ZARZĄDZANIE & HR

Kursy i szkolenia - Zarządzanie & HR

Specjalności

Tworzenie i prowadzenie spółek typu Spin-off / Spin-out

Tematyka szkolenia:

Warsztat przeznaczony dla pracowników instytucji naukowych, instytucji badawczych, studentów oraz absolwentów uczelni, którzy chcą powołać nowe przedsiębiorstwo, ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych pomysłów lub wiedzy, czy też nowych technologii na rynku komercyjnym.

Tworząc spółkę typu spin-of występujesz w imieniu macierzystej uczelni wyższej lub podmiotów ją reprezentujących, choć najczęściej taka spółka jest własnością uczelni i zostaje powołana specjalnie po to, aby zarządzać własnością intelektualną na rzecz uczelni.

Spółka typu spin-out powstaje w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami planującymi powołanie spółki, którymi najczęściej są pracownicy naukowo dydaktyczni uczelni, a przyszłymi potencjalnymi inwestorami.

Jeżeli pracujesz lub współpracujesz z uczelnianymi inkubatorami przedsiębiorczości, centrami transferu technologii lub biurami karier i jesteś zainteresowany standaryzacją procesów i tworzeniem formalnych procedur, wzorów umów i regulaminów zakładania spółek typu spin-of, spin-out, to to szkolenie jest właśnie dla ciebie.

Program:

Warsztat w wymiarze 2 x 8 godz. zegarowych z przerwami (18h lekcyjnych) :

 1. Komercjalizacja badań w praktyce.
 2. Spin-off, a spin-out.
 3. Model biznesowy i jego analiza.
 4. Aspekty prawne działalności podmiotów spin-off / spin-out.
 5. Przykłady dobrych praktyk (Polska, EU, USA).
 6. Własność intelektualna.
 7. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.
 8. Zarządzanie projektem.
 9. Strategie wyjścia.
 10. Dodatkowa pogłębiona część warsztatowa:

– Analiza potencjału przedsiębiorstwa
– Business Model Canvas
– Feasibility Study
– Business Plan

Organizacja warsztatu:

 • Szkolenie realizowane w formie wykładu i zająć warsztatowych pogłębionych o elementy coachingu i doradztwa indywidualnego
 • Szkolenie realizowane w salach WSPA
 • WSPA zabezpiecza opracowanie i stosowanie procedur związanych
  z przeciwdziałaniem COVID-19 włącznie z przeszkoleniem osoby prowadzącej szkolenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałania COVID-19 przy organizacji w.w. szkolenia

Profil Trenera prowadzącego:

Grzegorz Wójcikowski – doświadczony  Manager, Trener, Konsultant, Doradca Wykładowca. Obszary doświadczenia: modelowanie biznesowe, inkubacja przedsiębiorstw, start-upy, biznesplany, dziennikarstwo

Przeprowadził ok. 20 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off i spin-out, preinkubacji i inkubacji start-upów, transferu technologii, innowacji

Sprawował nadzór merytoryczny nad działającym przy WSPA Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, w tym prowadził doradztwo w zakresie preinkubacji oraz zakładania i prowadzenia start-upów, analiz branżowych rynku, określania sektorów odbiorców/konsumentów usług i produktów, przygotowywanie biznesplanów i analiz rentowności, analiz pod kątem prawnym, dokumentacji dotyczącej wnioskowania
o środki na rozpoczęcie działalności, planów wyposażenia przedsiębiorstwa, planów marketingowych i promocyjnych, polityki kadrowej.

Komercyjnie współpracował z 5 przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie tworzenia spółek zależnych oraz typu spin-off i spin-out.

Menedżer inkubacji w Platformie Start-upowej Idealist (Park Naukowo-Technologiczny Energii), roczna inkubacja 3 start-upów w branży medycznej i technologiczno-informatycznej (w tym Lean Canvas i osiąganie kamieni milowych) zakończona pozytywnym wystąpieniem przed panelem ekspertów.

Termin realizacji najbliższego szkolenia:

do końca sierpnia 2020

Cena kursu:

ostateczna cena kursu uzależniona od ilości zgłoszeń

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go, a następnie wyślij na adres szkolenia@wspa.pl
 2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o utworzeniu grupy dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule wpisując nazwę szkolenia)
 3. Potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy oraz udzielania urlopów w aktualnym stanie prawnym.
Szczególne miejsce zajmuje tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych.
Umiejętność zastosowania zdobytych informacji w praktyce uczestnik zdobywa podczas praktycznych warsztatów.

Program szkolenia:

– Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy pracownika.
– Planowanie pracy uwzględniając wymiar czasu pracy i obowiązujące normy.
– Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe i ich zastosowanie.
– Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
– Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ustalania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych.
– Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
– Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
– Świadczenie pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania.
– Odpracowywanie wyjść prywatnych bez prawa do dodatku za nadgodziny.
– Praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych – zasady określania godzin ponadwymiarowych i rozliczania ich.
– Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
– Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Urlop wypoczynkowy pracownika w pierwszym roku pracy.
– Sposoby ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
– Pozostałe urlopy pracownicze.
– Weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test).

Ilość godzin:

16 (45-min.)

Cena: 249 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 

Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP

Szkolenie Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:

1 część: legalny pobyt: dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium RP: wizy, karta pobytu, ruch bezwizowy i inne.
2 część: legalne zatrudnienie cudzoziemca:
    – praca bez konieczności uzyskania zezwolenia;
    – sytuacje pobytowe wykluczające możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce;
    – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: warunki, dokumenty, procedury;
    – zezwolenie na pracę sezonową – nowa forma legalizacji pracy cudzoziemca wprowadzona w 2018 roku;
    – zezwolenie na pracę: rodzaje, szczegółowe omówienie zezwolenia na pracę typ ‘A’, test rynku pracy
3 część:
    – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: procedura, dokumenty, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy
    – działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemca
    – rozliczanie pracowników cudzoziemców: kwestie rezydentury, dokumenty rozliczenia rocznego
    – PESEL/NIP

Ilość godzin: 

8 godz.

Termin najbliższego szkolenia:

Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Cena: 299 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Komunikacja w biznesie

Bycie liderem nie jest wyłącznie zależne od naszych predyspozycji. Liderem można się urodzić – to prawda. Nie oznacza to jednak, że osoba mająca zdolności przywódcze posiada od razu niezbędną wiedzę pozwalającą te zdolności właściwie wykorzystać. Liderem można się również stać, niezależnie od tego, czy wynika to z pewnych naturalnych predyspozycji. Wielu liderów na początku swojej kariery zmagało się z własnymi słabościami, ale ciężką pracą udało im się te słabości zamienić w atuty.  Szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tego, co i jak należy mówić w sytuacjach, gdy od naszej postawy zależy pomyślność rozmowy, którą przeprowadzamy z pracownikiem. 

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad komunikacji biznesowej nastawionej na skuteczność i podtrzymanie autorytetu lidera;
 • Poznanie specyfiki określonych typów rozmowy z pracownikiem: udzielania instruktażu, delegowania zadań, wydawania poleceń, a także konsultowania i udzielania informacji zwrotnej oraz komunikowania trudnej decyzji.
 • Nabycie umiejętności szybkiego i właściwego reagowania na pojawiające się podczas rozmów biznesowych sytuacje trudne i tzw. dystraktory (czynniki zakłócające).
 • Nabycie umiejętności budowania relacji przełożony-pracownik zachowującej odpowiednią równowagę.
 • Określenie typu przywództwa właściwego dla pełnionej roli i specyfiki organizacji biznesowej.

Szkolenie oparte jest o metody aktywizujące uczestników, pozwalające na przećwiczenie konkretnych typów rozmowy biznesowej oraz o wspólne rozwiązywanie casusów. Zawiera również elementy wykładu, które trener traktuje jako uzupełnienie wyciągniętych podczas szkolenia wniosków.  

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje kompetencje przywódcze, zajmujących kierownicze stanowiska, a także przygotowujących się do założenia własnego biznesu wymagającego zarządzania zespołem. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Poznanie schematów rozmów, które lider przeprowadza ze swoimi pracownikami;
 • poznanie typów przywództwa pozwalające na właściwe rozpoznanie posiadanych predyspozycji i kompetencji;
 • poznanie metod pomagających określić typ osobowości pracownika i tym samym dostosować do niego charakter komunikacji;
 • przećwiczenie podstawowych schematów komunikacyjnych.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady komunikacji

  1. Co to jest komunikacja?
  2. Typy komunikacji ze względu na interlokutora (intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, masowa)
  3. Typy komunikacji ze względu na sposób wyrazu (k. werbalna, k. niewerbalna)

2. Perswazja a manipulacja – granice komunikacyjne

3. Komunikacja biznesowa jako specyficzny typ komunikacji interpersonalnej

  1. Udzielanie instruktażu
  2. Wydawanie poleceń
  3. Delegowanie zadań
  4. Konsultowanie  
  5. Komunikowanie trudnej decyzji
  6. Udzielanie informacji zwrotnej

4. Typy przywództwa

  1. Różnica pomiędzy szefem a liderem
  2. Rola menagera
  3. Wskaźniki MBTI a typ komunikatu

5. Ćwiczenia praktyczne (w przypadku wersji zaawansowanej)

6. Wnioski 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 

7 osób.

Koszt szkolenia: 

190 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarządzaj swoim czasem - osiągaj więcej i szybciej

Program szkolenia:

Celem głównym szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności takich jak:

• określania priorytetów i układania planu zadań od najistotniejszych
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, 
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Rezultaty:

• zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy i życia
• przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• wdrożenie skutecznych praktyk pracy i zarządzania czasem,
• zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
• zwiększenie osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
• wzmocnienia motywacji własnej do pracy nad sobą i pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności.

Działy tematyczne szkolenia:

Dzień I

 1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie
 2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu

Dzień II

 1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia
 2. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie
 3. Ustalanie priorytetów a podejmowanie decyzji

Dzień III

 1. Osiem sposobów zarządzania czasem
 2. Co potem? Proces zmiany osobistej

Metody szkoleniowe: 

Zajęcia interaktywne przy wykorzystaniu prezentacji audio-video, studium przypadku, gra interaktywna oraz test wiedzy. Szkolenie ma charakter interaktywny co pozwala na duże zaangażowanie uczestników i zastosowanie nabywanej wiedzy w praktyce już na zajęciach.

Prowadzący: 

Marcin Stefański

Termin: 

Szkolenie 3 dniowe w godzinach 16.00 – 19.00 lub 17.00 – 20.00, ewentualnie 1 dzień szkoleniowy w godzinach 9- 18

Cena: 250 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Biznes IT – modelowanie, wymiarowanie, zarządzanie projektami ICT

Modelowanie procesów biznesowych jest niezwykle istotne we wszystkich sytuacjach, gdy staramy się w jasny sposób zakomunikować jak jest wykonywana praca. Zapraszamy na szklenie z zakresu modelowania procesów biznesowych (BPMN), wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych (punkty funkcyjne) oraz zarządzania projektami ICT. Kurs przeznaczony jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN 2.0

20 godzin

1.Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych:

 • Proces i podproces
 • Cel procesu i cel modelowania
 • Mapa procesów
 • Model procesu
 • Proces a Procedura
 • Mierniki procesu
 • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)

2.Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN

 • Obiekty na diagramach procesów:
 • Baseny i tory
 • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
 • Połączenia
 • Dane
 • Artefakty
 • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
 • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
 • Odwzorowanie uczestników i ról
 • Rozdzielanie i scalanie przepływów
 • Wyjątki

3.Samodzielna interpretacja procesu:

 • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC w oparciu o punkty funkcyjne

15 godzin

 1. Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych
 2. Zastosowanie metody COSMIC
 3. Wymagania Użytkownika Funkcyjnego
 4. Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC

FAZA STRATEGII POMIARU

 • Definicja celu pomiaru
 • Definicja zakresu pomiaru
 • Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych
 • Identyfikowanie poziomu granulacji

FAZA MAPOWANIA

 • Identyfikacja procesów funkcjonalnych
 • Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych
 • Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)

FAZA POMIARU

 • Identyfikowanie przesunięć danych
 • Definicja rodzajów przesunięć danych
 • Identyfikacja Wejść (E)
 • Identyfikacja Wyjść (X)
 • Identyfikacja Odczytów (R)
 • Identyfikacja Zapisów (W)
 • Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych
 • Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki
 • Przesuniecie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny
 • Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny
 • Polecenia sterujące
 • Zastosowanie funkcji pomiaru
 • Agregacja wyników pomiaru
 • Pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania
 • Modyfikacja funkcjonalności
 • Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania
 • Rozszerzenie metody pomiaru COSMIC
 • Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów
 • Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru

RAPORTOWANIE POMIARÓW

 • Oznaczanie
 • Dokumentowanie pomiarów COSMIC
 • Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC

Zarządzanie projektami ICT

30 godzin

Blok I – projekt i jego uzasadnienie biznesowe

 1. Perspektywa historyczna zarządzania projektami
 2. Pojęcie projektu oraz jego istota
 3. Projekty i ich klasyfikacja wg wybranych kryteriów
 4. Sukces projektu
 5. Istota i światowe standardy zarządzania projektami
  • Metody tradycyjne (Prince2, PMBoK, IPMA)
  • Metody adaptacyjne i Manifest Agile
  • Metody wytwórcze (RUP, MSF)
  • Metody organizacyjne (ITIL, COBIT)
 1. Metody hybrydowe (Prince2 Agile, XPrince)
 2. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami
 3. Program i portfel projektów
 4. Biuro portfeli, programów, projektów

Blok II – charakterystyka i możliwości implementacyjne zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy IT

 1. Metody zwinne w zarządzaniu projektami
 2. Lekkie metody zwinne zarządzania projektami (Scrum, XP, Lean)
 3. Pełne metody zwinne zarządzania projektami (DSDM Atren, APM)
 4. Metody zwinne – zastosowanie w praktyce gospodarczej
  • metody zwinne w zarządzaniu programem oraz portfelem projektów
  • kryteria wyboru zwinnej metody zarządzania projektem
  • prawne i organizacyjne możliwości implementacji zwinnych metod zarządzania projektami

Blok III – Scrum dla zespołów projektowych

 1. Wprowadzenie do Scrum
 2. Idelany zespół Scrum
 3. Wymagania i współpraca z klientem
 4. Estymowanie pracy
 5. Przebieg projektu
 6. Wdrożenie Scrum
 7. Zarządzanie projektami wg Scrum – warsztaty

Termin:

Kurs odbywa się popołudniami w dni robocze.

Minimalna ilość uczestników:

10 osób

Prowadzący:

Łukasz Kański – Kompetentny menedżer IT. Ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Bogate doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu zespołów specjalistów IT, a także w konsultingu rozwiązań biznesowych. W obszarze zainteresowań znajduje się również modelowanie procesów biznesowych oraz pomiar i estymacja rozmiaru funkcjonalnego złożonych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne szkolenia oraz certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor publikacji naukowych.

Cena: 2990 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content