Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji wprowadza projekt inżynierski jako formę pracy dyplomowej na kierunku Informatyka.

Przepisy dotyczące wyższego szkolnictwa zawodowego pozostawiają swobodę uczelniom w określaniu trybu ukończenia studiów pierwszego stopnia i przebiegu procedury dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej. Formę pracy dyplomowej określa Rektor uczelni. Jedną z form jest projekt końcowy. Polega na zaprojektowaniu, opracowaniu i wdrożeniu określonego pomysłu.

Przygotowanie projektu inżynierskiego wymaga integracji umiejętności nabytych podczas całego toku studiów. Zadaniem studenta jest zaprezentowanie znajomości dziedziny wiedzy, z zakresu której przygotowany jest projekt oraz prezentację własnego stanowiska poprzez samodzielne zaplanowanie i wykonanie zadania inżynierskiego. Rolą opiekuna jest wskazywanie możliwości i weryfikowanie efektów oraz pomoc merytoryczna w dziedzinie problemu i aspektach technologicznych realizacji produktu.

Możliwość swobodnego wyboru form dyplomowania na studiach pierwszego stopnia służy odejściu od archaicznych rozwiązań. W WSPA, uczelni o praktycznym profilu kształcenia, najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy. Studenci w ramach zajęć opracowują i wdrażają projekty oraz rozwiązują realne problemy w firmach, z którymi współpracuje uczelnia. Zmiana formy egzaminowania umożliwiła weryfikację praktycznej wiedzy zdobytej przez cały okres trwania studiów.

Projekt inżynierski to szansa dla studentów i dla pracodawców. Studenci realizując projekty dyplomowe pod nadzorem potencjalnych pracodawców, pracują w warunkach zbliżonych do przyszłego zatrudnienia. Pracodawca ma możliwość oceny kandydata do pracy na konkretnym stanowisku.

Z dumą informujemy, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w ramach XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, uzyskała Certyfikat i Wyróżnienie „Primus”. Konkurs wyróżnia wyższe uczelnie, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Wyróżnienia przyznawane są uczelniom, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Ogromnie dziękujemy za nagrodę, która jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Treść aktu prawnego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mimo epidemii Covid19 w Polsce i na świecie, nie rezygnuje z działalności naukowej. W dniu 29 września 2020 roku organizuje Hybrydową Konferencję Międzynarodową „Współczesne trendy w zarządzaniu”.

Wydarzenie hybrydowe (ang. „hybrid event”) łączy w sobie spotkanie Uczestników/czek biorących udział w wydarzeniu w miejscu jego organizacji (w tym przypadku jest to siedziba WSPA w Lublinie, ul. Bursaki 12), z udziałem on-line (wirtualnym) Uczestników/czek znajdujących się w innym, dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.

Korzyści z organizacji wydarzenia hybrydowego:

  1. Ograniczone koszty
  2. Szerszy zasięg wydarzenia
  3. Większa liczba Uczestników/czek
  4. Zmniejszenie ryzyka związanego z epidemią COVID19
  5. Eco-friendly

Możliwość uczestnictwa w formule hybrydowej została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, i wynika z troski Organizatora o zdrowie i życie Uczestników/czek Wydarzenia.

Formuła hybrydowa oznacza, iż to Uczestnik/czka sam(a) dokonuje wyboru sposobu uczestnictwa:

  1. czynny udział osobiście w siedzibie WSPA (z możliwością wystąpienia)
  2. czynny udział on-line za pomocą oprogramowania Google Meet (pełnoprawny udział w konferencji z możliwością wystąpienia)
  3. bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Konferencja będzie podzielona na 3 obszary tematyczne:
1. Zarządzanie organizacjami
2. Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami
3. Inżynieria w zarządzaniu

W trakcie Konferencji poruszone zostaną zagadnienia: zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości; świadomych organizacji; społecznej odpowiedzialności biznesu; zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego; zarządzania procesowego; zarządzania tożsamością organizacyjną; marketingowego aspektu zarządzania organizacjami; zastosowania informatyki w zarządzaniu; nowoczesnego systemu logistycznego.

Do udziału w Konferencji Organizatorzy zapraszają: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów – zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcący budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

W konferencji wezmą także udział naukowcy z Uczelni Partnerskich WSPA:
Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia
Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia
Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Obrady będą prowadzone w języku angielskim (Organizatorzy zapewniają tłumaczenia symultaniczne).

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie www Wydarzenia pod adresem: https://konferencja.wspa.pl/.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jako pierwsza w Lublinie uczelnia wyższa, do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła kształcenie specjalistyczne. Jest to nowa forma edukacji skierowana do osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie mają matury. Jest to także dobra ścieżka kształcenia dla osób z maturą, które chcą szybko zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.

„Kształcenie specjalistyczne to przede wszystkim szansa dla tych osób, które nie zdały matury, a chcą zdobyć dobry zawód i w przyszłości podjąć studia wyższe”
Dr Marcin Smolira, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Nauka trwa trzy semestry. Program kształcenia kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, oczekiwanych przez pracodawców. Kończy się wydaniem świadectwa o ukończeniu kształcenia specjalistycznego (dla osób bez matury) lub dyplomowanego specjalisty (dla osób z maturą).

Kształcenie specjalistyczne pozwala na zdobycie kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów, ale jednocześnie nie zamyka przyszłych szans na podniesienie wykształcenia w przyszłości.  Po zakończeniu nauki można kontynuować ją na poziomie licencjackim i inżynierskim. Osoby mające świadectwo maturalne mogą rozpocząć studia już od drugiego lub trzeciego semestru, po uzupełnieniu ewentualnych różnic programowych.

Rekrutacja w WSPA jest szybka i prosta – wystarczy zarejestrować się przez formularz rekrutacyjny dostępny pod kierunkami na stronie internetowej jednostki. Świadectwo maturalne nie jest wymagane.  Nabór prowadzony jest na kierunki: Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. księgowości, Specjalista projektowania wnętrz, Specjalista – Junior Developer oraz Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym. Absolwenci po ukończeniu kształcenia, przygotowani są do pracy zawodowej w swoich dziedzinach:

kierunek Specjalista ds. kadr i płac daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych;

kierunek Specjalista ds. księgowości przygotowuje do pracy zawodowej w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, a także pracy w charakterze analityka finansowego, doradcy finansowego oraz asystenta lub specjalisty do spraw finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Stwarza możliwości dalszego kształcenia w celu ubiegania się o tytuł samodzielnego księgowego lub samodzielnego prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach niewielkich rozmiarów;

kierunek Specjalista projektowania wnętrz daje szansę pracy zawodowej w firmach projektowych, instytucjach, placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektanta wnętrz;

kierunek Specjalista – Junior Developer umożliwia podjęcie pracy zawodowej w jednej z wielu firm w branży IT oraz wielu przedsiębiorstwach dowolnych branż, poszukujących specjalistów;

kierunek Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym to dobry start do organizowania indywidualnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy zawodowej oraz pracy menedżerskiej na pierwszym (najniższym) szczeblu zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych.

 

 

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kod kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane, co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – tj. co najmniej do 30 listopada.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej.

Informacja MNiSW

Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej pt. “WySPA Dostępności” Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie staje się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, a tym samym zwiększa dostępność uczelni wyższych i umożliwia tym osobom udział w kształceniu na poziomie uniwersyteckim.

Już teraz osoby Głuche mogą bez problemu skontaktować się z naszą uczelnią – dzięki współpracy z Fundacją Likejon wyposażyliśmy Dział Rekrutacji i Rektorat w stanowiska do obsługi osób Głuchych.

Nasza uczelnia podejmuje szereg działań, począwszy od niwelowania barier architektonicznych i technologicznych, dostosowania procesu kształcenia, materiałów dydaktycznych, assistive technologies, podnoszenia kompetencji kadr uczelni, zatrudnienia specjalistów, które przyczynią się do wsparcia zmian organizacyjnych oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego. 

Pani dr Grażyna Michalska od wielu lat pełni w WSPA w Lublinie funkcję Prodziekana ds. kierunku Architektura. Od początku istnienia kierunku zaangażowana jest w utrzymanie wysokiego poziomu jakości kształcenia oraz rozwój studiów. Od wielu lat przewodniczy Zespołowi ds. jakości kształcenia oraz Radzie Konsultacyjnej kierunku Architektura, która skupia w swoim składzie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz przedstawicieli biznesu.

Pani Doktor corocznie angażuje się w doskonalenie programu studiów kierunku Architektura, zgodnie z wymaganiami rynku pracy. Wspiera także Władze Uczelni w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz służy pomocą każdemu pracownikowi WSPA. Studenci WSPA darzą Panią dr Grażynę Michalską ogromnym szacunkiem i zaufaniem; utrzymuje stały kontakt ze studentami, czego dowodem jest między innymi aktywnie prowadzony przez Wykładowczynię profil kierunku na portalu Facebook.

Osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe Pani dr Grażyny Michalskiej są imponujące i bardzo wartościowe, szczególnie wysoką ocenę należy przyznać zaangażowaniu i skuteczności Jej działań na rzecz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz kierunku Architektura.

W uznaniu osiągnięć dydaktycznych i zawodowych, w dniu 20 maja 2020, Władze Uczelni zdecydowały o zatrudnieniu Pani Grażyny Michalskiej na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Na łamach Tygodnika Przegląd ukazał się artykuł poświęcony kształceniu zdalnemu. Zapraszamy do lektury, tym bardziej, że poproszono o komentarz Kanclerz naszej Uczelni, Panią Elwirę Przybylską:

“Jeszcze niedawno do nauczania zdalnego nieufnie podchodziły samo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Komisja Akredytacyjna. Dziś można zaryzykować opinię, że to kształcenie zdalne uratowało szkolnictwo wyższe. I tym bardziej jest ono istotne wobec zapowiedzi, że jesienią COVID-19 zaatakuje ponownie. Rewolucja w dydaktyce na różnych poziomach dokonuje się na naszych oczach.

– Mam więc nadzieję, że ministerstwo uzna tę formę kształcenia za równoważną z nauczaniem tradycyjnym – mówi Elwira Przybylska, kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. – Dla wielu uczelni niepublicznych nauka online to trudny czas. My mieliśmy ponadpięcioletnie doświadczenie, całkowite wdrożenie kształcenia zdalnego trwało dwa dni, przy czym cały czas się doskonalimy. Mam jednak sygnały od wielu placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które nie poradziły sobie z nauką zdalną, co może dla nich oznaczać koniec działalności. Wierzę w jakość, rynek sam weryfikuje uczelnie słabe, których działalność opiera się na martwych duszach – studentach z Indii czy Pakistanu, którzy przyjeżdżają do Polski pracować. U nas studiuje 600 cudzoziemców, co stanowi jedną trzecią wszystkich studentów. Większość pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Staramy się nimi opiekować, organizować im wolny czas. To przynosi efekty – identyfikują się z naszą uczelnią. Ostatnio student z Indii zaprosił mnie do grona znajomych na Facebooku. To było miłe. Zobaczyłam jego zdjęcia i przekonałam się, że jest dumny z tego, że studiuje w Lublinie”.

 

Działania naiwne i sensowne