

Łącznie 

280 h

Skip to content