kontakt: m.rozycka-gorska@wspa.pl

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Społeczną” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również Studium Pracowników Służb Społecznych, gdzie uzyskała tytuł zawodowy: pracownika socjalnego o specjalności rynek pracy i bezrobocie oraz szkołę trenerów Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie.

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, które zdobywała pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”- gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lublin, i Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Prodziekan ds. kierunku Administracja  oraz wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku socjologia i administracja. Współpracuje również z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej, Ekonomii Społecznej i studiach stacjonarnych na kierunku: socjologia.

Pomysłodawca i koordynator wielu projektów  współfinansowanych ze środków UE, w tym wspierających osoby młode w wejściu na rynek pracy. Jako trener z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, problematyki społecznej i bezrobocia oraz współpracy międzysektorowej stale współpracuje zarówno z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, jak i firmami szkoleniowymi z terenu całej Polski.

Autorka opracowań z zakresu problematyki społecznej, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy (pisanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. zabezpieczenia społecznego na portalu; powroty.gov.pl adresowanym do Polaków powracających z zagranicy).

Od 2018 r. Członek Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z Zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim, Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim oraz Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Polsko-Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Za zasługi w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wieloletni wkład i zaangażowanie w świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w 2015 r. odznaczona brązowym medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2016 r Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz wyróżniona dyplomem uznania przez Marszałka Woj. Lubelskiego za profesjonalizm i pasję w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Od 2011 r. pracownik Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (obecnie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego i Rzecznik prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) oraz koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zrzeszającego 55 instytucji – reprezentantów sektora: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina  i województwa lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.