Harmonogram przyjmowania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 zostanie udostępniony na stronie internetowej Uczelni we wrześniu br.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji wprowadza projekt inżynierski jako formę pracy dyplomowej na kierunku Informatyka.

Przepisy dotyczące wyższego szkolnictwa zawodowego pozostawiają swobodę uczelniom w określaniu trybu ukończenia studiów pierwszego stopnia i przebiegu procedury dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej. Formę pracy dyplomowej określa Rektor uczelni. Jedną z form jest projekt końcowy. Polega na zaprojektowaniu, opracowaniu i wdrożeniu określonego pomysłu.

Przygotowanie projektu inżynierskiego wymaga integracji umiejętności nabytych podczas całego toku studiów. Zadaniem studenta jest zaprezentowanie znajomości dziedziny wiedzy, z zakresu której przygotowany jest projekt oraz prezentację własnego stanowiska poprzez samodzielne zaplanowanie i wykonanie zadania inżynierskiego. Rolą opiekuna jest wskazywanie możliwości i weryfikowanie efektów oraz pomoc merytoryczna w dziedzinie problemu i aspektach technologicznych realizacji produktu.

Możliwość swobodnego wyboru form dyplomowania na studiach pierwszego stopnia służy odejściu od archaicznych rozwiązań. W WSPA,  uczelni o praktycznym profilu kształcenia, najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy. Studenci w ramach zajęć opracowują i wdrażają projekty oraz rozwiązują realne problemy w firmach, z którymi współpracuje uczelnia. Zmiana formy egzaminowania umożliwiła weryfikację praktycznej wiedzy zdobytej przez cały okres trwania studiów.

Projekt inżynierski to szansa dla studentów i dla pracodawców. Studenci realizując projekty dyplomowe pod nadzorem potencjalnych pracodawców, pracują w warunkach zbliżonych do przyszłego zatrudnienia. Pracodawca ma możliwość oceny kandydata do pracy na konkretnym stanowisku.

Z dumą informujemy, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w ramach XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, uzyskała Certyfikat i Wyróżnienie „Primus”. Konkurs wyróżnia wyższe uczelnie, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Wyróżnienia przyznawane są uczelniom, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Ogromnie dziękujemy za nagrodę, która jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Treść aktu prawnego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mimo epidemii Covid19 w Polsce i na świecie, nie rezygnuje z działalności naukowej. W dniu 29 września 2020 roku organizuje Hybrydową Konferencję Międzynarodową „Współczesne trendy w zarządzaniu”.

Wydarzenie hybrydowe (ang. „hybrid event”) łączy w sobie spotkanie Uczestników/czek biorących udział w wydarzeniu w miejscu jego organizacji (w tym przypadku jest to siedziba WSPA w Lublinie, ul. Bursaki 12), z udziałem on-line (wirtualnym) Uczestników/czek znajdujących się w innym, dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.

Korzyści z organizacji wydarzenia hybrydowego:

  1. Ograniczone koszty
  2. Szerszy zasięg wydarzenia
  3. Większa liczba Uczestników/czek
  4. Zmniejszenie ryzyka związanego z epidemią COVID19
  5. Eco-friendly

Możliwość uczestnictwa w formule hybrydowej została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, i wynika z troski Organizatora o zdrowie i życie Uczestników/czek Wydarzenia.

Formuła hybrydowa oznacza, iż to Uczestnik/czka sam(a) dokonuje wyboru sposobu uczestnictwa:

  1. czynny udział osobiście w siedzibie WSPA (z możliwością wystąpienia)
  2. czynny udział on-line za pomocą oprogramowania Google Meet (pełnoprawny udział w konferencji z możliwością wystąpienia)
  3. bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Konferencja będzie podzielona na 3 obszary tematyczne:
1. Zarządzanie organizacjami
2. Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami
3. Inżynieria w zarządzaniu

W trakcie Konferencji poruszone zostaną zagadnienia: zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości; świadomych organizacji; społecznej odpowiedzialności biznesu; zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego; zarządzania procesowego; zarządzania tożsamością organizacyjną; marketingowego aspektu zarządzania organizacjami; zastosowania informatyki w zarządzaniu; nowoczesnego systemu logistycznego.

Do udziału w Konferencji Organizatorzy zapraszają: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów – zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcący budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

W konferencji wezmą także udział naukowcy z Uczelni Partnerskich WSPA:
Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia
Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia
Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Obrady będą prowadzone w języku angielskim (Organizatorzy zapewniają tłumaczenia symultaniczne).

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie www Wydarzenia pod adresem: https://konferencja.wspa.pl/.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jako pierwsza w Lublinie uczelnia wyższa, do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła kształcenie specjalistyczne. Jest to nowa forma edukacji skierowana do osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie mają matury. Jest to także dobra ścieżka kształcenia dla osób z maturą, które chcą szybko zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.

„Kształcenie specjalistyczne to przede wszystkim szansa dla tych osób, które nie zdały matury, a chcą zdobyć dobry zawód i w przyszłości podjąć studia wyższe”
Dr Marcin Smolira, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Nauka trwa trzy semestry. Program kształcenia kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, oczekiwanych przez pracodawców. Kończy się wydaniem świadectwa o ukończeniu kształcenia specjalistycznego (dla osób bez matury) lub dyplomowanego specjalisty (dla osób z maturą).

Kształcenie specjalistyczne pozwala na zdobycie kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów, ale jednocześnie nie zamyka przyszłych szans na podniesienie wykształcenia w przyszłości.  Po zakończeniu nauki można kontynuować ją na poziomie licencjackim i inżynierskim. Osoby mające świadectwo maturalne mogą rozpocząć studia już od drugiego lub trzeciego semestru, po uzupełnieniu ewentualnych różnic programowych.

Rekrutacja w WSPA jest szybka i prosta – wystarczy zarejestrować się przez formularz rekrutacyjny dostępny pod kierunkami na stronie internetowej jednostki. Świadectwo maturalne nie jest wymagane.  Nabór prowadzony jest na kierunki: Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. księgowości, Specjalista projektowania wnętrz, Specjalista – Junior Developer oraz Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym. Absolwenci po ukończeniu kształcenia, przygotowani są do pracy zawodowej w swoich dziedzinach:

kierunek Specjalista ds. kadr i płac daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych;

kierunek Specjalista ds. księgowości przygotowuje do pracy zawodowej w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, a także pracy w charakterze analityka finansowego, doradcy finansowego oraz asystenta lub specjalisty do spraw finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Stwarza możliwości dalszego kształcenia w celu ubiegania się o tytuł samodzielnego księgowego lub samodzielnego prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach niewielkich rozmiarów;

kierunek Specjalista projektowania wnętrz daje szansę pracy zawodowej w firmach projektowych, instytucjach, placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektanta wnętrz;

kierunek Specjalista – Junior Developer umożliwia podjęcie pracy zawodowej w jednej z wielu firm w branży IT oraz wielu przedsiębiorstwach dowolnych branż, poszukujących specjalistów;

kierunek Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym to dobry start do organizowania indywidualnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy zawodowej oraz pracy menedżerskiej na pierwszym (najniższym) szczeblu zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych.

 

 

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kod kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane, co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Czesne

Płatność miesięczna: 290 zł
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł

Dla kogo jest nauczanie specjalistyczne?

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą – Junior Developer mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć intratny zawód. Zajęcia trwają 3 semestry i dedykowane są osobom, które chcą zdobyć podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, programowania i architektury aplikacji w wybranych zastosowaniach informatyki.

Cytując słowa Rektora WSPA w Lublinie, dr Marcina Smoliry:
[…] chcemy studentom podać możliwie proste rozwiązania łączące teorię z praktyką, które wykorzystają już w pierwszych dniach pracy. […] Zależy nam, żeby nie zniechęcali się, poznając i pracując na teoriach matematycznych, na których oparta jest zazwyczaj wiedza akademicka. To ogromne ułatwienie dla przyszłych pracodawców”.

Jaki jest cel nauki specjalistycznej?

Absolwent posiada praktyczne umiejętności programisty, które pozwolą mu na wykonywanie podstawowych zadań na stanowisku. Nauczanie na kierunku jest prowadzone w trybie praktycznym, z zaangażowaniem studenta, dzięki czemu potrafi m.in. projektować proste układy i systemy elektrotechniczne przeznaczone do różnych zastosowań, również z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. Jest w stanie zaprojektować model implementacyjny bazy danych, zbudować bazę danych zgodnie z podaną specyfikacją, definiować zapytania do bazy danych i interpretować ich wyniki. Potrafi realizować projekty w wybranych zastosowaniach informatyki, zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowe dla studiowanego kierunku wraz z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi, technik i materiałów. Umie zaprojektować i skonfigurować prostą sieć komputerową.

Czesne

Płatność miesięczna: 320 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Dla kogo jest nauczanie specjalistyczne?

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą w zakresie projektowania wnętrz mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoją kreatywność, mają twórczy potencjał i chcą zdobyć intratny zawód.

Jaki jest cel nauki specjalistycznej?

Absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do funkcjonowania w zawodzie projektanta wnętrz. Nauczanie na kierunku jest prowadzone w trybie praktycznym, z zaangażowaniem studenta, przez specjalistów pracujących w firmach z branży. Tematyka zajęć ujęta jest w trzy bloki: zajęcia rozwijające osobowość twórczą i kreatywność, zajęcia z projektowania wnętrz, również w programach komputerowych i zajęcia wspomagające przedsiębiorczość i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędną do projektowania wnętrz różnego przeznaczenia, z zastosowaniem właściwych technologii, zasad estetyki, ergonomii i funkcjonalności. Będzie mógł podjąć pracę w firmach zatrudniających projektantów wnętrz lub rozpocząć własną działalność.

Charakterystyka nauczania specjalistycznego – projektowanie wnętrz

Nauka w systemie kształcenia specjalistycznego trwa 3 semestry, po których absolwent otrzyma tytuł specjalisty projektowania wnętrz.

Absolwent nauczania specjalistycznego kierunku projektowania wnętrz będzie przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz. Zdobędzie wiedzę z zakresu sztuk pięknych, estetyki, ergonomii, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego (uczelnia zapewnia słuchaczom bezpłatny dostęp do programów projektowych). Będzie znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Pozna zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce. Ponadto zdobędzie wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

Czesne

Płatność miesięczna: 270 zł
Opłata semestralna: 1 450 zł
Opłata roczna: 2 900 zł

Dla kogo jest nauczanie specjalistyczne?

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą ds. kadr i płac mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć intratny zawód.

Jaki jest cel nauki specjalistycznej?

Nauka na specjalności Specjalista ds. kadr i płac pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik doskonale poradzi sobie na stanowisku pracy. Będzie bowiem potrafił prawidłowo stosować procedury i przepisy dotyczące kadr i płac w organizacji. Będzie umiał także wykorzystać aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy w praktyce.