Projekt: WySPA Uniwersalnego Projektowania

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2023-08-31

Wartość dofinansowania: 972 141,25 zł

Celem głównym projektu “WySPA uniwersalnego projektowania” jest poniesienie poziomu wiedzy, świadomości i umiejętności wśród 280 studentów (99K) i 20 (13K) pracowników dydaktycznych w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez praktyczne wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego do 08.2023 r. Główne działania w projekcie to opracowanie przez zespoły rad programowych dwóch modułów z zakresu projektowania uniwersalnego na 4 Kierunkach studia I stopnia inżynierskie – Architektura, Projektowanie wnętrz, Transport, Informatyka wraz z materiałami dydaktycznymi. Na podstawie tego zostaną przeprowadzone zostaną zajęcia w ramach realizacji toków studiów, w których weźmie udział 280 osób (99K). Przygotowywane wsparcie jest realizowane wspólnie z Fundacją Likejon działającą na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w szczególności głuchych. Projekt przewiduje również szkolenia dla kadry dydaktycznej, które pozwolą (20 os.) na podniesienie wiedzy na temat projektowania uniwersalnego oraz na prowadzenie zajęć ze studentami w ramach opracowanych modułów – zarówno w projekcie ale również po jego zakończeniu i na innych kierunkach. Pozwoli to na przełamanie barier mentalnych w kontekście ON oraz zwiększy dostępność szkolnictwa wyższego. W rezultacie realizacji zadań projektowych 280 studentów z 4 kierunków kształcenia nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im kreować przestrzeń w sposób uniwersalny i odpowiedni dla każdego użytkownika – członka społeczeństwa.

 

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 798 041,61 zł

Celem głównym projektu “WySPA Dostępności” jest podniesienie poziomu dostępności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w wielu wymiarach, zarówno w obszarze edukacyjnym, świadomościowym, kompetencyjnym jak i architektonicznym czy technicznym do 30.09.2023 r.

Obejmie to szereg działań począwszy od niwelowania barier architektonicznych i technologicznych, dostosowania procesu kształcenia, materiałów dydaktycznych, assistive technologies, podnoszenia kompetencji kadr uczelni, zatrudnienia specjalistów – doradców edukacyjnych, asystentów dydaktycznych i psychologów oraz tłumaczy języka migowego.Opracowane zakresy działań łącznie przyczynią się do wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego (75 os. 53k) oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego.

Główne działania w projekcie obejmują modernizację i rozszerzenie działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie, opracowanie poradników i folderów traktujących o potrzebach, formach pomocy dla studentów z niepełnosprawnością, dostosowaniu i likwidacji barier architektonicznych, modernizacji stron www, opracowaniu aplikacji mobilnych dla ON, audycie procedur i dokumentów, szeregu szkoleń dla pracowników kadry dydaktycznej jak i administracyjnej (75 os. w tym 53k) związanych z podnoszeniem wiedzy, kompetencji i świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu rozwiązań wspomagających proces kształcenia. Wszystkie powyższe działania mają na celu stworzyć z Uczelni środowisko niezwykle przyjazne i dostępne dla osób niepełnosprawnych i zwiększyć dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami a w konsekwencji ich udział w kształceniu na tym poziomie.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Kwestionariusz rekrutacyjny – WySPA Dostępności

Projekt Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni

jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

w okresie: od: 2019-08-01 do: 2023-03-31

Wartość projektu: 2 779 608,65 zł

Dofinansowanie: 2 578 008,65 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu “Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni” jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych w ujęciu regionalnym prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia dostosowanego do potrzeb lokalnej gospodarki (40 os.) i realizacja szkoleń i kursów ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, komunikacyjne, informatyczne i analityczne 40 (22k) oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr WSPA w Lublinie (10 os., w tym 8k) i kompetencji zarządczych 10 os. (7k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.
Projekt jest spójny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego i wpisuje się w jej założenia. W ramach projektu powstaną 3 nowe ścieżki kształcenia informatycznego: tj. Informatyka zarządcza, Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Grafika komputerowa i projektowanie gier komputerowych. Stanowią one odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

BEZPŁATNE STUDIA INFORMATYCZNE I STOPNIA:

 1. nowa ścieżka kształcenia Informatyka zarządcza na kierunku Informatyka – 10 os. (1 gr. po 10 os.) Zajęcia dot. elementów projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania. Podczas zajęć laboratoryjnych S poznają różne systemy operacyjne, przykładowe oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie sieci komputerowych, ucząc się adaptować je do wymagań sprzętu i potrzeb użytkownika.
 2. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Grafika komputerowa i projektowanie gier – studia stacjonarne i niestacjonarne (od I do VII sem) – 2 gr. po 10 os. = 20 os. (9k) Studenci będą przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedza z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Zajęcia praktyczne obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe: projektowanie grafiki, animacja komputerowa, modelowanie komputerowe.
 3. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie. 10 os. (1 gr. po 10 os.) studia stacjonarne. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Projekty (pokoje 308, 309 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny – Kwestionariusz rekrutacyjny

Ankieta Kandydata – Ankieta dla Kandydatów

Regulamin-I Moduł_popr – Regulamin

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu – Status osoby przystępującej do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr – wzór Umowy z uczestnikiem projektu

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA STUDENTÓW WSPA w LUBLINIE:

 • certyfikowane szkolenia informatyczne (kom. informatyczne), po 2 szkolenia na 3 edycje.
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017 – certyfikat Microsoft – 40h, 1 gr. x 5 os.
 • Programming Fundamentals of Web Applications – certyfikat Microsoft – 40H, 1 gr. x 5 os.
 • Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android – certyfikat Altkom Academia – 28h, 1 gr. x 6 os.
 • S5 Zarządzanie projektami – certyfikat ECDL – 2 gr. x 6 os. – 48h,
 • S7 Współpraca online – certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. – 48h
 • A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. x 48h

Dodatkowo dla studentów:

 1. wizyty studyjne u pracodawców(KD24) – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 40 os,  2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, ICT (np.; wizyta w NASK – państwowy instytut badawczy nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu)
 2. dodatkowe zadania praktyczne dla S real. w formie zespołów projektowych – 4 gr. projektowe po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 24h/1zespół) łącznie 96h.
 3. Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typuI-LAB. Wezmą udział wszyscy uczestnicy proejktu (40 os.). W ramach szkoleń dedykowanych uczestnik ma do wyboru 1 lub kilka z modułów (mod. śr. 12h) (4 gr. x śr. 36h/osoba, 4 gr. x 60h=240h). Moduł I komunikacja w grupie, II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna,IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

Kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA

umiejętności dydaktyczne 10 os. (8K)
Action Learning – 1 gr. x 10os. x 24h (4 dni szkol.) Action Learning, czyli “uczenie się przez działanie” – jest metodą stosowaną w małych grupach specjalistów i ekspertów różnych branż, oraz w grupach menedżerów. Wykorzystuje się w niej proces grupowy oparty na słuchaniu, zadawaniu pytań i dialogu. Autorem koncepcji uczenia się przez działanie jest profesor Reg Revans.

umiejętności informatyczne 6 os.
MS Excel Efektowna i skuteczna w przekazie wizualizacja danych – 1 gr. x 6 os. x 24h
Umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania informacji w efektywny sposób. Wykonywane na początku i na końcu szkolenia testy pozwolą określić poziom wzrostu wydajności pracy.

Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (10 os. 7k).
ITIL Foundation with ITIL Foundation Certificate in IT Service Management – 48h x 5 os. 1 gr. szkol. – międzynarodowy certyfikat “Foundation Certificate In IT Service Management” (ITIL V3).
Management 3.0 – 1 gr. x 5 os. x 24h. Management 3.0 to innowacyjne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji.

Zadanie polega na stworzeniu materiałów w ramach otwartych zasobów edukacyjnych do wszystkich 3 ścieżek kształcenia oraz do 2 innych kierunków funkcjonujących na Uczelni – Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Administracja. Stanowi to rozp. tworzenia wirtualnej biblioteki WSPA dostępnej dla szerszego grona niż tylko Studentów WSPA w Lublinie. Wszystkie oprac. materiały będą dostępne dla osób niepełnosprawnych (wideo wykłady oraz podcasty z tłumaczeniem języka migowego).

Plany zajęć semestr 2019/2020

Informatyka-Cyberbezpieczeństwo-i-informatyka-śledcza-st-I-semestr-zimowy

Informatyka-Grafika-komputerowa-i-projektowanie-gier-st-I-semestr-zimowy

Informatyka-Informatyka-zarządcza-nst-I-semestr-zimowy

 

Projekt WySPA Kreatywnych Nauczycieli jest realizowany od: 2019-08-01 do: 2023-10-30

w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 1 930 170,00 zł

Dofinansowanie: 1 870 955,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 65 (55 K, 10 M) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez realizację projektu, tj. opracowanie programu kształcenia nauczycieli ze specjalnością nauczycielską, a następnie wdrożenia poprzez realizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku ze specjalnością nauczycielską: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie, w WSPA w Lublinie, w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 października 2023r.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie ,okres realizacji:od 10/11. 2019 – do 10.2023 r. (9 semestrów). Grupy śr. 15-osobowe ( zaj. ćwiczenia) i śr. 5-osobowe (praktykach). Cały 5-letni cykl kształcenia obejmuje łącznie 3441 godzin (w tym 720 godzin praktyk) – studia stacjonarne oraz 12 godzin tutorialu dla każdego studenta oraz 1920h (w tym 720h praktyk) – studia niestacjonarne.
Cykl kształcenia będzie w całości finansowany w ramach projektu, student nie poniesie żadnych kosztów. Studenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne (skrypty przedmiotowe) oraz dostęp online do platformy edukacyjnej ( bezpłatny dostęp do materiałów w formie elektronicznej z możliwością np. powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu, jeśli zajdzie taka potrzeba dla osób z niepełnosprawnościami). Materiały dydaktyczne będą opracowane w prostym języku tj.w sposób łatwy do zrozumienia dla UP prosty do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie łatwy do czytania i możliwy do zrozumienia dla osób z trudnościami poznawczymi. Zajęcia i praktyki będą realizowane w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Projekty (pokoje 309, 308 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny  

Ankieta Kandydata

oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodo_obowiazuje_od_25.05.2018

Regulamin uczestnictwa

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr

Plany zajęć semestr 2019/2020

Pedagogika-studia-jednolite-magisterskie-nst-I-semestr-zimowy