Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji wprowadza projekt inżynierski jako formę pracy dyplomowej na kierunku Informatyka.

Przepisy dotyczące wyższego szkolnictwa zawodowego pozostawiają swobodę uczelniom w określaniu trybu ukończenia studiów pierwszego stopnia i przebiegu procedury dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej. Formę pracy dyplomowej określa Rektor uczelni. Jedną z form jest projekt końcowy. Polega na zaprojektowaniu, opracowaniu i wdrożeniu określonego pomysłu.

Przygotowanie projektu inżynierskiego wymaga integracji umiejętności nabytych podczas całego toku studiów. Zadaniem studenta jest zaprezentowanie znajomości dziedziny wiedzy, z zakresu której przygotowany jest projekt oraz prezentację własnego stanowiska poprzez samodzielne zaplanowanie i wykonanie zadania inżynierskiego. Rolą opiekuna jest wskazywanie możliwości i weryfikowanie efektów oraz pomoc merytoryczna w dziedzinie problemu i aspektach technologicznych realizacji produktu.

Możliwość swobodnego wyboru form dyplomowania na studiach pierwszego stopnia służy odejściu od archaicznych rozwiązań. W WSPA,  uczelni o praktycznym profilu kształcenia, najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy. Studenci w ramach zajęć opracowują i wdrażają projekty oraz rozwiązują realne problemy w firmach, z którymi współpracuje uczelnia. Zmiana formy egzaminowania umożliwiła weryfikację praktycznej wiedzy zdobytej przez cały okres trwania studiów.

Projekt inżynierski to szansa dla studentów i dla pracodawców. Studenci realizując projekty dyplomowe pod nadzorem potencjalnych pracodawców, pracują w warunkach zbliżonych do przyszłego zatrudnienia. Pracodawca ma możliwość oceny kandydata do pracy na konkretnym stanowisku.