Studia Podyplomowe

UDOSTĘPNIANIE INSTYTUCJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

To kierunek pionierskich studiów podyplomowych wpisujący się w rządowy program DOSTĘPNOŚĆ Plus

Studiuj za 396 zł

Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania różnego rodzaju instytucji użyteczności publicznej w tym również instytucji kultury i sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu,  także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są  specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi  różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy z niepełnosprawnościami.

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków: nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych, a także kandydaci wywodzący się spośród:
– pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii, teatrów),
– pedagogów specjalnych,
– terapeutów zajęciowych,
– nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
– społeczności osób niepełnosprawnych (możliwość dofinansowania do czesnego i kosztów dojazdów z programu Aktywny Samorząd),
– pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
– architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
– urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultur

– pracownicy instytucji samorządowych

Studia podyplomowe: Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami stanowią połączenie wiedzy dwóch obszarów nauki: nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej (wiedza o rodzajach niepełnosprawności) z wiedzą z zakresu sztuki i kultury.

Posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze, sztuce oraz typologii i następstw funkcjonalnych niepełnosprawności, umożliwia absolwentowi kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk a także  ich aktywne propagowanie i upowszechnianie w instytucjach kultury.

Program kształcenia zapewni studentom stały rozwój poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji użyteczności publicznej, w głównej mierze instytucji kultury.

Absolwent potrafi upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrafi również dokonać przystosowania wytworów sztuki i ekspozycji wystawienniczych zgodnie z zasadami  odmiennej percepcji sensorycznej, poznawczej lub mentalnej.

Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Program kształcenia konsultowany z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

Studia pod patronatem:

  • Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli
  • Fundacji „Kultury bez barier” w Warszawie
  • Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu

Informacji merytorycznych udziela:
dr Edyta Lisek tel. 504 016 754, e-mail: edyta.lisek@wp.pl

Przedmioty

Przedmioty prowadzone w ramach studiów - Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

– Typologia niepełnosprawności
– Dostosowanie sztuki do potrzeb osób:
   niewidomych i głuchoniewidomych
  niesłyszących i słabosłyszących
  niepełnosprawnych intelektualnie
– Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
– Edukacja muzealna
– Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
– Dostępność cyfrowa
– Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi:
    – Polski Język Migowy
    – Fonogesty
    – System Językowo-Migowy
    – Alfabet Lorma
    – Alfabet Brailla
    – Audiodeskrypcja

Czesne
O kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 396 zł
Opłata semestralna: 1 800 zł
Opłata roczna: 3 600 zł

Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w WSPA to:

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania różnego rodzaju instytucji użyteczności publicznej w tym również instytucji kultury i sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu,  także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Skip to content