Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje szkolenia specjalizacyjne dedykowane pracownikom nowego rodzaju gminnych jednostek jakimi są centra usług społecznych.

Zgodnie z Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem centrów gminy mają możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogą też cedować na te jednostki nowe usługi, wymienione w katalogu usług wymienionych przez cytowaną Ustawę.

W związku z tym, iż ustawa o CUS zawiera szczegółowe wymogi jakie powinna spełniać kadra pracownicza, projekt rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników centrów określa standardy tj. minimum programowe szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

 1. Zarządzania i organizacji usług społecznych.
 2. Opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 3. Organizacji społeczności lokalnej będą organizowane przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny.
 • Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny.
 • Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin.
 • Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin.
 • Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych,
  z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin.
 • Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin.
 • Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin.
 • Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 5 godzin.
 • Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny.
 • Zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie), obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz personalizację i integrację usług – 4 godziny.
 • Metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin.
 • Metodyka opracowywania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin.
 • Praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych — 9 godzin.
 • Korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum usług społecznych oraz dostępnych w centrum działaniach wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 45 godzin.

 Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin.
 • Animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin.
 • Metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin.
 • Kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin.
 • Planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin.
 • Metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin.
 • Doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin.
 • Gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

 Uczelnia zapewnia kadrę dydaktyczną spełniającą warunki określone w cytowanym Rozporządzeniu.

Termin najbliższego szkolenia:
Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go

2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Oswiadczenie_pracodawcy_dot_finansowania_szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do druku

 

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy oraz udzielania urlopów w aktualnym stanie prawnym.
Szczególne miejsce zajmie tutaj tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych, warsztaty natomiast ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Program szkolenia:
– Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy pracownika.
– Planowanie pracy uwzględniając wymiar czasu pracy i obowiązujące normy.
– Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe i ich zastosowanie.
– Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
– Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ustalania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych.
– Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
– Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
– Świadczenie pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania.
– Odpracowywanie wyjść prywatnych bez prawa do dodatku za nadgodziny.
– Praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych – zasady określania godzin ponadwymiarowych i rozliczania ich.
– Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
– Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Urlop wypoczynkowy pracownika w pierwszym roku pracy.
– Sposoby ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
– Pozostałe urlopy pracownicze.
– Weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test).

Ilość godzin: 16 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:

kwiecień/maj

Cena: 249 zł
Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:
1 część: legalny pobyt: dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium RP: wizy, karta pobytu, ruch bezwizowy i inne.
2 część: legalne zatrudnienie cudzoziemca:
    – praca bez konieczności uzyskania zezwolenia;
    – sytuacje pobytowe wykluczające możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce;
    – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: warunki, dokumenty, procedury;
    – zezwolenie na pracę sezonową – nowa forma legalizacji pracy cudzoziemca wprowadzona w 2018 roku;
    – zezwolenie na pracę: rodzaje, szczegółowe omówienie zezwolenia na pracę typ ‘A’, test rynku pracy
3 część:
    – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: procedura, dokumenty, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy
    – działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemca
    – rozliczanie pracowników cudzoziemców: kwestie rezydentury, dokumenty rozliczenia rocznego
    – PESEL/NIP

Ilość godzin: 8

Termin najbliższego szkolenia:
Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


Cena:
299 zł


Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW

Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach, które chcą ubiegać o zamówienia publiczne, prawidłowo interpretować przepisy ustawy PZP, w sposób poprawny sporządzać dokumentację przetargową, wyeliminować błędy które prowadzą do odrzucenia oferty.

Zapisz się na szkolenie, które da Ci przewagę konkurencyjną!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z prawa zamówień publicznych.

Ramowy program:

1. Wykonawca w systemie zamówień publicznych

2. Konsorcjum

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– warunki udziału w postępowaniu,

– podwykonawstwo,

– poleganie za zasobach innych podmiotów,

– wyjaśnienie treści SIWZ

– termin związania z ofertą

– wadium

– kryteria oceny

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówień

5. Omyłki rachunkowe i pisarskie

6. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny

7. Odrzucenie oferty

8. Środki  odwoławcze

9. Umowa i jej aneksowanie

 

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy do wyboru:

Edycja wiosenna – marzec

Edycja letnia – maj

Opłata: 490 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PIGUŁCE

Zapisz się już dziś!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających, które wynikają z prawa zamówień publicznych. Szkolenie stanowi kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

Program szkolenia został przygotowany z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, jak również tych którzy rozpoczęli swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia zawiera skupia się na omówieniu specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych.

Zagadnienia o charakterze ogólnym, w tym:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień
 • Przygotowanie postępowania

Ocena wykonawcy, w tym:

 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania (procedura naprawcza self-cleaning)
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Formułowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty, w tym:

 • Kryteria oceny ofert
 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena lub koszt

Prawa i obowiązki Wykonawcy

Umowa, w tym:

 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy

Środki ochrony prawnej, w tym:

 • Przesłanki złożenia odwołania
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu

Przepisy szczególne, w tym:

 • Umowy ramowe
 • Dynamiczny system zakupów
 • Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w tym:

 • Zasady komunikacji od 18 października 2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • Zasady wypełniania JEDZ

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

Terminy:  

Opłata: 490 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 
Prawo zamówień publicznych – zapraszamy!

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i chcące zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę, osoby pełniące obecnie funkcję ABI, kadrę kierowniczą oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji oraz wspierające IOD zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom kompleksową wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z procedurami organizacyjnymi i technicznymi, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, uzyskają wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

Znaczną część zajęć stanowić będą zajęcia warsztatowe z przygotowania procedur, dokumentacji, analizy ryzyka oraz innych zadań IODO.

Program szkolenia:

Dzień 1:
1. Kilka przepisów i terminów czyli niezbędna teoria i podstawy:

  1. Obraz aktualnego stanu prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  2. Omówienie pozostałych wytycznych dot. zabezpieczenia danych
  3. Rola Administratora danych osobowych
  4. Rola Inspektora ochrony danych

2. Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych
  2. Jak w prawidłowy sposób spełnić obowiązek informacyjny?
  3. Realizacja praw osób, których dane dotyczą
  4. Zasady prawidłowej komunikacji z osobami, których dane dotyczą
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych
  6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  7. Współadministrowanie danymi osobowymi

3. Inspektor Ochrony Danych:

  1. Kwalifikacje, powołanie, zgłoszenie
  2. Status i niezależność
  3. Obowiązki
  4. Odpowiedzialność za wykonanie działań
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego (PUODO i os. Fiz)

Dzień 2:
4. Naruszenia ochrony danych osobowych:

  1. Co możemy uznać za naruszenie ochrony danych?
  2. Prawidłowy sposób dokumentowania naruszeń
  3. Rejestrowanie naruszeń
  4. Prawidłowa reakcja na naruszenia ochrony danych
  5. Informowanie osób fizycznych o naruszeniu dotyczącym ich danych
  6. Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych:

  1. Przesłanki przeprowadzenia kontroli
  2. Rodzaje i metodyka prowadzenia kontroli
  3. Działania pokontrolne

6. Omówienie wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Dzień 3:
7. Dokumentacja ochrony danych osobowych w organizacji:

  1. Polityki i procedury jako sposób na dokumentowanie działań
  2. Polityka Ochrony Danych Osobowych, a Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowy i Rejestr Kategorii przetwarzania
  4. Omówienie istotnych polityk i procedur

8. Bezpieczeństwo informacji w organizacji:

  1. ISO 27001
  2. Pozostałe standardy

Dzień 4:
9. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych i DPIA (Data Privacy Impact Asessment):

  1. Zinwentaryzowanie aktywów posiadających jakąkolwiek wartość dla organizacji i przypisanie odpowiedzialności konkretnym obszarom
  2. Określenie znaczenia aktywów dla organizacji od najważniejszego do takiego, które ma znikomy wpływ na jej funkcjonowanie
  3. Wskazanie zagrożeń, jakie mogą wpływać na poufność, integralność i dostępność każdego aktywu
  4. Wskazanie podatności, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia
  5. Oszacowanie aktualnego poziomu zabezpieczeń
  6. Wskazanie, (jeżeli jest to znane) sytuacji, w jakiej znajdziemy się po wystąpieniu skutku danego zagrożenia

10. Audyt ochrony danych osobowych:

  1. Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych
  2. Metodyka prowadzenia audytu i gromadzenia informacji w organizacji
  3. Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych i technicznych w organizacji
  4. Raport z audytu i przedstawienie jego wyników Administratorowi danych osobowych
  5. Wdrażanie zaleceń i rekomendacji poaudytowych

11. Egzamin:

 1. w formie testu wielokrotnego wyboru

Efekty usługi:

 • Wiedza z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Umiejętność przystosowania istniejącego systemu ochrony danych do nowych przepisów
 • Umiejętność praktycznego wdrażania zmian w organizacji
 • Umiejętność zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych
 • Znajomość procedur organizacyjnych i technicznych, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Wiedza na temat przeprowadzania analizy ryzyka
 • Poznanie sposobów postępowania związanych z naruszeniem bezpieczeństwa oraz zgłaszania incydentów
 • Umiejętność opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa IT
 • Wiedza na temat rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem danych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat znajomości przepisów w zakresie wymaganych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Harmonogram:

 • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych – warsztaty
 • Bezpieczeństwo danych osobowych oraz system bezpieczeństwa IT
 • Wdrożenie RODO, analiza ryzyka

Ilość godzin: 32 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:

Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Cena: 1990 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.