PRAWO

Kursy i szkolenia - Prawo

Specjalności

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne dla wykonawców

Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach, które chcą ubiegać o zamówienia publiczne, prawidłowo interpretować przepisy ustawy PZP, w sposób poprawny sporządzać dokumentację przetargową, wyeliminować błędy które prowadzą do odrzucenia oferty.

Na szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z prawa zamówień publicznych.
Zapisz się na szkolenie, które da Ci przewagę konkurencyjną!

Ramowy program:

 1. Wykonawca w systemie zamówień publicznych
 2. Konsorcjum
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • podwykonawstwo,
  • poleganie za zasobach innych podmiotów,
  • wyjaśnienie treści SIWZ
  • termin związania z ofertą
  • wadium
  • kryteria oceny
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówień
 5. Omyłki rachunkowe i pisarskie
 6. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny
 7. Odrzucenie oferty
 8. Środki odwoławcze
 9. Umowa i jej aneksowanie

Prowadzący: 

Jerzy Paradziński, Renata Wadowska

Liczba godzin: 

16 godz.

Minimalna ilość uczestników:

10 osób

Opłata: 490 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP

Szkolenie Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:

1 część: legalny pobyt: dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium RP: wizy, karta pobytu, ruch bezwizowy i inne.
2 część: legalne zatrudnienie cudzoziemca:
    – praca bez konieczności uzyskania zezwolenia;
    – sytuacje pobytowe wykluczające możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce;
    – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: warunki, dokumenty, procedury;
    – zezwolenie na pracę sezonową – nowa forma legalizacji pracy cudzoziemca wprowadzona w 2018 roku;
    – zezwolenie na pracę: rodzaje, szczegółowe omówienie zezwolenia na pracę typ ‘A’, test rynku pracy
3 część:
    – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: procedura, dokumenty, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy
    – działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemca
    – rozliczanie pracowników cudzoziemców: kwestie rezydentury, dokumenty rozliczenia rocznego
    – PESEL/NIP

Ilość godzin: 

8 godz.

Termin najbliższego szkolenia:

Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Cena: 299 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy oraz udzielania urlopów w aktualnym stanie prawnym.
Szczególne miejsce zajmuje tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych.
Umiejętność zastosowania zdobytych informacji w praktyce uczestnik zdobywa podczas praktycznych warsztatów.

Program szkolenia:

– Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy pracownika.
– Planowanie pracy uwzględniając wymiar czasu pracy i obowiązujące normy.
– Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe i ich zastosowanie.
– Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
– Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ustalania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych.
– Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
– Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
– Świadczenie pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania.
– Odpracowywanie wyjść prywatnych bez prawa do dodatku za nadgodziny.
– Praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych – zasady określania godzin ponadwymiarowych i rozliczania ich.
– Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
– Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Urlop wypoczynkowy pracownika w pierwszym roku pracy.
– Sposoby ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
– Pozostałe urlopy pracownicze.
– Weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test).

Ilość godzin:

16 (45-min.)

Cena: 249 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia dla Pracowników Centrum Usług Społecznych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje szkolenia specjalizacyjne dedykowane pracownikom nowego rodzaju gminnych jednostek organizacyjnych jakimi są centra usług społecznych.

Zgodnie z Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., powstała możliwość realizowania usług społecznych za pośrednictwem centrów usług społecznych. Organizacja i funkcjonowanie CUS związane jest z trzema rolami zawodowymi i w odpowiedzi na powstałą potrzebę zawodową składamy ofertę następujących szkoleń.

Szkolenia z zakresu 3 specjalizacji:

 1. Zarządzania i organizacji usług społecznych.
 2. Opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 3. Organizacji społeczności lokalnej będą organizowane przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Prezentowany poniżej program poszczególnych szkoleń specjalizacyjnych odpowiada wymogom programowym opisanym w ROZPORZĄDZENIEU RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2020r.w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

 

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

Program:

 • Elementy prawa- 6 godzin
 • Zarządzanie usługami społecznymi w polityce społecznej- 4 godziny
 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny.
 • Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny.
 • Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin.
 • Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin.
 • Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych,
  z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin.
 • Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin.
 • Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin.
 • Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 5 godzin.
 • Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny.
 • Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym- 4godziny
 • Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi- 3 godziny

Łączny czas szkolenia: 70 godzin.

 

Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych

Program:

 • Elementy prawa- 6 godzin
 • Zarządzanie usługami społecznymi w polityce społecznej- 4 godziny
 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny.
 • Zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie), obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz personalizację i integrację usług – 4 godziny.
 • Metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin.
 • Metodyka opracowywania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin.
 • Praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych — 9 godzin.
 • Korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum usług społecznych oraz dostępnych w centrum działaniach wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych – 5 godzin.
 • Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym- 4 godziny
 • Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi- 3 godziny

Łączny czas szkolenia: 62 godziny.

 

Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej

Program:

 • Elementy prawa- 6 godzin
 • Zarządzanie usługami społecznymi w polityce społecznej- 4 godziny
 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin.
 • Animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin.
 • Metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin.
 • Kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin.
 • Planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin.
 • Metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin.
 • Doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin.
 • Gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin.
 • Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym- 4 godziny.
 • Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi- 3 godziny.

Łączny czas szkolenia: 67 godzin.

Uczelnia zapewnia kadrę dydaktyczną spełniającą warunki określone w cytowanym Rozporządzeniu.

Koszt szkolenia: 1450 zł + 200 zł opłata wpisowa

Termin najbliższego szkolenia:

Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 
 
Skip to content