Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje szkolenia specjalizacyjne dedykowane pracownikom nowego rodzaju gminnych jednostek jakimi są centra usług społecznych.

Zgodnie z Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem centrów gminy mają możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogą też cedować na te jednostki nowe usługi, wymienione w katalogu usług wymienionych przez cytowaną Ustawę.

W związku z tym, iż ustawa o CUS zawiera szczegółowe wymogi jakie powinna spełniać kadra pracownicza, projekt rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników centrów określa standardy tj. minimum programowe szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

 1. Zarządzania i organizacji usług społecznych.
 2. Opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 3. Organizacji społeczności lokalnej będą organizowane przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny.
 • Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny.
 • Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin.
 • Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin.
 • Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych,
  z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin.
 • Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin.
 • Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin.
 • Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 5 godzin.
 • Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny.
 • Zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie), obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz personalizację i integrację usług – 4 godziny.
 • Metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin.
 • Metodyka opracowywania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin.
 • Praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych — 9 godzin.
 • Korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum usług społecznych oraz dostępnych w centrum działaniach wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 45 godzin.

 Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin.
 • Animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin.
 • Metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin.
 • Kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin.
 • Planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin.
 • Metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin.
 • Doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin.
 • Gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

 Uczelnia zapewnia kadrę dydaktyczną spełniającą warunki określone w cytowanym Rozporządzeniu.

Termin najbliższego szkolenia:
Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go

2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Oswiadczenie_pracodawcy_dot_finansowania_szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do druku

 

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy oraz udzielania urlopów w aktualnym stanie prawnym.
Szczególne miejsce zajmie tutaj tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych, warsztaty natomiast ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Program szkolenia:
– Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy pracownika.
– Planowanie pracy uwzględniając wymiar czasu pracy i obowiązujące normy.
– Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe i ich zastosowanie.
– Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
– Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ustalania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych.
– Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
– Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
– Świadczenie pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania.
– Odpracowywanie wyjść prywatnych bez prawa do dodatku za nadgodziny.
– Praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych – zasady określania godzin ponadwymiarowych i rozliczania ich.
– Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
– Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Urlop wypoczynkowy pracownika w pierwszym roku pracy.
– Sposoby ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
– Pozostałe urlopy pracownicze.
– Weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test).

Ilość godzin: 16 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:
08.02.2020 – 09.02.2020
, sobota i niedziela w godz. 09:00-16:00 (do czasu trwania szkolenia doliczona przerwa obiadowa)

Cena: 249 zł
Szkolenie współrealizowane z Centrum Studiów Podyplomowych WSPA

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:
1 część: legalny pobyt: dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium RP: wizy, karta pobytu, ruch bezwizowy i inne.
2 część: legalne zatrudnienie cudzoziemca:
    – praca bez konieczności uzyskania zezwolenia;
    – sytuacje pobytowe wykluczające możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce;
    – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: warunki, dokumenty, procedury;
    – zezwolenie na pracę sezonową – nowa forma legalizacji pracy cudzoziemca wprowadzona w 2018 roku;
    – zezwolenie na pracę: rodzaje, szczegółowe omówienie zezwolenia na pracę typ ‘A’, test rynku pracy
3 część:
    – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: procedura, dokumenty, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy
    – działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemca
    – rozliczanie pracowników cudzoziemców: kwestie rezydentury, dokumenty rozliczenia rocznego
    – PESEL/NIP

Ilość godzin: 8

Termin najbliższego szkolenia:
Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


Cena:
299 zł


Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW

Czy wiesz, że 18 kwietnia 2018 będzie już obowiązywało składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie? A wiesz, że  pełna elektronizacja komunikacji będzie obowiązywała już od 18 października 2018 i obejmie ona wszystkich!

Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach, które chcą ubiegać o zamówienia publiczne, prawidłowo interpretować przepisy ustawy PZP, w sposób poprawny sporządzać dokumentację przetargową, wyeliminować błędy które prowadzą do odrzucenia oferty.

Zapisz się na szkolenie, które da Ci przewagę konkurencyjną!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z prawa zamówień publicznych.

Ramowy program:

1. Wykonawca w systemie zamówień publicznych

2. Konsorcjum

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– warunki udziału w postępowaniu,

– podwykonawstwo,

– poleganie za zasobach innych podmiotów,

– wyjaśnienie treści SIWZ

– termin związania z ofertą

– wadium

– kryteria oceny

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówień

5. Omyłki rachunkowe i pisarskie

6. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny

7. Odrzucenie oferty

8. Środki  odwoławcze

9. Umowa i jej aneksowanie

 

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy do wyboru:

Edycja wiosenna – marzec

Edycja letnia – maj

Opłata: 490 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PIGUŁCE
 

21-22 kwietnia 2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2018 r.

Zapisz się już dziś!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających, które wynikają z prawa zamówień publicznych. Szkolenie stanowi kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

Program szkolenia został przygotowany z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, jak również tych którzy rozpoczęli swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia zawiera skupia się na omówieniu specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych.

Zagadnienia o charakterze ogólnym, w tym:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień
 • Przygotowanie postępowania

Ocena wykonawcy, w tym:

 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania (procedura naprawcza self-cleaning)
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Formułowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty, w tym:

 • Kryteria oceny ofert
 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena lub koszt

Prawa i obowiązki Wykonawcy

Umowa, w tym:

 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy

Środki ochrony prawnej, w tym:

 • Przesłanki złożenia odwołania
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu

Przepisy szczególne, w tym:

 • Umowy ramowe
 • Dynamiczny system zakupów
 • Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w tym:

 • Zasady komunikacji od 18 października 2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • Zasady wypełniania JEDZ

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

Terminy:  21-22 kwietnia 2018 r. (zapisy do 06.04.2018 r.)

Opłata: 490 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 
Prawo zamówień publicznych – zapraszamy!

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i chcące zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę, osoby pełniące obecnie funkcję ABI, kadrę kierowniczą oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji oraz wspierające IOD zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom kompleksową wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z procedurami organizacyjnymi i technicznymi, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, uzyskają wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

Znaczną część zajęć stanowić będą zajęcia warsztatowe z przygotowania procedur, dokumentacji, analizy ryzyka oraz innych zadań IOD.


Program szkolenia:
Dzień 1:
1. Kilka przepisów i terminów czyli niezbędna teoria i podstawy:
a. Obraz aktualnego stanu prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
b. Omówienie pozostałych wytycznych dot. zabezpieczenia danych;
c. Rola Administratora danych osobowych;
d. Rola Inspektora ochrony danych;
2. Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych:
a. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych;
b. Jak w prawidłowy sposób spełnić obowiązek informacyjny?;
c. Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
d. Zasady prawidłowej komunikacji z osobami, których dane dotyczą;
e. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych;
f. Powierzenie przetwarzania danych osobowych;
g. Współadministrowanie danymi osobowymi;
3. Inspektor Ochrony Danych:
a. Kwalifikacje, powołanie, zgłoszenie;
b. Status i niezależność;
c. Obowiązki;
d. Odpowiedzialność za wykonanie działań;
e. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego (PUODO i os. Fiz);

Dzień 2:
4. Naruszenia ochrony danych osobowych:
a. Co możemy uznać za naruszenie ochrony danych?;
b. Prawidłowy sposób dokumentowania naruszeń;
c. Rejestrowanie naruszeń;
d. Prawidłowa reakcja na naruszenia ochrony danych;
e. Informowanie osób fizycznych o naruszeniu dotyczącym ich danych;
f. Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych:
a. Przesłanki przeprowadzenia kontroli;
b. Rodzaje i metodyka prowadzenia kontroli;
c. Działania pokontrolne;

6. Omówienie wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych:

Dzień 3:
7. Dokumentacja ochrony danych osobowych w organizacji:
a. Polityki i procedury jako sposób na dokumentowanie działań;
b. Polityka Ochrony Danych Osobowych, a Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
c. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowy i Rejestr Kategorii przetwarzania;
d. Omówienie istotnych polityk i procedur;
8. Bezpieczeństwo informacji w organizacji;
a. ISO 27001;
b. Pozostałe standardy;

Dzień 4:
9. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych i DPIA (Data Privacy Impact Asessment):
a. Zinwentaryzowanie aktywów posiadających jakąkolwiek wartość dla organizacji i przypisanie odpowiedzialności konkretnym obszarom;
b. Określenie znaczenia aktywów dla organizacji od najważniejszego do takiego, które ma znikomy wpływ na jej funkcjonowanie;
c. Wskazanie zagrożeń, jakie mogą wpływać na poufność, integralność i dostępność każdego aktywu;
d. Wskazanie podatności, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia;
e. Oszacowanie aktualnego poziomu zabezpieczeń;
f. Wskazanie, (jeżeli jest to znane) sytuacji, w jakiej znajdziemy się po wystąpieniu skutku danego zagrożenia;
10. Audyt ochrony danych osobowych:
a. Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych;
b. Metodyka prowadzenia audytu i gromadzenia informacji w organizacji;
c. Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych i technicznych w organizacji;
d. Raport z audytu i przedstawienie jego wyników Administratorowi danych osobowych
e. Wdrażanie zaleceń i rekomendacji poaudytowych;

11. Egzamin
a. w formie testu wielokrotnego wyboru;

Efekty usługi:

– Wiedza z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
– Umiejętność przystosowania istniejącego systemu ochrony danych do nowych przepisów
– Umiejętność praktycznego wdrażania zmian w organizacji
– Umiejętność zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych
– Znajomość procedur organizacyjnych i technicznych, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
– Wiedza na temat przeprowadzania analizy ryzyka
– Poznanie sposobów postępowania związanych z naruszeniem bezpieczeństwa oraz zgłaszania incydentów
– Umiejętność opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa IT
– Wiedza na temat rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem danych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat znajomości przepisów w zakresie wymaganych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Harmonogram:
– Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, Obowiązki Administratora Danych Osobowych
– Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych – warsztaty
– Bezpieczeństwo danych osobowych oraz system bezpieczeństwa IT
– Wdrożenie RODO, analiza ryzyka

Ilość godzin: 32 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:
Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Cena: 1990 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.