Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Zapraszamy  osoby ze średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód, do podjęcia nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych WSPA w Lublinie.

Trwa rekrutacja na semestr letni roku szkolnego 2016/2017. Nauka rozpocznie się już w lutym 2017 r. Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2017 r.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5-letni cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI – (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)

OPIS SZKOŁY

 • zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy odbywają się w soboty i  niedziele),
 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy (do 23 roku życia)
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS
 • nie jest wymagana matura.  

ZAWODY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie tytułu Technika BHP po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (pod koniec III sem),

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

TECHNIKA ADMINISTRACJI 

Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie tytułu Technika Administracji po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (pod koniec IV sem.)

Technik Administracji może pracować m.in. w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie),
 • urzędach administracji państwowej(urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, ZUS, KRUS, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy  itp.)
 • biurach stowarzyszeń i fundacji,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw oraz instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • a także  innych firmach prywatnych oraz państwowych.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (MATURA NIE JEST WYMAGANA),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2017 r.

Po zebraniu się grupy na poszczególne kierunki, kandydaci zostaną poinformowani mailowo o uruchomieniu kierunku i terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Kontakt

Telefon: 81 452 94 76
Email: m.jankowska@wspa.pl
Adres: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 215