Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Innowacje i interwencje społeczne +

  Innowacje i interwencje społeczne stanowią nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Zmieniające się możliwości technologiczne i gospodarcze wywierają nieustanny wpływ na zmiany społeczne oraz stanowią odpowiedź na takie zjawiska i procesy jak: zmieniające się modele biznesowe, rosnąca obecność technologii w życiu codziennym czy godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Innowator społeczny to nowy profil zawodowy dla osób kreatywnych, ukierunkowanych na poszukiwanie trwałych rozwiązań dla przyszłości w wielu dziedzinach życia społecznego poprzez tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Do wyboru specjalności zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie stymulowania, rozwijania oraz zarządzania innowacjami społecznymi, chcące w przyszłości wzmacniać regionalny ekosystem rozwoju innowacji społecznych nakierowanych na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy społeczne. Absolwenci i absolwentki naszej specjalności mogą podjąć prace na stanowiskach związanych m.in. z konsultowaniem, planowaniem oraz realizacją procesów zmian społecznych w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz organizacjach o charakterze biznesowym. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy może być założenie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i realizacją innowacji społecznych działając na rzecz konkretnych grup i społeczności lokalnych. Program studiów stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na zawody przyszłości na rynku pracy:


  II semestr

  W ramach modułu student nabywa umiejętności w zakresie sporządzania diagnozy potrzeb lokalnych, analizy i projektowania innowacji społecznych oraz budowania relacji z otoczeniem:

  • Demokracja lokalna i społeczeństwo obywatelskie (wy 15 godz., ćw. 30 godz.)
  • Diagnoza – podstawy, zakres i metody rozpoznawania problemów społecznych na poziomie lokalnym (wy 5 godz., lab 30 godz.)
  • Analiza i projektowanie innowacji społecznych (lab 20 godz.)
  • Innowacje i interwencje społeczne - forum wymiany doświadczeń (wy 15 godz.)
  • Projekty społeczne – opracowanie standardów (lab 45 godz.)
  • Komunikacja i budowanie relacji z otoczeniem (wy 5 godz. , konwers 15)

  III semestr

  Student po odbytym module potrafi projektować i realizować złożone działania marketingowe:

  • Antropologia korporacyjna (wy 15 godz.)
  • Badania UX (lab 15 godz.)
  • Design thinking (lab 30 godz.)
  • Audyt i przejście poznawcze (lab 30 godz., wy 15 godz.)
  • Jakościowa i ilościowa analiza sieci społecznych (lab 30 godz.)
  • Raportowanie i prezentacja wyników (wy 15 godz., lab 30 godz.)
 • Analityk zjawisk migracyjnych +

  Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych polityką migracyjną kraju, rozpoznawaniem problemów lokalnych generowanych przez migrację zarobkową (emigrację i imigrację) na szczeblu lokalnym, budowaniem strategii rozwiązywania problemów zarówno rynku pracy jak też problemów socjalnych wynikających z wyjazdów za granicę rodziców oraz z rozwiązywania problemów społecznych (zatrudnienie, mieszkania, procesy integracyjne itp.) powodowanych przyjazdem do pracy cudzoziemców. Problemy generowane przez migracje i napływ cudzoziemców powodują, że analityk zjawisk migracyjnych to zawód niezwykle pożądany przez pracodawców na rynku pracy. Zadaniem tej specjalności jest przede wszystkim przygotowanie kompetentnych zasobów kadrowych do pracy w samorządach terytorialnych, służbach społecznych, szkołach i organizacjach pozarządowych do rozwiązywania problemów związanych z migracją na poziomie lokalnym.


  II semestr

  W ramach modułu student nabywa umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania lokalnych problemów migracji:

  • Demograficzno-społeczne aspekty migracji (wy 15 godz., ćw. 30 godz.)
  • Podstawy prawne migracji, uchodźstwa, repatriacji. Prawa człowieka. (wy 15 godz.)
  • Ochrona rodziny w prawie polskim i jej gwarancje prawne (wy 5 godz., lab 30 godz.)
  • Sytuacja migrantów, uchodźców, repatriantów i ich rodzin w kraju przyjmującym i w kraju pochodzenia (lab 20 godz.)
  • Praca przymusowa, handel ludźmi (wy 5 godz. , konwers 15)
  • Problemy administracji państwowej, samorządowej i organizacji pozarządowych w pracy z migrantami (lab 45 godz.)

  III semestr

  Moduł pozwala studentowi na zdobycie wiedzy dotyczącej obszarów działania oraz umiejętności w zakresie konstruowania programów wsparcia adresowanych do migrantów na poziomie lokalnym:

  • Migranci w społeczności lokalnej - Integracja i dezintegracja. (lab 30 godz., wy 15 godz.)
  • Tworzenie programów reintegracyjnych (lab 30 godz.)
  • Rodzina migrująca oraz sieroctwo społeczne w społeczności lokalnej (wy 15 godz., lab 30 godz.)
  • Rynek pracy – przyczyny i konsekwencje migracji (wy 15 godz., lab 30 godz.)
  • Opieka zdrowotna i wsparcie emocjonalne migrantów (wy 15 godz.)
  • Zabezpieczenia socjalne (lab 30 godz.)
 • Informatyka Społeczna +

  Specjalność interdyscyplinarna, łącząca nauki społeczne i humanistyczne z wiedzą techniczną, umożliwiająca zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu znajomości technologii, jak i sprawnego wykorzystywania jej w przestrzeni społecznej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w obszarze człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne. Studenci nauczą się projektować i przeprowadzać badania społeczne, przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych. Zdobędą umiejętności praktyczne w tworzeniu produktów oraz rozwiązań uwzględniających złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Na studia magisterskie uzupełniające zapraszamy absolwentów informatyki, socjologii, zarządzania, a także stosunków międzynarodowych. Program został zaprojektowany z myślą zarówno o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Obok twardych umiejętności (takich jak projektowanie, grafika komputerowa, analiza danych) student zdobędzie wiedzę opartą na socjologii innowacji, komunikacji społecznej czy neuropsychologii. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy będzie otwarcie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i realizacją aplikacji internetowych, społecznościowych. Program studiów stanowi balans pomiędzy humanistycznymi i technicznymi aspektami informatyki społecznej. Prowadzone przedmioty przedstawione są poniżej.


  II semestr

  W ramach modułu student nabywa umiejętności pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne.

  • Metody ilościowe w naukach technicznych (wy 15 godz., ćw. 30 godz.)
  • Technologii Internetu rzeczy (wy 5 godz., lab 30 godz.)
  • Grafika komputerowa (lab 45 godz.)
  • Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów (wy 5 godz. , konwers 15)
  • Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii. (lab 20 godz.)
  • Społeczny wymiar technologii (wy 15 godz.)

  III semestr

  Moduł pozwala studentowi na korzystanie z zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych, projektowanie interaktywnych produktów w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych. Student nabędzie praktyczne umiejętności analizowania interfejsów i produktów interaktywnych pod kątem ich użyteczności.

  • Eksploatacja danych (lab 30 godz., wy 15 godz.)
  • Wizualizacja danych (lab 30 godz.)
  • Desing thinking (lab 30 godz.)
  • Metody i techniki oprogramowania Python (wy 15 godz., lab 30 godz.)
  • Społeczeństwo sieci (wy 15 godz.)
  • Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe (lab 15 godz.)
Kadra

Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • Mgr Monika Różycka-Górska — Prodziekan kierunku
  • dr hab. Zdzisław Czarnecki
  • Dr hab. Franciszek Lis
  • Dr hab. inż. Anna Zarębska
  • Dr Małgorzata Jedynak Dr
  • Marta Komorska
  • Dr Monika Maj — Golianek
  • Dr Maria Mazur
  • Dr Ewa Miszczak
  • Dr Mariola Stecka
  • Dr Ewa Sikora- Chołody
  • Dr Karolina Podgórska
  • Dr Michał Wójcik
  • Mgr Agata Zielińska
DLA STUDENTA