PEDAGOGIKA

Kursy i szkolenia - Pedagogika

Specjalności

Kurs języka migowego

Kurs języka migowego poziom podstawowy lub zaawansowany

Celem kursu jest:

 • zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego
 • praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

 • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
 • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
 • uznania i popierania korzystania z języka migowego

Szkolenie jest skierowane do:

 • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
 • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Program kursu:

Materiał nauczania Ilość godzin Uwagi
1. Teoria języka migowego

 

PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10 Prezentacja multimedialna
2. Daktylografia

 

Litery, liczebniki główne i porządkowe

5 Nagrania wideo
3. Ideografia

 

Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące, posiłki.

Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

30

Nagrania video

Ćwiczenia

Kontakt z osobą (osobami)
niesłyszącą

4. Określenie czasu w przestrzeni 5  
Razem 50  

Metody kształcenia:

 • warsztaty
 • konwersacje
 • indywidualne i grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • praca z tekstem

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak
Pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2 , absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy.

Koszt kursu dla 1 osoby:

PJM – podstawy komunikacji z osobą Głuchą
– nawiązanie pierwszego kontaktu + autoprezentacja

600 zł/40h

PJM – poziom podstawowy A1/A2

700 zł/50h

PJM – poziom średniozaawansowany A2/B1

750 zł/60h

PJM – poziom zaawansowany B1/B2

800 zł/60h

 

oraz kursy specjalistyczne dla określonych grup odbiorców:

PJM dla pracowników
szeroko pojętej administracji publicznej, służby zdrowia

600 zł/40/50h

Indywidualne sesje doszkalające:

 • spotkanie CODA, SODA, PODA
 • spotkania z tłumaczami języka migowego
 • savoir vivre Głuchych
 • konwersacje z niesłyszącymi, Głuchymi, Słabosłyszącymi użytkownikami PJM lub SJM 

300 zł/10h

W cenie kursów:

 • Podręcznik z płytą DVD ze znakami migowymi
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, po uprzednim zaliczeniu egzaminu.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia
 2. Dokonaj opłaty za szkolenie
 3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl
 4. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Pliki do pobrania:

 

Kontakt: 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Administracji WSPA
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
pokój 105
tel. +48 81 45 294 44, faks +48 81 452 94 13
e-mail: szkolajezykowa@wspa.pl
skype: mazurwspa

Mnemotechnika, czyli sztuka łatwego zapamiętywania

Mnemotechnika jako sztuka zapamiętywania pozornie wydaje się we współczesnym świecie czymś bezużytecznym.
Urządzenia, do których mamy dzisiaj dostęp pozwalają nam mniej obciążać pamięć. Kto dzisiaj pamięta numery telefonów, dokładne adresy, daty urodzin czy numery PIN lub PESEL? Od tego, by w każdej sytuacji pamiętać ważne informacje mamy np. smartfony. Paraliżuje nas sama myśl o tym, że moglibyśmy wyjść z domu bez telefonu.

Tymczasem ćwiczenie pamięci to nie tylko zapamiętywanie długich numerów czy dat. To przede wszystkim ćwiczenie pozwalające nam rozwijać zdolności kognitywne, rozwijające naszą wyobraźnię i wzmagające kreatywność. Ćwiczenie pamięci  zwiększa potencjał twórczy naszego umysłu, pomaga w ustaleniu własnego kanału sensorycznego, a więc tego czy jest się „wzrokowcem”, „słuchowcem”, czy „czuciowcem”. Dodatkowo ćwiczenia pamięci i tym samym wyobraźni sprzyjają skupianiu uwagi.  

Mnemotechniczne metody zapamiętywania są zatem doskonałym ćwiczeniem przynoszącym wiele korzyści i ułatwiającym pracę naszego umysłu, który na co dzień musi zmagać się z wieloma, często niepotrzebnymi bodźcami. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść umiejętności zapamiętywania oraz kreatywnego myślenia, a także pracujących z młodzieżą mającą problem z koncentracją i skupieniem uwagi.

Program szkolenia:

 1. Co to jest mnemotechnika?
 2. Dlaczego warto korzystać z metod skutecznego zapamiętywania?
 3. Łańcuchowa metoda skojarzeń
 4. Zasady zapamiętywania, czyli elementy tzw. „żywego obrazu”.
 5. Mind-mapping – czyli jak skutecznie notować? 
 6. Sposoby zapamiętywania długich cyfr i wyrazów obcych.
 7. Podsumowanie. 

Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie, czym jest mnemotechnika i jakie jest jej zastosowanie.
 • Wskazanie popularnych i skutecznych technik łatwego zapamiętywania.
 • Wskazanie roli pamięci, wyobraźni oraz koncentracji w rozwoju kreatywności i inteligencji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tzw. map myśli, jako metody tworzenia czytelnych notatek. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie ciekawych i prostych metod łatwego oraz skutecznego zapamiętywania;
 • zrozumienie roli pamięci i wyobraźni w procesie podnoszenia kreatywności i twórczego oraz nieschematycznego myślenia. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału: 190 zł.

Terminy do wyboru:

Edycja wiosenna – marzec
Edycja letnia – maj

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia

Retoryka rozumiana jako sztuka pięknego mówienia jest niezwykle cenna w każdym obszarze naszego życia. Nie chodzi tylko o to, aby mówić poprawnie, ale o to, aby za pomocą słowa w sposób ciekawy, intrygujący oraz dorzeczny (sensowny) poprowadzić konwersację. Równie ważne jest to, aby posiadać umiejętność odpowiedniego uzasadniania wypowiedzianych przez nas sądów. Z uwagi na to, że jest to umiejętność, wymaga ona nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również wielokrotnego przećwiczenia.  

Cel szkolenia:

 • Poznanie definicji retoryki oraz jej celu praktycznego;
 • Poznanie skutecznych ćwiczeń retorycznych (narządy mowy i ich czynności, artykulacja, fraza, intonacja, akcentowanie, dynamika, melodia, pauza, barwa głosu);
 • Poznanie zasad dotyczących pięknego mówienia (jak mówić, by nas słyszano, jak mówić by nas słuchano, jak mówić by nas rozumiano);
 • Omówienie etapów przygotowania mowy (tzw. zadania mówcy – inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio);
 • Wyodrębnienie argumentów merytorycznych oraz tzw. chwytów erystycznych
 • Nabycie umiejętności stawiania adekwatnych pytań;

Szkolenie opiera się głównie na metodach aktywizujących uczestników, dominującą formą jest dyskusja oraz wspólne wyodrębnianie najważniejszych zasad dotyczących retoryki i argumentacji, a także adekwatne do omawianego zagadnienia ćwiczenia. 

Szkolenie jest skierowane do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oratorskie; pracujących w zawodach wymagających umiejętności skutecznego przekonywania oraz właściwego prezentowania oferty, produktu, wiedzy, etc.

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest znajomość teoretycznych podstaw w zakresu sztuki retoryki oraz wskazówek pozwalających we właściwy i stosowny sposób przygotować się do spotkania z szerszą publicznością. 

Program szkolenia:

1. Retoryka – historia i definicja

 1. historyczne początki retoryki
 2. źródłosłów i znaczenie terminu „retoryka”
 3. mówca jako vir bonus dicendi peritus
 4. praktyczne zastosowania i znaczenie retoryki

2. Kultura słowa – poprawność gramatyczna

 1. bogactwo w zakresie leksyki i frazeologii oraz 
  zróżnicowania stylistyczne
 2. poprawność wymowy (fraza, intonacja, akcent)
 3. narządy mowy i ich czynności
 4. błędy językowe

3. Retoryka, erystyka i sofistyka 

 1. perswazja versus manipulacja
 2. etyka słowa
 3. retoryka jako sztuka
 4. zasady retoryki klasycznej

4. Sztuka stawiania pytań 

 1. typologia pytań
 2. rola tzw. pytań retorycznych 

5. Podsumowanie.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób
Koszt udziału: 190 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Psychodietetyka

Kolejna dieta nie działa pomimo wielu wyrzeczeń, a my jesteśmy coraz bardziej zniechęceni ciągłymi niepowodzeniami…
Okazuje się, że problemem w wielu przypadkach nie jest sama dieta, która leczy skutki nieprawidłowego żywienia, lecz czynniki psychologiczne odpowiedzialne za nadwagę i otyłość,  którymi zajmuje się właśnie psychodietetyka.

Co to jest psychodietetyka? Jakie są zaburzenia odżywiania i jak należy sobie z nimi radzić?
Te i inne zagadnienia z zakresu psychodietetyki omówimy na naszym szkoleniu!

Program szkolenia:

 1. psychologia odchudzania
 2. nawyki żywieniowe i ich zmiana
 3. jedzenie a regulacja emocji
 4. charakterystyka zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, ortoreksja
 5. psychologiczne aspekty otyłości
 6. metody pracy psychologicznej w zakresie trudności w kontrolowaniu odżywiania
 7. charakterystyka wywiadu motywacyjnego
 8. weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test)

Ilość godzin:

16 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:

Maj 2020 r.

Cena: 320 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dietetyka pediatryczna

Wczesne doświadczenia żywieniowe są odpowiedzialne nie tylko za właściwe przyrosty masy ciała i optymalny stan odżywienia dziecka, ale również wpływają na odległe, tzw. długofalowe efekty „programowania” zdrowotnego, w tym ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych np. otyłości, alergii czy cukrzycy. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie obejmujące problematykę żywienia dzieci od wieku niemowlęcego do wczesnoszkolnego. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia przybliżą w praktyce sposoby poprawnego żywienia.

Szkolenie polecane jest osobom pragnącym zapoznać się z aktualnymi wskazaniami dotyczącymi żywienia dzieci. Tematyka szkolenia powinna zainteresować m.in. dietetyków, doradców żywieniowych, przyszłych i obecnych rodziców.

Program szkolenia:

ŻYWIENIE NIEMOWLĄT
– Zalecenia i wytyczne dotyczące żywienia niemowląt
– Karmienie piersią i mlekiem modyfikowanym – wskazania i  przeciwwskazania
– Rozszerzanie diety w praktyce – produkty, konsystencja, wielkość porcji, udział mleka w okresie wprowadzania produktów uzupełniających
– Alergeny i diety eliminacyjne
– Baby-led weaning – co wiadomo na ten temat w oparciu o wiedzę naukową, jak wygląda w praktyce, wątpliwości i zalety BLW

ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU 1-3 LATA
– Zalecenia i wytyczne
– Charakterystyczne okresy w drugim i trzecim roku życia i ich wpływ na sposób odżywiania
– Praktyczne podejście do żywienia małych dzieci

ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
– Zalecenia i wytyczne
– Specyfika żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wpływ grupy rówieśniczej, marketingu żywności, pozostałych opiekunów, rodziców i rodziny

PRACA Z RODZICAMI PACJENTÓW W PRAKTYCE
– Żywienie dziecka jako element rodzicielstwa, praktyczna praca z rodzicami niemowląt i małych dzieci, wywiad żywieniowy, praktyczne wskazówki pracy w gabinecie dietetyka

Ilość godzin: 14 (45-min.)

Cena: 250 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Marketing w gabinecie dietetyka

Żyjemy szybko i pracujemy dużo, ale chcemy też zadbać o zdrowie. Nie zawsze wystarcza nam czasu, aby zgłębić wiedzę o żywieniu i wsłuchać się w potrzeby naszego organizmu, dlatego korzystamy z usług dietetyków.

Gabinetów dietetycznych przybywa, a walka o klienta staje się coraz trudniejsza. Jak na konkurencyjnym rynku dotrzeć do osób zainteresowanych zdrową dietą? Czym się wyróżnić? Zastanawiasz się, jak wypromować gabinet dietetyczny?

Zapraszamy na szkolenie!

Ilość godzin:
14 (45-min.)

Cena: 250 zł
Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania
Finansowanie szkolenia przez pracodawcę
Formularz zgłoszeniowy do druku

Żywienie prokreacyjne i kobiet w ciąży

Jak powinny się odżywiać kobiety planujące ciążę lub będące w ciąży?
Zdecydowana większość osób zadająca to pytanie otrzymuje nadal zbyt ogólnikowe odpowiedzi.

Szczegółowe informacje z zakresu żywienia prokreacyjnego i kobiet w ciąży przedstawimy zatem podczas szkolenia, na które zapraszamy przyszłe mamy, osoby początkujące w tematyce dietetyki, pasjonatów zdrowego stylu życia oraz trenerów, dietetyków, doświadczonych praktyków i wszystkie osoby zainteresowane nabyciem odpowiednich kompetencji oraz chcące zgłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Program szkolenia:

– rola składników pokarmowych na płodność kobiet i mężczyzn w wieku prokreacyjnym
– wpływ masy ciała na płodność kobiet i mężczyzn
– wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet i mężczyzn
– stres oksydacyjny a niepłodność u kobiet i mężczyzn
– planowanie diety kobiety i mężczyzny z zaburzoną płodnością
– rola składników pokarmowych w żywieniu kobiet w ciąży
– planowanie diety kobiety w ciąży
– planowanie diety kobiety w ciąży na diecie wegetariańskiej
– żywienie kobiety ciężarnej z nadwagą/otyłością
– żywienie kobiet ciężarnych z wybranymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca ciążowa)
– wczesne programowanie metaboliczne

Ilość godzin:

20 (45-min.)

Cena: 320 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content