Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE

Zdobądź kwalifikacje rolnicze na kierunku biznesowym

Studiuj za 341 złotych

Dla kogo:

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). 

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • forma prowadzenia studiów – online

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od 18 maja 2020. Rozpoczęcie październik 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie i marketing nadające kwalifikacje do rolniczego samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Moduł rolnictwo

 1. Podstawy produkcji rolniczej
 2. Technologia produkcji rolniczej (roślinnej, warzywniczej, sadowniczej)
 3. Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
 4. Technologia produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt (bydło mięsne, mleczne, trzoda chlewna) 

Moduł zarzadzanie

 1. Ekonomika rolnictwa z podstawami rachunkowości rolniczej
 2. Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich
 3. Zarządzanie w gospodarstwach rolnych i wielofunkcyjnych
 4. Zarządzanie agrofirmą
 5. Zarządzanie grupami producenckimi

Moduł marketing

 1. Marketing artykułów rolnych
 2. Agrobiznes i podstawy marketingu
 3. Techniki promocji
 4. Budowanie strategii marketingowych

Moduł ogólny

 1. Aspekty środowiskowe na obszarach wiejskich
 2. Agroturystyka z ekologią
 3. Podstawy prawa i prawa rolnego
Czesne
O kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 341 zł
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł

Zarządzanie i marketing w rolnictwie w WSPA to:


Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

Skip to content