Studia Podyplomowe

UDOSTĘPNIANIE INSTYTUCJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Kierunek pionierskich studiów podyplomowych wpisujący się w rządowy program Dostępność Plus

Studiuj za 396 zł miesięcznie
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania różnego rodzaju instytucji użyteczności publicznej w tym również instytucji kultury i sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu,  także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są  specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi  różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy z niepełnosprawnościami.

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków: nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych, a także kandydaci wywodzący się spośród:

 • pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii, teatrów)
 • pedagogów specjalnych
 • terapeutów zajęciowych
 • nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności
 • społeczności osób niepełnosprawnych (możliwość dofinansowania do czesnego i kosztów dojazdów z programu Aktywny Samorząd)
 • pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych
 • urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultur
 • pracowników instytucji samorządowych
Studia pod patronatem:
 • Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli
 • Fundacji „Kultury bez barier” w Warszawie
 • Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu

Informacji merytorycznych udziela:
dr Edyta Lisek tel. 504 016 754, e-mail: edyta.lisek@wp.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.
Rekrutacja na semestr letni trwa. Planowane rozpoczęcie studiów marzec-kwiecień 2021 r.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program studiów

Czesne

Płatność miesięczna: 396 zł
Opłata semestralna: 1 800 zł
Opłata roczna: 3 600 zł

Studia podyplomowe: Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami stanowią połączenie wiedzy dwóch obszarów nauki: nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej (wiedza o rodzajach niepełnosprawności) z wiedzą z zakresu sztuki i kultury.

Posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze, sztuce oraz typologii i następstw funkcjonalnych niepełnosprawności, umożliwia absolwentowi kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk a także  ich aktywne propagowanie i upowszechnianie w instytucjach kultury.

Program kształcenia zapewni studentom stały rozwój poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji użyteczności publicznej, w głównej mierze instytucji kultury.

Absolwent potrafi upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrafi również dokonać przystosowania wytworów sztuki i ekspozycji wystawienniczych zgodnie z zasadami  odmiennej percepcji sensorycznej, poznawczej lub mentalnej.

Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Program kształcenia konsultowany z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

 1. Typologia niepełnosprawności
 2. Dostosowanie sztuki do potrzeb osób:
  • niewidomych i głuchoniewidomych
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niepełnosprawnych intelektualnie
 3. Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
 4. Edukacja muzealna
 5. Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
 6. Dostępność cyfrowa
 7. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi:
  • Polski Język Migowy
  • Fonogesty
  • System Językowo-Migowy
  • Alfabet Lorma
  • Alfabet Brailla
  • Audiodeskrypcja
Skip to content