fbpx

Konkurs „NGO bez barier”

plakat - konkurs "NGO bez barier"
Razem z naszym partnerem technologicznym – Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zapraszamy do udziału w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”.
 
Adresatami Konkursu są niezawodowi dziennikarze obywatelscy z województwa lubelskiego prowadzący działalność w interesie społecznym.

Na Konkurs można zgłaszać prace dziennikarskie (teksty oraz fotoreportaże o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym) opublikowane w Internecie (media społecznościowe, strony WWW, blogi itp.) w okresie: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Prace nadesłane na Konkurs muszą być w wersji elektronicznej oraz napisane w języku polskim.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane samodzielnie przez autorów lub organizacje będące przedstawicielami mediów obywatelskich z województwa lubelskiego.  Nie ma ograniczeń w liczbie zgłaszanych prac dziennikarskich na Konkurs. Laureatom Konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe wraz ze skanami podpisanych załączników należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com.  Przy czym w tytule e-maila należy podać: Konkurs dla dziennikarzy obywatelskich NGO bez barier.

Termin składania prac na Konkurs upływa w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 23:59:59.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich promujących działania ukierunkowane na zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podejmowany przez nas temat dostępności przyczyni się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.
 
Konkurs stanowi integralną część kampanii społecznej „Prospołeczni = Dostępni”.
 
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie:
Skip to content