fbpx

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko doradcy zawodowego w Akademickim Biurze Karier WSPA w Lublinie w ramach projektu „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” – realizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nazwa stanowiska: doradca zawodowy

Liczba osób: 1 (pełny etat)

Charakter pracy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

Zapraszamy do współpracy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;

Wymagania dodatkowe:

 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta.
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Opis wykonywanych zadań:

 • udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,
 • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych);
 • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
 • wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach
  z pracodawcami;
 • dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego.

           Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie od grudnia 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu (4 lata) z możliwością stałego zatrudnienia.
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • miejsce pracy: Akademickie Biuro Karier WSPA w Lublinie.

Wymagane dokumenty:

 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez WSPA w Lublinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko doradcy zawodowego złożoną na formularzu (załączony do maila)

Dokumenty dodatkowe:

 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: projekty@wspa.pl (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA W PROJEKCIE WKU) lub przekazywać osobiście (WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin III piętro Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.