fbpx

Do 22 listopada 2019 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego w ramach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkół doktorskich, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, których działalność może przyczynić się do rozwoju Miasta i wnieść wkład w rozwój nauki (głównie przez wykorzystanie tej działalności w praktyce przez Miasto, środowisko naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku wpływając na rozwój gospodarczy Lublina)

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną można składać do 22 listopada 2019 r.  w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski można przesyłać także pocztą (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla).

Zasady przyznawania stypendium oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Obwieszczenie

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć od 16 września do 11 października 2019 roku do Dziekana właściwego wydziału bądź w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr letni 2018/2019:

  1. za m-c luty i marzec (stypendium Rektora, specjalne i zapomoga): 28.03.2019 r.
  2. za m-c luty i marzec (stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości): 01.04.2019 r.
  3. za m-c kwiecień: 18.04.2019 r.
  4. za m-c maj: 21.05.2019 r.
  5. za m-c czerwiec: 18.06.2019 r.

Dnia 28.03.2019 r. Komisja Stypendialna  przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Decyzja Komisji Stypendialnej / stypendia socjalne przyznane na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Wypłata stypendium za m-ce luty i marzec 2019 r. nastąpi dn. 02.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram wypłat za semestr letni 2018/2019 zostanie podany na początku kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w dn. 05.04.2019 r.

Dnia 26.03.2019 r. Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna  przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Stypendium Rektora, specjalne i zapomoga na semestr letni 2018-2019

Wypłata stypendium za m-ce luty i marzec 2019 r. nastąpi dn. 29.03.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że po ostatecznym posiedzeniu Komisji Stypendialnej zostaną podane decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019. Najpóźniej nastąpi to dn. 01.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram wypłat za semestr letni 2018/2019 zostanie podany na początku kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w dn. 05.04.2019 r.