Tematyka szkolenia:

Warsztat przeznaczony dla pracowników instytucji naukowych, instytucji badawczych, studentów oraz absolwentów uczelni, którzy chcą powołać nowe przedsiębiorstwo, ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych pomysłów lub wiedzy, czy też nowych technologii  na rynku komercyjnym.

Tworząc spółkę typu spin-of występujesz w imieniu macierzystej uczelni wyższej lub podmiotów ją reprezentujących, choć najczęściej taka spółka jest własnością uczelni i zostaje powołana specjalnie po to, aby zarządzać własnością intelektualną na rzecz uczelni.

Spółka typu spin-out powstaje w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami planującymi powołanie spółki, którymi najczęściej są pracownicy naukowo dydaktyczni uczelni, a przyszłymi potencjalnymi inwestorami.

Jeżeli pracujesz lub współpracujesz z uczelnianymi inkubatorami przedsiębiorczości, centrami transferu technologii lub biurami karier i jesteś zainteresowany standaryzacją procesów i tworzeniem formalnych procedur, wzorów umów  i regulaminów zakładania spółek typu spin-of, spin-out to to szkolenie jest właśnie  dla ciebie.

Program:

Warsztat w wymiarze 2 x 8 godz. zegarowych z przerwami  (18h lekcyjnych) :

 1. Komercjalizacja badań w praktyce.
 2. Spin-off, a spin-out.
 3. Model biznesowy i jego analiza.
 4. Aspekty prawne działalności podmiotów spin-off / spin-out.
 5. Przykłady dobrych praktyk (Polska, EU, USA).
 6. Własność intelektualna.
 7. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.
 8. Zarządzanie projektem.
 9. Strategie wyjścia.
 10. Dodatkowa pogłębiona część warsztatowa:

– Analiza potencjału przedsiębiorstwa
– Business Model Canvas
– Feasibility Study
– Business Plan

Organizacja warsztatu:

 • Szkolenie realizowane w formie wykładu i zająć warsztatowych pogłębionych o elementy coachingu i doradztwa indywidualnego
 • Szkolenie realizowane w salach WSPA
 • WSPA zabezpiecza opracowanie i stosowanie procedur związanych
  z przeciwdziałaniem COVID-19 włącznie z przeszkoleniem osoby prowadzącej szkolenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałania COVID-19 przy organizacji w.w. szkolenia

Profil Trenera prowadzącego:

Grzegorz Wójcikowski – doświadczony  Manager, Trener, Konsultant, Doradca Wykładowca.  Obszary doświadczenia : modelowanie biznesowe, inkubacja przedsiębiorstw, start-upy, biznesplany, dziennikarstwo

Przeprowadził ok. 20 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off i spin-out, preinkubacji i inkubacji start-upów, transferu technologii, innowacji

Sprawował nadzór merytoryczny nad działającym przy WSPA Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, w tym prowadzenie doradztwa w zakresie preinkubacji oraz zakładania i prowadzenia start-upów, analiz branżowych rynku, określania sektorów odbiorców/konsumentów usług i produktów, przygotowywanie biznesplanów i analiz rentowności, analiz pod kątem prawnym, dokumentacji dotyczącej wnioskowania
o środki na rozpoczęcie działalności, planów wyposażenia przedsiębiorstwa, planów marketingowych i promocyjnych, polityki kadrowej.

Komercyjnie współpracował z 5 przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie tworzenia spółek zależnych oraz typu spin-off i spin-out.

Menedżer inkubacji w Platformie Start-upowej Idealist (Park Naukowo-Technologiczny Energii), roczna inkubacja 3 start-upów w branży medycznej i technologiczno-informatycznej (w tym Lean Canvas i osiąganie kamieni milowych) zakończona pozytywnym wystąpieniem przed panelem ekspertów.

Termin realizacji najbliższego szkolenia:

do końca sierpnia 2020

Cena kursu:

ostateczna cena kursu uzależniona od ilości zgłoszeń

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go, a następnie wyślij na adres szkolenia@wspa.pl
 2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o utworzeniu grupy dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule wpisując nazwę szkolenia)
 3. Potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje szkolenia specjalizacyjne dedykowane pracownikom nowego rodzaju gminnych jednostek jakimi są centra usług społecznych.

Zgodnie z Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem centrów gminy mają możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogą też cedować na te jednostki nowe usługi, wymienione w katalogu usług wymienionych przez cytowaną Ustawę.

W związku z tym, iż ustawa o CUS zawiera szczegółowe wymogi jakie powinna spełniać kadra pracownicza, projekt rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników centrów określa standardy tj. minimum programowe szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

 1. Zarządzania i organizacji usług społecznych.
 2. Opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 3. Organizacji społeczności lokalnej będą organizowane przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny.
 • Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny.
 • Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin.
 • Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin.
 • Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych,
  z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin.
 • Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin.
 • Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin.
 • Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 5 godzin.
 • Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny.
 • Zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny.
 • Problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie), obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz personalizację i integrację usług – 4 godziny.
 • Metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin.
 • Metodyka opracowywania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin.
 • Praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych — 9 godzin.
 • Korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum usług społecznych oraz dostępnych w centrum działaniach wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 45 godzin.

 Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej obejmuje moduły:

 • Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin.
 • Animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin.
 • Metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin.
 • Kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin.
 • Planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin.
 • Metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin.
 • Doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin.
 • Gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin.

Łączny czas szkolenia: 50 godzin.

 Uczelnia zapewnia kadrę dydaktyczną spełniającą warunki określone w cytowanym Rozporządzeniu.

Termin najbliższego szkolenia:
Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go

2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Oswiadczenie_pracodawcy_dot_finansowania_szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do druku

 

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych w kontekście rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ma na celu ukazanie najnowszych informacji w zakresie wynagrodzeń i współpracy z urzędami.

Ilość godzin: 8 (45-min.)

Cena: 250 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Pliki do pobrania:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA
ul. Bursaki 12, Lublin
pokój 105
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444

 

Najważniejszym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności profesjonalnej autoprezentacji i wystąpień publicznych, tak aby z powodzeniem budować relacje z audytorium. Uczestnicy szkolenia poznają techniki argumentowania, nawiązania kontaktu z odbiorcami, prowadzenia dyskusji oraz radzenia sobie ze stresem i trudnymi pytaniami. Szkolenie pozwoli na efektywne wykorzystanie wszystkich kanałów komunikacji, zwiększenie pewności siebie podczas wystąpień publicznych oraz poprawę własnego wizerunku w oczach innych ludzi.  

Zakres szkolenia:

– umiejętność autoprezentacji
– przygotowanie profesjonalnej prezentacji
– opanowanie stresu i napięć przed wystąpieniem
– dopasowanie treści i języka wystąpienia do specyfiki odbiorców
– nawiązanie kontaktu z grupą słuchaczy oraz kontrolowanie przebiegu i dynamiki wystąpienia
– odpowiednie argumentowanie i przekonywanie słuchaczy do treści przekazu
– radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień

Termin najbliższego szkolenia:

Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Ilość godzin: 16 (45 min.)

Cena: 699 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

 

Pliki do pobrania:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA
ul. Bursaki 12, Lublin
pokój 105
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444

 

 

Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Szkolenie ma na celu ukazanie najnowszych informacji w dziedzinie ubezpieczeń. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. rodzaje ubezpieczeń społecznych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także pojęcie tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie ma na celu również przedstawienie obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szkolenie dedykowane dla pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ilość godzin: 8 (45-min.)

Cena: 150 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

Żyjemy szybko i pracujemy dużo, ale chcemy też zadbać o zdrowie. Nie zawsze wystarcza nam czasu, aby zgłębić wiedzę o żywieniu i wsłuchać się w potrzeby naszego organizmu, dlatego korzystamy z usług dietetyków.
Gabinetów dietetycznych przybywa, a walka o klienta staje się coraz trudniejsza. Jak na konkurencyjnym rynku dotrzeć do osób zainteresowanych zdrową dietą? Czym się wyróżnić? Zastanawiasz się, jak wypromować gabinet dietetyczny?
Zapraszamy na szkolenie!


Ilość godzin:
14 (45-min.)

Cena: 250 zł


Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wczesne doświadczenia żywieniowe są odpowiedzialne nie tylko za właściwe przyrosty masy ciała i optymalny stan odżywienia dziecka, ale również wpływają na odległe, tzw. długofalowe efekty „programowania” zdrowotnego, w tym ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych np. otyłości, alergii czy cukrzycy. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie obejmujące problematykę żywienia dzieci od wieku niemowlęcego do wczesnoszkolnego. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia przybliżą w praktyce sposoby poprawnego żywienia.

Szkolenie polecane jest osobom pragnącym zapoznać się z aktualnymi wskazaniami dotyczącymi żywienia dzieci. Tematyka szkolenia powinna zainteresować m.in. dietetyków, doradców żywieniowych, przyszłych i obecnych rodziców.

Program szkolenia:

ŻYWIENIE NIEMOWLĄT
– Zalecenia i wytyczne dotyczące żywienia niemowląt
– Karmienie piersią i mlekiem modyfikowanym – wskazania i  przeciwwskazania
– Rozszerzanie diety w praktyce – produkty, konsystencja, wielkość porcji, udział mleka w okresie wprowadzania produktów uzupełniających
– Alergeny i diety eliminacyjne
– Baby-led weaning – co wiadomo na ten temat w oparciu o wiedzę naukową, jak wygląda w praktyce, wątpliwości i zalety BLW

ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU 1-3 LATA
– Zalecenia i wytyczne
– Charakterystyczne okresy w drugim i trzecim roku życia i ich wpływ na sposób odżywiania
– Praktyczne podejście do żywienia małych dzieci

ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
– Zalecenia i wytyczne
– Specyfika żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wpływ grupy rówieśniczej, marketingu żywności, pozostałych opiekunów, rodziców i rodziny

PRACA Z RODZICAMI PACJENTÓW W PRAKTYCE
– Żywienie dziecka jako element rodzicielstwa, praktyczna praca z rodzicami niemowląt i małych dzieci, wywiad żywieniowy, praktyczne wskazówki pracy w gabinecie dietetyka

Ilość godzin: 14 (45-min.)

Cena: 250 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Pliki do pobrania:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA
ul. Bursaki 12, Lublin
pokój 105
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444

 

Jak powinny się odżywiać kobiety planujące ciążę lub będące w ciąży? Zdecydowana większość osób zadająca to pytanie otrzymuje nadal zbyt ogólnikowe odpowiedzi. Szczegółowe informacje z zakresu żywienia prokreacyjnego i kobiet w ciąży przedstawimy zatem podczas szkolenia, na które zapraszamy przyszłe mamy, osoby początkujące w tematyce dietetyki, pasjonatów zdrowego stylu życia oraz trenerów, dietetyków, doświadczonych praktyków i wszystkie osoby zainteresowane nabyciem odpowiednich kompetencji oraz chcące zgłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Program szkolenia:

– rola składników pokarmowych na płodność kobiet i mężczyzn w wieku prokreacyjnym
– wpływ masy ciała na płodność kobiet i mężczyzn
– wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet i mężczyzn
– stres oksydacyjny a niepłodność u kobiet i mężczyzn
– planowanie diety kobiety i mężczyzny z zaburzoną płodnością
– rola składników pokarmowych w żywieniu kobiet w ciąży
– planowanie diety kobiety w ciąży
– planowanie diety kobiety w ciąży na diecie wegetariańskiej
– żywienie kobiety ciężarnej z nadwagą/otyłością
– żywienie kobiet ciężarnych z wybranymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca ciążowa)
– wczesne programowanie metaboliczne

Ilość godzin: 20 (45-min.)

Cena: 320 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Pliki do pobrania:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA
ul. Bursaki 12, Lublin
pokój 105
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444

 

Prawidłowe żywienie jak i bezpieczna żywność należą do najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia człowieka bez względu na wiek. Pamiętamy jednak, że starzenie się organizmu stanowi nieodwracalny proces zachodzący przez całe dorosłe życie. Na jego stopień zaawansowania mają wpływ czynniki genetyczne i środowiskowe, kojarzone m.in. z takimi wyznacznikami jak: jakość wody i powietrza, jakość żywności, higiena osobista czy stosowanie substancji szkodliwych dla organizmu. Niezależnie jednak od tego, które spośród wymienionych czynników dominują u danej jednostki, zachodzące zmiany zawsze przekładają się na sposób żywienia oraz na stan odżywienia ludzi starszych. Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem następuje nie tylko stopniowe ograniczenie sprawności fizycznej, ale przede wszystkim znacznie zwiększa się ryzyko zapadalności na choroby przewlekłe.

Uczestnicy szkolenia Żywienie zbiorowe i osób starszych zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i praktycznej realizacji żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej posiłków oraz zdobycie wiedzy nt. planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, dobrze zbilansowanych posiłków m.in. dla osób starszych.

Program szkolenia:
Żywienie zbiorowe:
– Aspekty prawne dotyczące żywienia zbiorowego
– Przepisy sanitarne w placówkach żywienia zbiorowego
– Zasady GMP, GHP oraz system HACCP
– Zadania dietetyka/ intendenta w placówkach żywienia zbiorowego
– Zasady racjonalnego odżywiania
– Zasady wyliczania wartości odżywczej i energetycznej jadłospisów w oparciu o normy żywienia
– Planowanie jadłospisów w żywieniu zbiorowym – rodzaje diet
– Programy wykorzystywane w działach żywienia, magazynach oraz kuchni
– Tworzenie dokumentów wykorzystywanych do tworzenia i rozliczania żywienia zborowego ( ewidencja magazynowa, asygnata żywnościowa, stawka żywieniowa)
– Organizacja/ wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń magazynowych
Żywienie osób starszych:
– Proces starzenia się organizmu
– Rola prawidłowego odżywiania osób starszych
– Podstawowe składniki odżywcze w diecie seniora
– Charakterystyka produktów spożywczych ich wpływ na zdrowie
– Jednostki chorobowe występujące w okresie starości, charakterystyka oraz wpływ diety na ich rozwój
– Czynniki wpływające na sposób żywienia osób starszych
– Interakcja leków i żywności

Ilość godzin:
20 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:

maj 2020

Cena: 320 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy oraz udzielania urlopów w aktualnym stanie prawnym.
Szczególne miejsce zajmuje tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych.
Umiejętność zastosowania zdobytych informacji w praktyce uczestnik zdobywa podczas praktycznych warsztatów.

Program szkolenia:

– Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy pracownika.
– Planowanie pracy uwzględniając wymiar czasu pracy i obowiązujące normy.
– Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe i ich zastosowanie.
– Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
– Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ustalania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych.
– Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
– Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
– Świadczenie pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania.
– Odpracowywanie wyjść prywatnych bez prawa do dodatku za nadgodziny.
– Praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych – zasady określania godzin ponadwymiarowych i rozliczania ich.
– Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
– Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Urlop wypoczynkowy pracownika w pierwszym roku pracy.
– Sposoby ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
– Pozostałe urlopy pracownicze.
– Weryfikacja wiedzy zdobytej na szkoleniu (test).

Ilość godzin: 16 (45-min.)

Cena: 249 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105