Praktyki

 

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Za organizację studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialni są:

1)      Koordynator ds. Praktyk  - Wioletta Haliniak

2)      Doradca Edukacyjno-Zawodowy – Katarzyna Wójcik

3)      Kierunkowi pełnomocnicy ds. praktyk zawodowych

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

 1. Zgłoś się do Doradcy edukacyjno-zawodowego (pokój nr 115), z którym odbędziesz wstępny wywiad. Na jego podstawie Doradca udzieli Ci porady co do wyboru miejsca praktyk.

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca zweryfikuje je pod kątem możliwość odbycia tam praktyki zawodowej.

 1. Po odbyciu rozmowy z Doradcą i otrzymaniu potwierdzenia, zgłoś się do Koordynatora ds. Praktyk (pokój nr 107a) w celu odebrania skierowania i umowy o praktykę, którą będziesz zobowiązany przedłożyć swojemu opiekunowi nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyki.
 2. Praktyka
 3. Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz:

*  podpisaną umowę,

*  prawidłowo wypełniony dziennik praktyk luz sprawozdanie z przebiegu praktyk (zgodne z wzorem w Załączniku 4),

*  pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk (Załącznik 5),

*  pisemną opinię opiekuna praktyk.

Pamiętaj! Student jest zobowiązany do posiadania  aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej.

Pracujesz, odbywałeś wcześniej praktyki lub staż? Ty również możesz mieć zaliczone praktyki! 

 1. Pełnomocnik, na wniosek studenta (Załącznik 6) może w poczet praktyki zaliczyć:

1)      wykonywaną przez studenta pracę zawodową, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyk;

2)      status studenta lub absolwenta innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbycie lub odbywanie praktyki zawodowej w trakcie nauki;

3)      prowadzenie działalności gospodarczej;

4)      uczestniczenie w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

- pod warunkiem zgodności z programem studiów i osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk na tym kierunku.

 1. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia Pełnomocnikowi podania (Załącznik 6) oraz dokumentów potwierdzających zgodność wykonywanych obowiązków z programem studiów oraz osiągnięcie efektów kształcenia. Dokumenty te powinny zawierać w szczególności:

1)      wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;

2)      okres wykonywania pracy lub innej działalności;

3)      rodzaj i zakres wykonywanych czynności;

4)      podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej, dzięki czemu możesz zrealizować praktyki podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA.

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na adres: praktyki@wspa.pl 
(w korespondencji prosimy podawać imię, nazwisko i kierunek studiów oraz tel. kontaktowy).

Godziny przyjęć: Koordynatora ds. Praktyk – Wioletta Haliniak (pok. 107a)

 • Poniedziałek: 8.00 - 11.00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 10:00-13:00
 • Czwartek: nieczynne
 • Piątek: 10:00-13:00
 • Sobota: 8.00 - 11.00 (zj. 1, 3, 4, 7, 9, 11)
 • Niedziela: nieczynne  

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy – Katarzyna Wójcik (pok. 115)

 • Poniedziałek: 9.00 - 14.00
 • Wtorek: 9.00 - 14.00
 • Środa: 9.00 - 14.00
 • Czwartek: 9.00 - 14.00
 • Piątek: 9.00 - 14.00
 • Sobota: 9.00 - 14.00 (zj. 2, 4, 7, 10)

Załączniki