Współpraca Międzynarodowa WSPA

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i  wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym stanowi jeden z głównych elementów misji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Strategia umiędzynarodowienia uczelni została ujęta w dokumencie WSPA Międzynarodowa  (WSPA International). Główne elementy tej strategii obejmują:

1. Program Międzynarodowa Przestrzeń WSPA

Rozwój kompetencji międzynarodowych i międzykulturowych studentów poprzez tworzenie środowiska międzynarodowego na terenie WSPA poprzez

 • Rozwój kompetencji językowych studentów
 • Kampanie informacyjne
 • Wsparcie studentów wyjeżdżających (nauka języka, warsztaty)
 • Międzynarodowe wydarzenia (wykłady, wizyty, wystawy, dni kultury, konferencje międzynarodowe)

2. Program Międzynarodowa oferta dydaktyczna WSPA

Stworzenie w WSPA oferty dydaktycznej w języku angielskim dla odbiorcy międzynarodowego lub polskiego

 • Międzynarodowe studia podyplomowe (studia z wizytą studyjną w uczelni partnerskiej/ za granicą, studia współorganizowane z uczelnia partnerską, studia z  wykładowcami z zagranicy, studia z praktyką zagraniczną)
 • Moduł Erasmus+ dla studentów zagranicznych
 • Tutoring i coaching dla studentów międzynarodowych (Independent study)
 • Przedmioty prowadzone po angielsku
 • Wizyty studyjne (np. dotyczące kultury, gospodarki, zasobów naturalnych regionu i Lublina) dla biznesu i innych odbiorców zagranicznych
 • Szkoły letnie

3. Program WSPA Wschód

Rozwijanie współpracy z Europa Wschodnia i Azja Centralną, ze szczególnym naciskiem na rekrutacje studentów z tych obszarów

 • Rekrutacja studentów z  Europy Wschodniej i Azji Centralnej
 • Partnerzy WSPA w Europie Wschodniej i Azji Centralnej
 • Program integracji i wsparcia studentów ze Wschodu
 • Nauka języka polskiego

4. Program WSPA Mobilność

Wzmocnienie potencjału WSPA poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów i kadry dydaktycznej

 • Mobilność studentów WSPA, program Erasmus+, PO WER
 • Wyjazdy studyjne studentów WSPA w ramach sieci Businet
 • Międzynarodowe dyplomy (podwójne dyplomowanie, joint study programmes)
 • Międzynarodowa aktywizacja kadry naukowo-dydaktycznej (wizyty studyjne, programy wymiany, szkolenia zagraniczne)