fbpx

Stypendium Rektora dla studentów WSPA w Lublinie na kierunku Informatyka II stopnia

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie stypendium Rektora rozpoczyna się 25 marca 2021 r. a kończy 9 kwietnia 2021 r.

Wnioski o świadczenia dla studentów WSPA w Lublinie składane są:

1)za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

2)w okresie ograniczenia lub zawieszenia Uczelni wnioski składane są przez przesłanie czytelnych  skanów  lub  zdjęć  oryginałów  dokumentów  oraz  załączników,  w  tym wypełnionego  i  podpisanego  wniosku  na  adres  mailowy  WSPA  w  Lublinie (stypendia@wspa.pl), do wniosku należy dołączyć oświadczenie nr 30 i dostarczyć oryginały  dokumentów  we wskazanym   przez    WSPA   w   Lublinie   terminie,  wszystkie  załączone  dokumenty  należy  umieścić  w  zaszyfrowanym  folderze
(z wykorzystaniem 7-Zip),   folder   należy   zaszyfrować  

wg   wzoru: nazwisko. imię. kod kierunku. data urodzenia,

np. Kowalski.Jan.INF.01.11.2000

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSPA (student, stypendia).

Skip to content