CT IPT

Centrum Transferu Innowacji, Przedsiębiorczości i Technologii WSPA zostało powołane 4 grudnia 2007 roku Zarządzeniem Rektora WSPA nr 7/R/2007-2008.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Statut Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Zarządzenie Rektora WSPA nr 7/R/2007-2008 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie powołania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji Centrum Transferu Technologii oraz pełnomocnika Rektora ds. utworzenia Centrum;
 • Uchwała Senatu WSPA nr 3/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku;
 • Regulamin CT IPT;
 • Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 90, poz. 131 ze zm.);
 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. O niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 179, poz 1484 ze. zm.);

Centrum Transferu Innowacji, Przedsiębiorczości i Technologii WSPA (CT IPT) działające jako jednostka ogólnouczelniana o charakterze centrum uczelniano - biznesowego prowadzi badania interdyscyplinarne, szkolenia oraz działalność promocyjną transferu wyników badań uzyskiwanych w WSPA, a także świadczy pomoc przy wdrażaniu zaawansowanych technologii i systemów zarządzania oraz EKO gwarancji w przedsiębiorstwach.

Misją CT IPT WSPA jest: budowanie gospodarki opartej na wiedzy, kreowanie i zarządzanie transferem wiedzy i technologii oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

W szczególności oznacza to:

 • inicjowanie i udział w opracowywaniu międzynarodowych programów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i inżynierów, dotyczących zarządzania, przedsiębiorczości i nowych technologii,
 • współpracę z instytucjami rządowymi i prywatnymi placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą, w dziedzinach mających związek z kształceniem i upowszechnianiem innowacji,
 • inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań przedsiębiorstw, Uczelni oraz innych centrów badawczo-rozwojowych,
 • promocję i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, konstrukcji, oprogramowania itp., w szczególności powstałych w WSPA oraz udział w ich wdrażaniu,
 • wspieranie rozwoju regionu,
 • dostarczanie rozwiązań zaspokajających potrzeby przedsiębiorców,
 • wspieranie idei EKO oraz doradztwo w zakresie EKO dla przedsiębiorców.

Centrum realizować będzie swoje zadania poprzez:

 • zarządzanie i wspieranie rozwoju zasobów centrum, w szczególności infrastruktury naukowo badawczej,
 • organizowanie zespołów badawczych dla realizacji tematów zlecanych przez podmioty spoza Uczelni oraz Władze WSPA,
 • monitoring i ocenę potencjału technologicznego i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności,
 • udział w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu dla potrzeb organizacji gospodarczych, naukowych oraz instytucji, danych dotyczących rozwoju idei innowacji, transferu technologii i przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, dotyczącej materiałów o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym,
 • organizowanie prac badawczo - usługowych i eksperckich, wykonywanych w laboratoriach specjalistycznych i przez członków zespołów badawczych,
 • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, targów, seminariów oraz szkoleń, obejmujących wszystkie cele i zadania Centrum.

Centrum oferuje tez współpracę w zakresie:

 • wdrażania nowych wyrobów, nowych procesów technologicznych oraz nowych systemów organizacyjnych,
 • pomocy w wykonywaniu modeli i prototypów oraz sprawdzaniu nowych procesów technologicznych, a także opracowywaniu nowych technologii w ramach projektów celowych dofinansowywanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych,
 • organizowania, wykonywania badań i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw,
 • usług doradczo-szkoleniowych,
 • doradztwa w zakresie transferu procedur i gwarancji EKO w przedsiębiorstwach.