Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – tj. co najmniej do 30 listopada.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej.

Informacja MNiSW