Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

REKTOR Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

1. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

  1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "Informatyka”, „Elektrotechnika”, „Matematyka”;
  2. aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie "Informatyka" udokumentowany publikacjami lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (w ostatnich 5 latach) z zakresu informatyki, zdobyte w podmiotach niebędących uczelnią lub jednostką naukową;
  3. doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych lub informatyki.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. Podanie skierowanego do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku - o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 
  2. CV wraz z wykazem publikacji naukowych potwierdzających dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;
  3. Kwestionariusz osobowy;
  4. Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;
  5. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z zakresu informatyki zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową;
  6. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.