Studia Magisterskie

Informatyka

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia, otrzymujący tytuł magistra, posiada nowoczesną i specjalistyczną wiedzę w obszarze informatyki. Zdobyte w trakcie procesu nauczania niezbędne umiejętności  pozwalają na diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, efektywną organizację pracy, zarządzanie zespołami zadaniowymi, samodzielne prowadzenie działalności badawczej oraz trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Studia magisterskie na kierunku “Informatyka” gruntownie przygotowują do podjęcia zatrudnienia w organizacjach funkcjonujących w środowisku polskim lub międzynarodowym m.in. w charakterze kadry zarządzającej przedsięwzięciami informatycznymi, konsultantów i analityków. Absolwenci przygotowani są także do pracy w instytucjach związanych z medycyną jako specjaliści przetwarzający dane medyczne, a w zależności od wybranego modułu także jako kadra obsługująca wyspecjalizowane systemy wspomagające w pracy personel medyczny lub jako kadra techniczna w firmach prywatnych, dużych zakładach przemysłowych, biurach projektowych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania swojego potencjału, pracy zespołowej, budowania pozytywnych relacji z ludźmi i organizacji pracy pomagają naszym absolwentom w skutecznym funkcjonowaniu na konkurencyjnym rynku pracy.

Nowatorskie podejście do procesu nauczania oraz praktyczne przygotowanie do zawodu pozwala na realizację indywidualnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

Plan studiów

Moduły do wyboru

Semestr II

Moduł A: Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczne
Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.

Moduł B: Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznych
Moduł zapoznaje studentów z budową i działaniem sztucznych sieci neuronowych, projektowaniem wielowarstwowych sieci neuronowych do rozwiązywania wybranych zagadnień np. klasyfikacji sygnałów, rozpoznawania obrazów. Moduł zapoznaje także z zagadnieniami przetwarzania obrazów medycznych, wybranymi standardami zapisu obrazów medycznych oraz operacjami na obrazie, mającymi zastosowanie w medycynie.

Semestr III

Moduł A: Neuromodelowanie Moduł zapoznaje studentów z tematyką modelowania funkcjonowania mózgu w postaci biologicznych sieci neuronowych.

Moduł B: Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.

O kierunku
Czesne

Studia magisterskie na kierunku “Informatyka” gruntownie przygotowują do podjęcia zatrudnienia w organizacjach funkcjonujących w środowisku polskim lub międzynarodowym m.in. w charakterze kadry zarządzającej przedsięwzięciami informatycznymi, konsultantów i analityków. Absolwenci przygotowani są także do pracy w instytucjach związanych z medycyną jako specjaliści przetwarzający dane medyczne, a w zależności od wybranego modułu także jako kadra obsługująca wyspecjalizowane systemy wspomagające w pracy personel medyczny lub jako kadra techniczna w firmach prywatnych, dużych zakładach przemysłowych, biurach projektowych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne.

Czesne

Studia stacjonarne
Płatność miesięczna: 370 zł zł
Płatność semestralna: 2 000 zł
Płatność roczna: 4 000 zł

Studia niestacjonarne:
Płatność miesięczna: 370 zł
Płatność semestralna: 2 000 zł
Płatność roczna: 4 000 zł

Skip to content