Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Kryzys państwa narodowego i demokracji we współczesnym świecie?” odbędzie się w Lublinie 14 czerwca 2019 roku.

W imieniu organizatorów: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Fundacji Hesperos zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  “Kryzys państwa narodowego i demokracji we współczesnym świecie?”

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej ze współczesnym funkcjonowaniem państw narodowych i demokracji w różnych aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy przemian w państwach narodowych i demokracjach.

Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji publicznej, przedstawicieli think tanków i partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką Konferencji.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanych procesów, zjawisk i wydarzeń, budowania rozwiązań dla poprawy funkcjonowania omawianych instytucji i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą w szczególności wokół następujących zagadnień:

 1. Koncentracja władzy w podmiotach międzynarodowych
 2. Rozrost znaczenia metropolii kosztem prowincji
 3. Rozwój międzynarodowych korporacji
 4. Wpływ nowych technologii na wyłanianie, sprawowanie i kontrolę władzy
 5. Państwo a zagrożenia ekologiczne
 6. Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych
 7. Wzrost znaczenia dyktatur
 8. Pauperyzacja klasy średniej
 9. Migracje ludności

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12 w dniu 14 czerwca 2019 r.

Komitet naukowy:

J. M. Dr Marcin Smolira, Rektor WSPA

Dr Maria Mazur, Prorektor ds. ogólnych WSPA

Dr Ewa Miszczak

Dr Katarzyna Mieczkowska

Dr Karol Dąbrowski

Dr Krzysztof Księski

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 200 zł
 2. Opublikowanie referatu jako rozdziału w monografii pokonferencyjnej – 150 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

 FUNDACJA HESPEROS

 1. Wajdeloty 7/54, 20-604 Lublin

64 2030 0045 1110 0000 0280 6230

(z dopiskiem: konferencja naukowa)

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy pisać na adres:

e-mail: konferencja@wspa.pl

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: do 10 maja 2019 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 20 maja 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 31 maja 2019 r.

Konferencja naukowa: 14 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

konferencja@wspa.pl do 10 maja 2019 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy konferencja wyspa