Inspektor Danych Osobowych

rtyry

Opis kierunku

Studia podyplomowe z zakresu Ochrony danych osobowych realizowane są w partnerstwie z ZAKŁADEM ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ „ZETO” Sp. z o.o..

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Absolwent studiów posiada usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także praktycznymi umiejętnościami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej), a w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danych osobowych oraz pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych.

Zajęcia prowadzą eksperci, będący praktykami w swoich dziedzinach. Wykładowcy pełnią funkcje Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer DPO), posiadają bogate doświadczenie w wykonywaniu audytów oraz wdrożeń w obszarze ochrony danych osobowych . Aspekty prawne prezentuje radca prawny specjalizujący się w problematyce ochrony danych osobowych oraz doktor prawa specjalizujący się w obszarze ochrony danych dotyczących administracji publicznej.

Dla kogo

Odbiorcami studiów z ochrony danych osobowych mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane problematyką danych osobowych, mające styczność z przetwarzaniem danych osobowych, inspektorzy danych osobowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje. Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za sprawy personalne, osoby odpowiedzialnych za audyt danych osobowych oraz wdrożenie systemu ochrony danych osobowych.

Nowe rozporządzenie UE wprowadza instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Studia przygotowują do pełnienia tej funkcji w biznesie i administracji publicznej.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, najczęściej raz w miesiącu. Program studiów obejmuje 150 godzin zajęć.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.