Szanowni Wykładowcy, Drodzy Studenci,

zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Prorektor WSPA w Lublinie, Pani Maria Mazur, wyjaśnia zasady
dotyczące funkcjonowania naszej Uczelni oraz korzystania z platformy e-learningowej puw.wspa.pl.

 

Uprzejmie informujemy, iż w okresie świąteczno-noworocznym od 23 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 r. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA będzie nieczynne.

Życzymy Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Zapraszamy 2 stycznia 2020 r. (czwartek)

Uprzejmie informujemy, iż w okresie świąteczno-noworocznym od 23 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r.  oraz w dniu 6 stycznia 2020 rDział Rekrutacji WSPA będzie nieczynny.

Życzymy Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Zarządzeniem nr 5/R/WSPA/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 13 grudnia 2019 roku, ustanowiono godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych, w dniu 16 grudnia 2019 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00.

Godziny_rektorskie_16.12.19

 

Studia podyplomowe z zakresu prawa socjalnego są adresowane do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów zajmujących się pomocą społeczną lub niepublicznych organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych.

Studia są ukierunkowane na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, w szczególności jednostek jakich, jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej.

Nauka trwa dwa semestry. Dołącz do nas już teraz! Zamiast 3600 zł zapłać 2880 zł

Read More

W naszej Uczelni rozpoczynamy kształcenie w ramach nowoczesnej socjologii –  opartej o najnowsze paradygmaty teoretyczne i trendy badawcze, skoncentrowanej na rzeczywistych potrzebach społecznych. Socjologia jest nauką tłumaczącą społeczny świat, w którym żyjemy. Wyjaśnia fakty i procesy, wskazuje na przyczyny zjawisk i możliwości rozwiązania problemów życia zbiorowego. Pomaga zrozumieć mechanizmy zdarzeń, które dzieją się obok nas lub z naszym udziałem.  W ramach naszego kierunku przekazujemy studentom niezbędną wiedzę na temat tego, co dzieje się w społeczeństwie polskim i globalnym. Pomagamy kształtować umiejętności krytycznego myślenia, dokonywania selekcji istotnych informacji, docierających z zewnątrz oraz konstruowania własnego, niezależnego sposobu  podejmowania decyzji. Wspieramy nabywanie niezbędnych w życiu kompetencji „miękkich”, ułatwiających komunikację i współdziałanie z innymi ludźmi.

Ze względu na praktyczny profil studiów program nauczania został unowocześniony i wzbogacony o przedmioty z zakresu szeroko pojętego projektowania społecznego, badań oraz analityki  społecznej. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami i firmami badawczymi, które wspierają nas w szkoleniu praktycznym studentów. Na przekór rozpowszechnianym stereotypowym opiniom o nieprzydatności socjologów na rynku pracy pokazujemy potrzebę i konieczność posiadania wykształcenia socjologicznego na wielu stanowiskach pracy. Absolwenci socjologii wykorzystując wiedzę teoretyczną o procesach i zjawiskach społecznych posiadają umiejętności i kompetencje do gromadzenia, przetwarzania i analizowania różnorodnych danych i informacji, co sprawia, że doskonale sprawdzają się na stanowiskach takich jak: specjalista ds. badań i analiz, analityk, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources manager), specjalista ds. rekrutacji (Talent researcher), specjalista ds. projektów, brand manager, koordynator ds. relacji pracowniczych, specjalista działu marketingu, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, koordynator ds. komunikacji społecznej, specjalista ds. CRM, ekspert ds. doświadczeń kandydata , specjalista ds. Public Relations, ekspert ds. miękkiego HR, specjalista ds. analiz i prognoz demograficznych itd . Ponadto studenci ucząc się obowiązkowych w naszej uczelni przedmiotów kształtujących kreatywne myślenie i działanie oraz wspierających samorealizację, mogą z powodzeniem odnaleźć się jako pracownicy firm nastawionych na rozwój, innowacyjność i przeprowadzanie nowatorskich badań na zlecenie w różnych sektorach. Praktyczna nauka języka angielskiego ułatwia znalezienie pracy w firmach zagranicznych. Natomiast zupełna dostępność wyjazdów edukacyjnych w ramach  programu Erasmus+ pozwala na doskonalenie kompetencji językowych oraz na nawiązywanie procentujących w przyszłości kontaktów zawodowych.

 Od października 2019 r. pełnię funkcję prodziekana kierunku socjologia, z czego bardzo się cieszę, gdyż teraz mogę ściślej współpracować ze wspaniałymi ludźmi – życzliwymi, kompetentnymi wykładowcami, pełnymi pasji i pomysłów  oraz entuzjastycznie nastawionymi studentami, którzy chcą wiedzieć i umieć więcej. Razem tworzymy zgrany zespół, któremu zależy na wysokiej jakości kształcenia i na czerpaniu radości ze studiowania. Wraz z pracownikami administracji i obsługi dokładamy wszelkich starań do zachowania wizerunku „Wyspy” jako uczelni traktującej priorytetowo dobro studentów. 

Serdecznie zapraszam do studiowania socjologii w WSPA w Lublinie na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Dodatkowym ułatwieniem dla osób mieszkających poza Lublinem i poza granicami Polski jest możliwość wyboru komfortowych studiów „on-line”. Zapraszam do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej, uczelnianym Facebooku oraz Facebooku prężnie i z zaangażowaniem działającego Koła Naukowego Studentów Socjologii WSPA. Będziemy pokazywać na bieżąco, co robimy i zapraszać na przyszłe wydarzenia. Rekrutacja na nasz kierunek jest otwarta, w przypadku zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość uruchomienia kształcenia od lutego 2020 r.

Socjologia na „Wyspie” to znakomity start w przyszłość.

Studia socjologiczne prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość pozwalają na nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji
w dziedzinie socjologii przez osoby mieszkające daleko od siedziby Uczelni, którym sytuacja zawodowa i/lub rodzinna nie pozwala na korzystanie ze studiów stacjonarnych lub tradycyjnych niestacjonarnych. Obowiązek uczestniczenia jedynie w 3 zjazdach w semestrze może być dogodną możliwością uzupełnienia wykształcenia przez osoby mieszkające poza granicami województwa lubelskiego, a także Polski.  Szczególnie ważnym w tym przypadku jest fakt funkcjonowania w Lublinie lotniska obsługującego bezpośrednie połączenia z Londynem, Oslo, Antwerpią, Dublinem i Eindhoven.

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania  w systemie „on-line” na 3-letnich studiach licencjackich (I stopnia) i 2 letnich uzupełniających studiach magisterskich. Dokładamy wszelkich starań, aby nauka była dla Państwa nie tylko pożytkiem związanym
z pozyskaniem adekwatnej wiedzy i kompetencji zawodowych, ale również przyjemnością.

Termin „studia on-line” to potoczna nazwa sposobu kształcenia wykorzystującego metody i techniki kształcenia na odległość. Można spotkać się również z synonimicznymi nazwami:  studia e-learningowe lub studia PUW (Polski Uniwersytet Wirtualny). Kształcenie tego typu możliwe jest dzięki wykorzystywaniu internetowej edukacyjnej platformy zdalnego nauczania. Studia tego typu zorganizowane są  jako całość złożona z 2 części: zajęć dydaktycznych w trakcie 3 zjazdów w semestrze w siedzibie Uczelni oraz zajęć wirtualnych, mających miejsce na platformie zdalnego nauczania. Większość przedmiotów  realizowana jest zarówno w czasie kilkudniowych zjazdów, jak i na platformie. Zajęcia w siedzibie uczelni odbywają się na początku, w środku i pod koniec danego semestru. Takie rozłożenie zjazdów zapewnia możność zapoznania się wykładowcy i studentów, ustalenia zasad organizacyjnych, podania niezbędnych wskazówek i zaleceń; następnie kontroli postępu realizowania założonych efektów kształcenia i na koniec dokonywania zaliczenia lub egzaminowania. W procesie dydaktycznym wykładowca, zgodnie z programem studiów i sylabusem przedmiotu, regularnie umieszcza na platformie wykłady, teksty i inne pomoce naukowe, zadania i ćwiczenia indywidualne lub grupowe do wykonania w formie np. quizów, testów i prac pisemnych. Studenci zobowiązani są do regularnego korzystania z w/w pomocy i wykonywania zleconych zadań. Studenci i wykładowcy komunikują się za pomocą czatów
i forów dyskusyjnych. W przypadku niektórych przedmiotów przewidziano możliwość prowadzenia ich za pomocą komunikatora internetowego Skype.

Nad właściwym przebiegiem procesu kształcenia czuwają opiekunowie, którzy monitorują pracę wykładowców i studentów.             

Studia „on-line” to doskonały wybór dla zapracowanych!                                                                               

Dr Ewa Miszczak, prodziekan kierunku Socjologia