Planowany harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr letni 2019/20

1. za m-c kwiecień: 27.04.2020 r.

2.za m-c maj: 25.05.2020 r.

3. za m-c czerwiec: 22.06.2020 r.

Szanowni Studenci,

poniżej link do decyzji stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 (semestr letni).
Wypłata stypendiów nastąpi do 31.03.2020 r.

Decyzje stypendialne

W podanym linku mogą Państwo zapoznać się z informacją Ministra właściwego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej pandemią:

Informacja MNiSW

 

Szanowni Studenci, poniżej link do Zarządzenia nr 14/R/WSPA/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie stypendium Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dla Studentów rozpoczynających naukę od I semestru, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Zarządzanie II stopnia:

Treść Zarządzenia

PUNKT PRZYJĘĆ WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH pok. 312

kontakt telefoniczny: (81) 45 29 436
kontakt mailowy: stypendia@wspa.pl

Harmonogram składania wniosków stypendialnych:
pobierz plik ⇒ harmonogram 2019-2020 tabela

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 można składać tylko wnioski o przyznanie świadczenia w formie:

  1. stypendium socjalnego
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. zapomogi.

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia w semestrze zimowym 2019/2020

  • Stypendyści, którzy otrzymali stypendium socjalne zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Regulaminu, bądź w przypadku zmiany sytuacji materialnej zobowiązani są do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu (Załącznik nr 13) wraz z dokumentacją.
    Załączniki znajdują się na stronie internetowej uczelni w zakładce ⇒ Student / stypendia / wzory wniosków
  • Stypendyści, którzy otrzymali stypendium dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 20 do Regulaminu
  • Stypendyści, którzy otrzymali stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie składają kolejnego wniosku.

Ponadto:

Wszyscy studenci, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zobowiązani są do odebrania decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Do 22 listopada 2019 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego w ramach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkół doktorskich, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, których działalność może przyczynić się do rozwoju Miasta i wnieść wkład w rozwój nauki (głównie przez wykorzystanie tej działalności w praktyce przez Miasto, środowisko naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku wpływając na rozwój gospodarczy Lublina)

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną można składać do 22 listopada 2019 r.  w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski można przesyłać także pocztą (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla).

Zasady przyznawania stypendium oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Obwieszczenie